Inkludere flere i arbeidslivet

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å lykkes i det norske arbeidslivet. Offentlige myndigheter, sivilsamfunnet, organisasjoner og næringslivet må arbeide for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi har alle et ansvar for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve frie og selvstendige liv.

Over 100.000 personer med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet mot sin vilje. I tillegg skårer Norge dårligere enn snittet av de 37 OECD-landene på inkludering av personer med redusert funksjonsevne. Norge trenger en arbeidspolitikk for å inkludere flere.

Hva har KrF gjort?

 • Opprettet 2100 nye Varig tilrettelagde arbeidsplasser (VTA).
 • Satt mål om at fem prosent av alle ansatte i offentlig sektor skal være personer med «hull i CV-en» eller har behov for tilrettelegging.
 • Definert Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et likestillingsverktøy, ikke et helseverktøy.
 • Sikret attføringsbedrifter som hjelper personer utenfor arbeidslivet tilbake i jobb.
 • Igangsatt en nasjonal inkluderingsdugnad i arbeidslivet sammen med regjeringen.

KrF vil:

 • Legge bedre til rette for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant annet gjennom å styrke funksjonsassistentordningen og traineeordninger i offentlig forvaltning.
 • Gi mennesker med nedsatt funksjonsevne et tilpasset tilbud i barnehagen og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene skal gis i nærområdene.
 • Fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som arbeidsrettet tiltak.
 • Øke satsingen på rehabilitering og habilitering for å sikre aktive dagligliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. •
 • Utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. •
 • Sikre at både statlige og kommunale arbeidsplasser aktivt må rekruttere funksjonshemmede.
 • Etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).
 • Øke støtten til TT-ordningen, gjøre den til en nasjonal ordning i regi av Nav og gjøre den mer fleksibel med tanke på bruk der det ikke er alternative kollektive tilbud.