Vestlandet og Bergen trenger Ringvei Øst

Bergensregionen trenger et helhetlig transportsystem – et system som sikrer helhet og sammenheng, fremkommelighet og forutsigbarhet, trafikksikkerhet og bærekraft. KrFs tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide la frem en Nasjonal transportplan med ambisjoner for Vestlandet og bergensregionen: 

  • Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen er planlagt åpnet i november 2022. Bybanen til Åsane skal planlegges og bygges med planlagt åpning tidlig på 2030-tallet. 
  • Fra sør åpnes det i 2022 ny vei mellom Bergen og Os. I forlengelsen sørover skal Hordfast gi fergefri forbindelse til Stord og videre til Rogaland og Stavanger. 
  • Fra vest kommer det nye Sotramsambandet. Det nye sambandet skal realiseres ila 2020-tallet. 
  • Fra øst skal det bygges ny vei og jernbane fra Arna mot Voss.
  • Fra nord skal det bygges ny tunnel under Veten fra Nordhordlandsbroen til Vågsbotn i Åsane.

For å sikre sammenheng i de nye veisystemene trenger Bergen Ringvei Øst. Alternativet til en helhetlig ringvei er mer trafikk gjennom bergensdalen via sentrum og Danmarksplass. Det vil være ineffektivt, gi dårlig beredskap og det er svært dårlig byutvikling.

En helhetlig ringvei vil muliggjøre en større fredeliggjøring av de sentrale områdene av byen, slik trafikkplanlegger Helge Hopen blant annet har gjort rede for i BA i begynnelsen av februar. Fjøsangerveien kan gå fra å være Europavei til å bli en lokal vei. Størrelsen på krysset over Danmarksplass kan reduseres betydelig. Alt dette forutsetter en helhetlig Ringvei Øst.

I den forbindelse vil Vestland KrF melde følgende:

  1. Delstrekket mellom Klauvaneset og Vågsbotn må prioriteres først. Statens Vegvesen må sammen med Bergen kommune få fart på planarbeidet slik at tunnelen (trasealternativ N1) kan realiseres så raskt som mulig. Diskusjoner knyttet til veikonsept må ikke være til hinder for fremdriften i prosjektet – og endelig veikonsept må ikke være til hinder for et moderne, helhetlig ringveikonsept med tilstrekkelig kapasitet. Vestland KrF mener det er svært uheldig at Statens Vegvesen foreslår å flytte realisering av delstrekket Vågsbotn-Klauvaneset ut i tid. Det haster å realisere dette delstrekket. Vestland KrF ber samferdselsministeren gi vegvesenet klar beskjed om at veien må prioriteres.

  2. Delstrekket Vågsbotn – Arna For KrF er det avgjørende at det velge et alternativ som vektlegger hensyn til folk, landbruk og kulturlandskap fra fjell til sjø. Statens Vegvesen foreslo først trasealternativ S3 i dagen gjennom Blindheimsdalen og videre i tunell under Gaupås. Med endret traseanbefaling til 1a får vi et alternativ som er billigere i kroner, men som bygger ned matjord, bryter blågrønne strukturer og river en bygd i to. KrF vil peke på et rent tunellalternativ som den beste løsningen, men om dette ikke er gjennomførbart er S3 likevel det mest skånsomme.

  3. Delstrekket Arna – Fjøsanger Uten en helthetlig ringveg øst er hele trafikksystemet i Bergen sårbart. Dagens motorvei (E39) går i dag over Dannmarksplass med Bryggen og Sentrum som omkjøringsvei. Realisering av vei med europavegstandard Arna-Fjøsanger vil bidra til å fjerne unødvendig gjennomgangstrafikk gjennom Bergen sentrum og vil skape et robust ringvegsystem som gagner hele regionen.

Det er på høy tid at vår region er blitt prioritert når samferdselskronene fordeles. Vestland er Norges fremste eksportfylke med et næringsliv som hver dag innoverer og skaper verdier. Trygg og pålitelig infrastruktur er avgjørende for et næringsliv som skal vise vei i den grønne omstillingen av Norge.