Sykepleie og helsefagarbeiderkrise må håndteres nå!

Oslo KrF Kvinner

I Norge har vi per i dag for få sykepleiere, og mangelen forventes å øke i årene fremover. Det er estimert at vi vil mangle 31 000 sykepleiere i 2035. I tillegg viser koronapandemien at vi trenger flere sykepleiere, samtidig som så mange som 1 av 5 slutter i løpet av de 10 første årene i yrket. Blant helsefagarbeidere oppga så mange som 40% at de hadde seriøst vurdert å slutte de siste 12 månedene.

Studieplassene fylles opp av motiverte ungdommer, men hverdagen blir raskt krevende, med mer krevende pasienter og høyt sykefravær. Dette har blitt forsterket de to siste årene og frafallet må bekjempes med konkrete midler. Dette er ikke mystiske grep, men kjente virkemidler som høyere grunnlønn, overtidsbetaling og dekning av videreutdanning. Vi er avhengig av flere varme hender i årene fremover og må vise i konkret handling at dette er innsats som settes pris på!

Det er også nødvendig å sikre flere heltidsstillinger og riktig bemanning, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal sektor, der behovet vil øke mest fremover. Nordcare-undersøkelsen viser at deltidsstillinger og kombinasjon av flere stillinger er mest utbredt i Norge, hvor så mange som 21 % oppgir at de gjerne ville hatt større stillingsprosent. I Sverige gjelder dette 14%, mens det i Danmark og Finland kun er 5% og 2%. I motsetning til Norge har f.eks. danskene og finnene etablert en ansettelsesnorm på store og hele stillinger og i Finland er heltid hovedregelen. Kanskje det er tid for en studietur for statsrådene? Arbeids-, kommunal- og helseministeren kan få inspirasjon til konkrete endringer, mens det ennå er tid til å ta grep.

For å unngå enda større slitasje og frafall blant sykepleiere og helsefagarbeidere, bør regjeringen prioritere oppjustering av stillinger, sikre gode lønnsvilkår, gi mulighet for videreutdanning og sikre økt bemanning i hele helsesektoren, slik at vi kan møte framtiden med nok varme hender!