Verdiene skapes i hele landet

Vi vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for et skapende, konkurransedyktig og grønt næringsliv, og i tråd med vår haugianske arv stimulere til et næringsliv som løfter folk ut av fattigdom og over i et inkluderende fellesskap hvor vi samtidig skaper verdier til beste for landet.

Bygge bærekraftige lokalsamfunn

Næring og arbeidsplasser er viktig for velferd og livskvalitet. Når vi skal utvikle våre lokalsamfunn må vi evne å ivareta både eldre og yngre generasjoner, slik at alle opplever kvalitet og attraktivitet. KrF vil fortsette jobben for livskraftige distrikter, tettsteder og bysamfunn.

Samferdsel binder landet sammen

Norge bygges sammen gjennom en historisk satsing på vei og bane. Med en dobling av samferdselsbudsjettet ser vi nå en veiutbygging i bygd og by som mangler sidestykke. Også i eget fylke ser vi at store samferdselsprosjekter skal realiseres, for å utvikle nyskapende og bærekraftige bedrifter i hele fylket. Les mer om dette her: en-ambisios-transportplan-for-hele-landet.

Fremtidsretta landbruk

Et aktivt landbruk i hele landet er viktig for norsk matsikkerhet og det skaper aktivitet, bosetting og arbeidsplasser i små og store lokalsamfunn. KrF vil jobbe for et bærekraftig og fremtidsretta landbruk som tar i bruk nye virkemidler for å gjøre driften lettere for bonden og mer klimavennlig.

Vi vil stå opp for jordvern, og har vist det tydelig i Regjering med en jordvernstrategi i 2018 og 2019 som omdisponerer halvparten av det de rødgrønne klarte. Matjorda vår får vi aldri tilbake, den må vernes! Matjorda er en forutsetning for at vi skal fortsette å produsere verdens beste og tryggeste mat med lite sprøytemidler, lav antibiotikabruk og god dyrevelferd. Dette er den norske suksessoppskriften, den kan vi ikke frata framtidige generasjoner.

Norge skal heie frem gründerskap og nyskapning

Norge har rike naturressurser og sterke kunnskapsmiljøer over hele landet. Dette legger et godt grunnlag for gründerskap og innovasjon. Likevel må vi hele tiden tenke nytt og satse på grundere og nyskapning. Derfor vil KrF blant annet innføre et eget Gründerstipend for studenter, slik at unge mennesker med visjoner skal få muligheten til å realisere de. Vi vil også sikre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende som starter egen bedrift, slik at det er mindre risiko og starte opp på egen hånd.

Ta videre arven etter Hauge

Hans Nielsen Hauge reiste rundt og startet opp næringsvirksomhet, der de ofte hadde lite fra før. Han laget en «Gründer-bølge» som vi ennå drar nytte av i dag, og kan lære mye av. Noe av det KrF vil ta med seg fra den haugianske bevegelse var evnen til nytenking, legge til rette for verdibaserte virksomheter som forener sosiale og finansielle mål og bidra til et mer samfunnsengasjert næringsliv.

KrF vil også i større grad ta i bruk frivillige og verdibaserte aktører. Flere plasser der de rødgrønne styrer opplever gode initiativ å bli stoppet på grunn av at de er verdibaserte, det vil ikke KrF finne seg i. Vi ser at ofte har frivillige og verdibaserte aktører mye å komme med og kan også være billigere og bedre for alternativ for staten.

Arbeidplasser i hele landet

Å gi alle en jobb, ta vare på, og ikke minst skape arbeidsplasser over hele landet er et verdispørsmål. Arbeidsplasser og lønnsomme næringer utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Vi  må skape flere nye jobber for å gi enkeltmennesker mulighet til å leve frie og selvstendige liv, for at familiene og de nære fellesskapene skal kunne være trygge og for å beholde livskraftige lokalsamfunn

Vi vil ha en sosial markedsøkonomi som skal tjene mennesket, fellesskapet, naturen og miljøet. Ressursene skal fordeles slik at de kan hjelpe alle mennesker til å leve gode liv og realisere sitt potensial.

KrF vil legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser i alle lokalsamfunn, blant annet ved å gi de statlige virkemidlene en tydeligere distriktsprofil og sikre mer lokal og regional påvirkning på næringspolitikken.  I tillegg vil vi lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet. Ny, statlig virksomhet skal som hovedregel plasseres utenfor Oslo. 

Verdier er viktigere enn profitt

Ikke alle verdier kan omsettes i penger. KrF er opptatt av at vi må også styrke næringsvirksomhet som er en bidragsyter for samfunnet eller bærebjelker i lokalsamfunn. Det kan være hjørnesteinsbedrifter som er spesielt viktige for bygda, eller bedrifter som tar et spesielt krafttak for å hjelpe innvandrere eller uføretrygda inn i arbeid.