Fiskeri

Illustrasjonsbilde fiskeoppdrett, foto: colourbox

Fiskeri- og havbruksnæringen skaper enorme verdier, og er vår nest største eksportnæring, etter petroleumsprodukter. KrF mener det er svært viktig at vi forvalter disse ressursene på en bærekraftig måte!

Norge er Europas største sjømatnasjon. Fiskeri- og havbruksnæringen er vår nest største eksportnæring, men potensialet for økt verdiskaping er likevel stort. Fiskeri- og havbruksnæringen vil bli en av våre viktigste næringer når vi gjennomfører det grønne skiftet og inntektene fra petroleumsnæringen etter hvert blir mindre. Fiskeressursene er vår felles eiendom og må forvaltes bærekraftig og langsiktig til beste for landet og for befolkningen langs kysten

I dag fraktes store mengder fersk fisk til Østen for bearbeiding og retur til det europeiske markedet. Dette er både miljømessig feil, og er dårlig for arbeidsplasser i distriktene knyttet til fiskerinæringen. KrF mener derfor at mer av fisken bør videreforedles i Norge.

For at norsk fiskeri- og havbruksnæring fortsatt skal være konkurransedyktig og levedyktig må vi satset på å rekruttere unge til å satse på fiskeri og havbruk, og vi må sørge for at næringen får forutsigbare rammevilkår.