Psykisk helse

En god psykisk helse er avgjørende for menneskers livskvalitet og for mulighet til å mestre hverdagen, skole og jobb. KrF har fått gjennomslag for en oEn god psykisk helse er viktig for å leve et godt liv. De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve utfordrende perioder, der vi kan ha behov for hjelp. Da er det viktig at det finnes gode og tilgjengelige lavterskeltilbud. I tillegg må det være god kapasitet blant psykologer og i spesialisthelsetjenesten, slik at hjelpen er tilgjengelig for alle som trenger den. Ventetidene for hjelp innen psykisk helse må ned. For KrF er det særlig viktig at hjelpen er raskt tilgjengelig for barn og unge.

KrF vil:

 • At Rask Psykisk helsehjelp skal innføres i hele landet
 • Styrke hjelpetelefonene, som Kirkens SOS og Mental Helse, slik at de har kapasitet til å hjelpe flere
 • Arbeide for at det ikke skal være mer enn 3 ukers ventetid for personer under 23 år.
 • Øke antall stillinger innen barne- og ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten.
 • At pasienter i psykiatrien må få et godt ettervern for å hindre tilbakefall.
 • Sørge for at spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelige finansiering, slik at det vil være mulig å nå målsettingene med innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus.
 • Ha pakkeforløp innen psykisk helse, og at denne ordningen evalueres fortløpende
 • Styrke kapasiteten i det psykiske helsevernet, med en klar ambisjon om å redusere ventetiden for behandling av psykiske lidelser.
 • At barn som er innlagt for psykiske lidelser (som spiseforstyrrelser) ikke skal måtte hjem i helgene, men motta den behandlingen det er best for hver enkelt at de får
 • Intensivere arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse.
 • Arbeide for at kravet om psykolog i alle kommuner kan gjennomføres.
 • Forsterke innsatsen mot unødig medikamentbruk hos personer som søker psykisk helsehjelp, med vekt på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
 • Prioritere tiltak og samarbeid med organisasjoner som forebygger psykiske helseutfordringer, som bidrar med tidlig innsats og som hjelper personer med å mestre hverdagen.
 • Styrke ideelle og frivillige organisasjoner sin mulighet til å drive lavterskeltilbud.
 • Styrke kompetansen til helsearbeidere om traumer etter vold og overgrep slik at denne pasientgruppen sikres adekvat traumebehandling /-omsorg.
 • Sørge for at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir fulgt opp økonomisk.
 • Prioritere det ambulante behandlingstilbudet i psykisk helsevern.
 • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.