Psykisk helse

En god psykisk helse er avgjørende for menneskers livskvalitet og for mulighet til å mestre hverdagen, skole og jobb. KrF har fått gjennomslag for en opptrappingsplanen for psykisk helse. Den har bidratt til å løfte denne delen av helsetjenesten, men det er fortsatt nødvendig med en satsing for å sikre forebygging og god behandling. Det er et særlig behov for å styrke tilbudet til barn og unge.

Pandemien var tøff for mange og preger fortsatt mange mennesker, spesielt de unge. KrF har sørget for et stort løft i tilbudet for mennesker som sliter med sin psykiske helse gjennom statsbudsjettet.

Les mer om hvordan KrF prioriterer unges psykiske helse her: https://krf.no/nyheter/rett-hjelp-til-rett-tid/

KrF vil:

 • Prioritere tiltak og samarbeid med organisasjoner som forebygger psykiske helseutfordringer, som bidrar med tidlig innsats og som hjelper personer med å mestre hverdagen.
 • Sørge for at spesialisthelsetjenesten har tilstrekkelige finansiering, slik at det vil være mulig å nå målsettingene med innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus.
 • Ha pakkeforløp innen psykisk helse, og at denne ordningen evalueres fortløpende
 • Styrke kompetansen til helsearbeidere om traumer etter vold og overgrep slik at denne pasientgruppen sikres adekvat traumebehandling /-omsorg.
 • Styrke kapasiteten i det psykiske helsevernet, med en klar ambisjon om å redusere ventetiden for behandling av psykiske lidelser.
 • Sørge for at opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse blir fulgt opp økonomisk.
 • Prioritere det ambulante behandlingstilbudet i psykisk helsevern.
 • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.
 • Forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole.
 • Intensivere arbeidet med oppfølging av studenters psykiske helse.
 • Arbeide for at kravet om psykolog i alle kommuner kan gjennomføres.
 • Forsterke innsatsen mot unødig medikamentbruk hos personer som søker psykisk helsehjelp, med vekt på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
 • Arbeide for at det ikke skal være mer enn 3 ukers ventetid for personer under 23 år.
 • At Rask Psykisk Helsehjelp uten henvisning fra fastleger må innføres i hele landet.
 • Øke antall stillinger innen barne- og ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten.
 • At pasienter i psykiatrien må få et godt ettervern for å hindre tilbakefall.