Linda Helén Haukland: Vi utarbeider nå en ny distriktspolitikk

Linda Helen Haukland på Meløy KrFs årsmøte

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland, løftet fram behovet for nye grep i distriktspolitikken under det åpne møtet i Meløy KrF på Myrvoll gård i Kilvik tirsdag kveld.  Tema for kvelden var

Hvordan kan vi få grønn og bærekraftig næringsutvikling, med minst mulig tap av natur?

Haukland var opptatt av at FN’s bærekraftsmål må ligge i bunn for all utvikling, og at det da kan medføre at naturverdier kan måtte veies opp mot andre behov for å få balanse mellom de forskjellige perspektivene.

-Eksempelvis må naturkrisa og klimakrisa sees i sammenheng med den demografiske krisa som vi vet er en utfordring også i Meløy; befolkningstallet går ned og gjennomsnittsalderen øker. Dersom vi skal opprettholde bosettingsmønsteret må vi se på disse krisene samtidig og finne de beste løsningene gjennom samarbeid og brede medvirkningsprosesser, sa hun.

Næringslivet i Nordland er gode på å finne ”grønne løsninger”, og vil gjerne spille på lag med politikken for å nå målene.  Distriktsnæringsutvalgets rapport viser at verdiskapningen i stor grad skjer i distriktene, mens demografisk går utviklingen motsatt vei. 

Nordland har derfor en særlig utfordring for å rekruttere arbeidskraft, og særlig kompetansearbeidskraft, til de arbeidsplassene som planlegges. Nordland har store muligheter i framtida med naturressurser og folk som har kompetanse i næringer og industri.

Haukland understreket videre at det er behov for den kraftreserven som Nordland har i dag, ut fra de utbyggingsplanene som foreligger, og  at noen områder også kan ha utfordringer med tilstrekkelig kraft.  Det blir derfor nødvendig å prioritere sterkere framover, og å se nærmere på utbedring av nett og overføringslinjer.

-Næringslivet som vi har i Nordland, som også er store her i Meløy, har sine tyngdepunkt innen industri, reiseliv og marin sektor. Men enhver utvikling og utviding må vurderes i forhold til samfunnet som helhet, der både økonomi og miljø vurderes, og også de samfunnsmessige og sosiale konsekvenser.  Derfor har jeg tatt initiativ til at det nå utredes nye grep i distriktspolitikken vår, slik at vi får gode samfunn for de som skal bo i distriktene.

I debatten etter Hauklands innledning ble det spørsmål om effektivisering av kraftverk og linjer, om reiseliv og om utbygde bekker og elver kan få sommervatn av landskapshensyn. Det ble tatt opp hvordan vi kan gjøre grep for bevaring av landbruk i bygdene, fordi landbruk også er viktig for reiseliv. Samferdsel var også tema, der tilpassede ruter for busser og ferger, brøyting og materiell ble tatt opp.

På årsmøtet som fulgte gikk Randi M Næss, som er KrF’s representant i kommunestyret i Meløy,  av som leder etter 22 år. Aud Angell er valgt som ny leder.

Det nye styret ser dermed slik ut:

Aud Angell, leder,  Line Jæger Hansen, Einar Arthur Kilvik, Kristin E Halsos. Vara: Svein Roger Skoglund.