Boligpolitikk

Det å ha et sted å bo er et helt grunnleggende behov for oss mennesker. Dessverre opplever mange at det er svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet med dagens høye priser. KrF mener politikerne har en viktig rolle i å legge til rette for at det blir bygd tilstrekkelig antall boliger. Det er også viktig å hjelpe økonomisk vanskeligstilte i boligmarkedet.

Boområder må utvikles slik at de legger til rette for sosial kontakt, nærhet til grøntområder og natur og en bærekraftig utvikling. Det er et politisk ansvar å hindre økte forskjeller innenfor boligområdet.

KrF vil legge bedre til rette for en «tredje boligsektor» med non-profit boligutleie. Staten må gjennom Husbanken bidra med et investeringstilskudd per bolig, mot at de ideelle organisasjonene forplikter seg til å leie ut boligene til kostnadsdekkende leie og med begrenset mulighet til uttak av overskudd. KrF vil og gi insentiver og tilpasse lovverk slik at boligbyggere stimuleres til å ta i bruk alternative boligkjøpsmodeller, og gjennom plan- og bygningsloven gi kommuner med sterk boligprisvekst hjemmel til å stille krav om at en andel på inntil 20 prosent av boligene i nye boligprosjekter skal tilbys gjennom alternative boligkjøpsmodeller