Integrering

Integreringspolitikken skal sikre at alle som får opphold og bosetter seg i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Velfungerende integrering og inkludering avhenger både av god egeninnsats fra den enkelte innvandrer, av innsatsen fra ulike fellesskap innvandreren møter og av samfunnet som helhet. For KrF er målet at flere innvandrere kjenner tilhørighet til det norske samfunnet, og har et godt og stabilt fotfeste i arbeidslivet. 

Innvandrere som har lovlig opphold i Norge skal bli sett, respektert og inkludert i samfunnet på alle måter. Integrering i et nytt og ukjent samfunn er en prosess der både innvandreren og vi som storsamfunn har et stort ansvar. For KrF betyr det at både det offentlige, næringslivet, ideell sektor og vi som medmennesker må bidra.

Å beherske norsk er nøkkelen inn i det norske samfunn, og norskopplæring for innvandrere må derfor stå i sentrum i integreringspolitikken vår. KrF vil at alle asylsøkere det er grunn til å tro at vil få innvilget asyl, skal få tilbud om norskkurs umiddelbart, og at deres barn får tilbud om barnehageplass og skole. I tillegg vil KrF tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs. Dette vil gjøre at nyankomne innvandrere tidligst mulig står rustet til å bli en del av det norske samfunn.

KrF vil: 

  • Gi kommunene gode rammer for å motta flyktninger, og sikre at tilskuddet dekker de reelle kostnadene som gjør det mulig å integrere ulike flyktninger og asylsøkere godt. 
  • Styrke integreringsarbeidet som et samspill mellom offentlig og frivillig innsats, og i større grad involvere frivilligheten, idrettsbevegelsen og tros- og livssynsamfunnene i hverdagsintegreringen, der det også brukes økonomiske virkemidler til å involvere frivilligheten. 
  • Utvikle et mer helhetlig opplegg for kartlegging og oppfølging av flyktninger, asylsøkere og innvandrere i ankomstfasen. 
  • Videreutvikle introduksjonsprogrammet og andre kvalifiseringsordninger med mål om at flere skal lære seg norsk og komme seg raskere i arbeid. Kvalifisering må iverksettes umiddelbart etter man har kommet i mottak. Det må bli lettere å kombinere norskopplæring og øvrig kvalifisering med familieliv og deltakelse i ordinært arbeid. Det skal, der det ansees nødvendig, utarbeides egne tiltaksprogram for kvinner. 
  • Fornye og forbedre norskopplæring som sikrer at alle får et tilbud om opplæring på et tilfredsstillende nivå.
  • Sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land. 
  • Styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden fra ankomst til bosetting i kommunen.
  • Gi lengeværende og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid, skolegang og ordinær helsehjelp. 
  • Sikre at både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn, samt forsterke virkemidler for at et større antall mennesker med minoritetsbakgrunn blir vurdert i søknader til stillinger i arbeidslivet.