Formuesskatt

Skatter og avgifter har som hovedoppgave å finansiere velferdsgoder til befolkningen. For KrF er det i tillegg et viktig mål at man gjennom skattepolitikken oppnår mer rettferdighet gjennom omfordeling fra de som har mest til de som har mindre. Generelle kutt i formueskatten innebærer først og fremst en skattelette for velstående personer, og skaper økte ulikheter. KrF er derfor skeptiske til generelle kutt i formueskatten.

Målet om omfordeling må balanseres mot at skattene skal ha minst mulig negative konsekvenser for effektiviteten i økonomien, og skattene må ikke være et hinder for muligheten til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i hele landet. I en rapport utarbeidet av analyseselskapet Menon på oppdrag for Finansdepartementet, fastlås det at en reduksjon i selskapsskatten vil gi langt større gevinst for verdiskapning og sysselsetting enn generelle kutt i formueskatten. KrF vil derfor prioritere kutt i selskapsskatten fremfor generelle kutt i formueskatten.

KrF foreslår derimot å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Arbeidende kapital kan defineres som kapital brukt i aktiv næringsvirksomhet, som for eksempel driftsmidler, utstyr, varebeholdning, kontantbeholdning og så videre. Med en slik modell vil det fortsatt være formuesskatt på bankinnskudd og eiendom, men ikke på for eksempel trucker, traktorer og trålere som sikrer arbeidsplasser. Dette stimulerer til formuesoppbygging i produktiv næringsvirksomhet og ikke f.eks. investeringer i bolig og eiendom som skaper mer begrensede merverdier.