En ambisiøs transportplan for hele landet

Nå blir enda flere veiprosjekt i distriktene prioritert, samtidig har det aldri før blitt satset så mye på jernbane. Transportpolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan, er glad transportplanen sørger for enda flere trygge veier i hele landet.


Transportkomiteen på Stortinget leverte nylig sitt forslag til Nasjonal transportplan 2022- 2033. H, V og KrF legger opp til en ambisiøs men realistisk satsing på et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. For første gang er også fylkesveiene del av transportplanen, noe som vil bedre trafikksikkerheten rundt om i landet.

– Det er gledelig å kunne dele denne nyheten. Helheten i transportplanen er god, og vi har prioritert mange viktige prosjekter som lokale KrF-ere har kjempet for i en årrekke, og nå får velfortjent gjennomslag, sier Hans Fredrik Grøvan.

 
Styrking av jernbanen
Regjeringen foreslår å bruke 400 milliarder på jernbanen de neste 12 årene, noe som er mer enn noen gang. Satsingen binder bo- og arbeidsmarked bedre sammen og styrker konkurranseevnen til persontogene. Ringeriksbanen er et fellesprosjekt med E16 og prosjektet er lagt til Nye Veier. Det legges i tillegg til nye jernbaneprosjekter opp til tilbudsforbedringer på mange eksisterende strekninger, både i form av hyppigere avganger og reduserte reisetider. Nytt digitalt signalanlegg vil gi mer stabilitet i driften og bedre nettdekningen for de reisende. Med reelle tilbudsforbedringer er målet at flere velger tog som alternativ, både innen person- og godstrafikk.
 
Barnas Transportplan
Alle prosjektene og prioriteringene fra regjeringen består når forslagene nå skal til behandling i Stortinget. Det er spesielt en sak transportpolitisk talsperson Grøvan trekker frem som viktig KrF-gjennomslag: Barnas transportplan.

–  Barn og unge må ferdes trygt i trafikken. Derfor foreslo KrF i forbindelse med forrige NTP en egen transportplan for barna. Nå er dette en realitet med hele 500 millioner kroner, forteller Grøvan.

– Dette vil bedre trafikksikkerheten til barn og unge. Nå synliggjør vi barnas behov, sier han.

Ytterligere løft til fylkesveiene
Det er store etterslep på vedlikehold av fylkesveiene. Derfor settes det nå av betydelig midler over 12 år for å bedre fylkesveinettet. Midlene blir gitt som tilskudd til fylkeskommunene.

– Jeg er glad de veiene som vi bruker i hverdagen vår nå får et ytterligere løft. Det betyr mye for folks hverdag og for næringslivet i hele landet, sier Grøvan.
 

Utvidelse av byvekstavtalene
Byvekstavtalene er en dugnad mellom staten og byområdene hvor målet er at veksten innen persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtalene forsterkes nå fra de fire største byene, til også å omfatte fem nye byområder: Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Satsingen på kollektivtransport, gange og sykkel skal bidra til å redusere kø, støv, støy og klimagassutslipp i de større byområdene.
 
 
En realistisk plan
En ny Nasjonal transportplan tegner kartet for hvordan morgendagens veier som skal knytte hele landet sammen. En ambisiøs, men realistisk plan – som sørger for effektiv, miljøvennlig og trygg trafikk i hele landet.

–  Bevilgningene er doblet og hele sektoren er fornyet og vi bygger ut i et tempo som aldri før, samtidig som de økonomiske rammene som ligger til grunn er realistiske, sier han.

–  Vi har endret måten vi jobber med transportplan på. Helt satt på spissen: vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene. Det vil føre til flere prosjekt vil bli realisert enda hurtigere, avslutter Grøvan.