Kristen kulturarv

Vi har en lang og stolt kristen kulturarv. Den vil KrF løfte frem, ikke gjemme bort! Kjenner vi røttene våre, er vi også trygge i møte med nye mennesker og nye kulturer.

KrF ønsker at Norge skal være et livssynsåpent samfunn hvor mennesker blir akseptert og respektert uansett tro og livssyn. Trosfriheten i Norge og internasjonalt må beskyttes. Organisasjoner og menigheter skal møtes med tillit, ikke kontroll.  

Den kristne kulturarven

Den kristne kulturarven har gitt oss idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Kristendommen har vært, og er, avgjørende for utviklingen av menneskerettighetene, demokratiet og velferdssamfunnet. Vår kristne kulturarv har formet holdninger, verdier og normer som er rådende i dagens samfunn. Kirkebygg utgjør en vesentlig del av Norges nasjonale kulturarv og har stor betydning som kontinuitetsbærere i lokalsamfunn over hele landet. Den norske kirke skal som Norges folkekirke fortsatt ha en særstilling i det norske samfunnet.

KrF vil:

  • Hegne om den kristne og humanistiske arven som samfunnets verdigrunnlag.
  • Bygge et livssynsåpent samfunn med rom for menneskers tro.
  • Beskytte den enkeltes tros- og livssynsfrihet, og respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og rett til selvbestemmelse.