Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Norge er et trygt og godt samfunn med gode velferdsordninger. Alle støtte- og trygdeordninger må være tilpasset folkets behov. Ordningene må være økonomisk bærekraftige; velferdsordningene må kunne håndtere nye brukergrupper og at vi får en aldrende befolkning.

Formålet med AAP er å være en midlertidig stønad mens man venter på avklaring av om man er arbeidsfør eller arbeidsufør.

De aller fleste er ferdig avklart innen 3 år. Det er også mulighet for å søke om en forlengelse med 2 år, dersom man oppfyller nærmere fastsatte vilkår.

Stønad til arbeidsavklaring skal gi rom for, og motivere til omskolering og omstilling av kompetanse, der det er mulig. Stønaden kommer etter ett år med sammenhengende sykemelding. Målet er å gi den enkelte anledning å komme tilbake i arbeid ut fra sin avklarte arbeidsevne, til det beste for både brukeren selv og samfunnet. Det er også et mål at perioden ikke blir lenger enn nødvendig, og at det gis tett oppfølging.

Det er viktig at unntaksbestemmelsene favner de tilfeller der det ikke er rimelig at stønaden bortfaller. Noen opplever at det tar lang tid å få avklart arbeidsevnen, av mange ulike årsaker. Det er derfor viktig at regelverket tar høyde for de tilfellene der forsinkelsene, for eksempel på grunn av lang ventetid på behandling eller lang saksbehandlingstid, ikke går ut over stønadsmottakeren.

Regjeringen har sendt et forslag til nytt unntak fra maksimal varighet på høring. Dette vil gi forlengelse i tilfeller der avklaringen strekker ut i tid på grunn av lang ventetiden på behandling i løpet av stønadsperioden. Dette er forhold som verken bruker eller Nav har særlig mulighet til å påvirke og det er derfor urimelig at ventetiden går ut over stønadsmottakeren.

Det er dessuten igangsatt et evalueringsarbeid for å se nærmere på effektene av regelendringene fra 2018. Den samlede effekten av endringene vil først synliggjøre seg etter at 3 år har gått. Når vi ser resultatet av evalueringen vil vi på bakgrunn av kunnskap vurdere behovet for konkrete forslag til endringer.