Papirløse innvandrere

Papirløse migranter er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse og benevnes iblant som irregulære migranter eller illegale innvandrere. Papirløse migranter omfatter de mennesker som har fått avslag på tidligere asylsøknad men som forsetter å bli i Norge og de mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen, dvs. de personer som ikke har søkt asyl eller aldri har vært registrert av norske myndigheter. Ettersom papirløse er en gruppe mennesker som ikke er registrert noen steder er det umulig å gi et eksakt tall på hvor mange som bor i Norge i dag. Ulike organisasjoner og institusjoner operer med ulike tall mellom 3000 og 10 000. 

KrF har allerede gjort mer for papirløse enn noen andre partier på Stortinget. Vi har: 

  • Fått gjennomslag for engangsløsningen på Granavolden.
  • I 2019 da folkehelsemeldingen var oppe til behandling i Stortinget, var papirløse ikke nevnt med et ord. Derfor tok representant Geir Jørgen Bekkevold til orde for at papirløse må med.
  • I 2017 behandlet Stortinget forslag fra representanter fra KrF om helsehjelp til papirløse migranter. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.
  • I 2011 behandlet Stortinget et representantforslag fra Venstre om en regulering av papirløse innvandrere i Norge. KrF stemte for sammen Venstre. Saken fikk ikke flertall.
  • I 2009 behandlet Stortinget et representantforslag fra KrF om helsetilbud for papirløse. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

Nå vil vi sikre at flere ureturnerbare må få opphold gjennom å utvide amnestiordningen. Vi vil sikre papirløse migranter og tilreisende EØS-borgere rett og tilgang til nødvendig helsehjelp, medisiner og tannbehandling basert på helsefaglige vurderinger.

Engangsløsningen

Engangsløsningen er et rent KrF gjennomslag. I lang tid har vi vært opptatt av situasjonen til de lengeværende og ureturnerbare asylsøkerne i Norge. Dette er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men som heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet. Det å få livet sitt satt på vent i så lang tid er krevende og disse menneskene burde få en avklaring. Derfor har vi jobbet for å få på plass en engangsløsning som sørger for å gi denne gruppen en mer forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet. Dette gjøres gjennom en endring av utlendingsforskriften.

Når vi ikke anerkjenner at det lever både papirløse og ureturnerbare mennesker i Norge, så er det en brutal måte å si at noen mennesker ikke finnes på. KrF har vanskelig for å akseptere dette utfra et menneskeverds perspektiv. Papirløse og ureturnerbare asylsøkere opplever oftere enn andre at de tvinges ut i illegalt arbeidsmarked der de blir utnyttet på det groveste fordi de ikke har noen rettigheter annet enn rett til akutt helsehjelp fordi de oppholder seg på norsk jord. Mange jobber har svært lange arbeidsdager og får elendig betalt, ofte ikke mer enn 20 til 30 kroner timen. 40 prosent forteller at de har opplevd seksuelt misbruk, vold eller trakassering etter at de kom til Norge. Vi mener muligheten til å arbeide og til god helse, også øker returforutsetningene. Å få dekket basisbehov gjør det enklere å ta gode valg og man vil se flere muligheter også ved å re etablere seg i hjemlandet.