Folkehelse

FolkeFolkehelsearbeidet er svært viktig for KrF. Det innebærer at vi må legge til rette for et aktivt liv i hverdagen, gode muligheter for idrett og friluftsliv, gjøre det billigere å velge sunne matvarer og dyrere med usunne produkter og lignende tiltak for en styrket folkehelse. Derfor vil vi fjerne moms på frukt og grønt.

KrF vil:

 • Prioritere innsats for å bekjempe sosiale helseforskjeller.
 • Fjerne momsen på frukt og grønt
 • Legge til rette for økt fysisk aktivitet og friluftsliv for å forebygge livsstilssykdommer og fremme god helse.
 • Bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for å stimulere til sunne valg
 • Styrke tobakkskadeloven ved å innføre røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser.
 • Utrede hvordan alle barn kan sikres retten til et røykfritt hjemmemiljø.
 • Sikre at folkehelse fortsetter å være det overordnede målet i ruspolitikken, slik at de negative konsekvensene for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn reduseres.
 • Sette ned et offentlig utvalg som skal foreslå tiltak for å nå målet om 10 prosent reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.
 • Føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk ved å styrke et bevilgnings- og kontrollsystem som begrenser tilgjengelighet, reduserer den alminnelige skjenketiden fra 03.00 til 02.00, videreutvikler Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel, opprettholder reklameforbudet og holder avgiftene på et nivå som begrenser forbruket.
 • Hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem.
 • At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeidet for å motvirke ensomhet.
 • Arbeide for at prikkbelastningssystemet må strammes inn.
 • Sørge for at kommunene har bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år.
 • Opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass.
 • Merke alkohol med skadevirkninger på lik linje med tobakk.
 • Jobbe for at Norge når målet om en tobakksfri generasjon
 • Ha 16-års aldergrense for kjøp av energidrikk