Integrering

Innvandrere som har lovlig opphold i Norge skal bli sett, respektert og inkludert i samfunnet på alle måter. Integrering i et nytt og ukjent samfunn er en prosess der både innvandreren og vi som storsamfunn har et stort ansvar. For KrF betyr det at både det offentlige, næringslivet, ideell sektor og vi som medmennesker må bidra.

Det offentlige skal blant annet tilby språkopplæring og har ansvar for at flyktninger som har fått oppholdstillatelse får et sted å bo. For å sikre at kommunene klarer å stille godt opp for nyankomne flyktninger vil KrF blant annet øke integreringstilskuddet. Det er likevel mye annet enn penger som er viktig for at det offentlige tiltaksapparatet skal fungere godt. Blant annet må integreringsarbeidet i kommunen være organisert på en god måte, og de som jobber der må se hver enkelt innvandrer som kommer. Hvis innvandreren føler seg sett og respektert, har også de kommunalt ansatte større mulighet til å stille krav til innvandrerens egeninnsats.

Å beherske norsk er nøkkelen inn i det norske samfunn, og norskopplæring for innvandrere må derfor stå i sentrum i integreringspolitikken vår. KrF vil at alle asylsøkere det er grunn til å tro at vil få innvilget asyl, skal få tilbud om norskkurs umiddelbart, og at deres barn får tilbud om barnehageplass og skole. I tillegg vil KrF tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs. Dette vil gjøre at nyankomne innvandrere tidligst mulig står rustet til å bli en del av det norske samfunn.

En av de viktigste forutsetningene for å bli godt integrert i det norske samfunnet er å ha en jobb. Norskkunnskaper er viktig for å få jobb, men jobben er også en viktig arena for å lære seg norsk. Her må ulike arbeidsplasser gjøre en jobb med å ikke automatisk utelukke innvandrere i søkerbunken, og KrF mener også at det offentlige og bedriftene kan jobbe sammen. Derfor vil KrF opprette en ny ordning kalt introduksjobb, der bedrifter og frivillige organisasjoner kan gi arbeid til innvandrer i inntil to år med lønnstilskudd fra staten. Samtidig forplikter bedriften eller organisasjonen seg til å bistå med språkopplæring i arbeidet. Dette vil både hjelpe nyankomne innvandrere med å komme ut i arbeidslivet, og det vil være en god arena for å lære seg norsk.

Frivilligheten og vi som enkeltmennesker har også et ansvar. Ingen flyktninger og innvandrere blir kjent med nordmenn hvis ikke nordmenn ønsker å bli kjent med dem. Derfor har vi alle et ansvar dersom det flytter noen flyktninger til vårt nabolag om å ta godt imot dem og la folk føle at de er velkomne. Dette er ikke et tiltak som styres politisk, men det er likevel helt avgjørende for å få til en god integrering.

KrF vedtok for øvrig en uttalelse om bosetting og inkludering av flyktninger på landsmøtet 2015. Den kan du lese her.