Boligpolitikk

Det å ha et sted å bo er et helt grunnleggende behov for oss mennesker. I Norge har det vært bred enighet om at det er et gode at mange har muligheten til å eie sin egen bolig. Mange opplever at det er svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet med dagens høye priser. KrF mener politikerne har en viktig rolle i å legge til rette for at det blir bygd tilstrekkelig antall boliger. Det er også viktig å hjelpe økonomisk vanskeligstilte i boligmarkedet slik at vi ikke får permanente klasseskiller mellom de som har råd til å kjøpe en bolig, og de som ikke har det.

Ett av de viktigste grepene for å dempe prisveksten i boligmarkedet er å bygge flere boliger. KrF mener det bør bygges tettere og høyere i bysentra og i tettsteder rundt kollektivknutepunkter. Det bør innføres bindende statlige planretningslinjer for tilstrekkelig regional boligbygging i områder med vekstpress. Det er viktig at fortetting skjer med en bevisst plan om bevaring og opprustning av grønne arealer og lekeområder for barn. Høyhus kan ha ulemper knyttet til estetikk, sikt, sollys og vindforhold, men dette er også mulig å unngå. Vellykket høyhusutvikling forutsetter at man bygger høyhus som har både boliger, næringsvirksomhet, butikker og restauranter i samme område og som har trær og grønne lunger på gateplan, slik at man kan ha bo-, arbeids- og rekreasjonsmuligheter innenfor en begrenset radius.

KrF vil også ha tiltak for enklere og raskere byggeprosesser slik at kommunenes behandling og godkjenning av byggeklare tomter ikke virker unødvendig fordyrende eller tidkrevende. Vi vil tillate større lokal handlefrihet i reguleringssaker og vurdere om muligheten til innsigelser fra statlige myndigheter kan innskrenkes, så lenge dette ikke går ut over viktige nasjonale eller regionale hensyn som jordvern, fortetting og høyere bebyggelse. Vi ønsker også å samordne innsigelsesmyndighetene slik at kommunene kun møter én statlig motpart.

KrF vil styrke BSU-ordningen, både med økte beløpsgrenser og økt skattefradrag. Dessuten bør Husbanken og dens lånekapasitet styrkes, og det bør bygges enda flere studentboliger.

KrF ønsker å gjøre «Leie-før-eie» til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulig inngang på boligmarkedet. KrF vil også opprette en «Leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån.

Hva har KrF gjort?