Fiskeri

Illustrasjonsbilde fiskeoppdrett, foto: colourbox

Fiskeri- og havbruksnæringen skaper enorme verdier, og er vår nest største eksportnæring, etter petroleumsprodukter. KrF mener det er svært viktig at vi forvalter disse ressursene på en bærekraftig måte!

I dag fraktes store mengder fersk fisk til Østen for bearbeiding og retur til det europeiske markedet. Dette er både miljømessig feil, og er dårlig for arbeidsplasser i distriktene knyttet til fiskerinæringen. KrF mener derfor at mer av fisken bør videreforedles i Norge.

KrF mener det er viktig at vi fortsatt satser på sjøbaserte oppdrettsanlegg, men med oppsamling av organisk avfall og sterkere tiltak for å bekjempe fôrtap, lakselus og rømming. I tillegg må det reageres strengt mot dumping av fisk og uriktig rapportering.

For at norsk fiskeri- og havbruksnæring fortsatt skal være konkurransedyktig og levedyktig må vi satset på å rekruttere unge til å satse på fiskeri og havbruk, og vi må sørge for at næringen får forutsigbare rammevilkår. KrF er derfor svært opptatt av at rammebetingelsene for næringen har en bred forankring i Stortinget.