Samarbeidsavtale i boks

KrF har sammen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet inngått en samarbeidsavtale for den kommende bystyreperioden. Vi er stolte av resultatet og vi gleder oss over at KrF endelig kan være med å sette KrF-farge på politikken i Oslo.

Øyvind Håbrekke med iningått avtale

Avtalen innebærer at KrF sammen med FrP vil gi støtte til at Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg danner byråd utgått av Høyre og Venstre. Det nye byrådet forplikter seg da til å søke støtte hos samarbeidspartiene i budsjettforhandlingene gjennom perioden.

Det gir KrF store påvirkningsmuligheter. Ikke minst er det også viktig at avtalen sikrer at KrFs ene bystyrerepresentant blir nestleder i Kultur- og utdanningsutvalget. Dette er et lønnet verv som gir bystyregruppa langt bedre arbeidsforhold de neste årene.

Både KrF og Frp fremmet politiske krav for å inngå i et slikt samarbeid og KrF har der fått gjennomslag for flere viktige seire som byrådet og det nye flertallet i bystyret forplikter seg til å gjennomføre.

Gruppestyret har behandlet forhandlingsresultatet og anbefalt at KrF slutter seg til avtalen.

Hele avtalen er nå blitt offentlig. Her følger noen punkter som KrF har fått gjennomslag for:

· Det etableres en fritidskortordning som sikrer at barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det settes av 100 millioner kroner til dette. Ordningen målrettes mot familier som har størst behov, slik at den treffer både lavinntektsfamilier og et bredere lag av familier med ordinære lønnsinntekter som kan ha problemer med å dekke utgifter til fritidsaktiviteter. Ordningen skal ikke finansieres ved kutt i ordninger med liknede formål. Partiene mener ordningen ikke skal utløse avkorting i andre ytelser. Den endelige innretningen avklares mellom de fire partiene i 2024.

· Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner skal revideres for å sikre bedre tilgang.

· Byrådet skal legge frem for bystyret en egen handlingsplan mot barnefattigdom.

· Ta initiativ til at det utarbeides statistikk på kommunenivå over flyttinger av barn under barnevernets omsorg, og legge frem for bystyret en plan som viser hvordan byrådet vil arbeide systematisk over tid for å gi barna økt stabilitet.

· Styrke BPA-ordningen for å sikre likeverdige tilbud blant annet ved å sentralisere bestillerenheten.

· Andelen ideelle aktører innenfor helse, omsorg og velferd skal økes i fireårsperioden. Dette skal bl.a. skje ved å se på muligheten for reserverte anbudskonkurranser og utlyse anbud der særtrekk, egenart og merverdi hos ideelle aktører etterspørres.

· Byrådet skal legge frem en sak for bystyret om hvordan pårørende bedre kan ivaretas i eldreomsorgen og helsetjenestene.

· Sikre samtaletilbud på sykehjem for ulike trosretninger og livssyn. Dette skal innebære å styrke sykehjemsprestetjenesten, og i tillegg styrke og utvikle tilsvarende tilbud for andre trosretninger og livssyn.

· Skolene skal sikres tilstrekkelige midler til innkjøp av både lærebøker og digitale læremidler gjennom vekst i grunnfinansieringen. Økonomi skal ikke være årsaken til at skolene nedprioriterer bruk av analoge læremidler.

· Partiene anerkjenner friskoler som et positivt bidrag til skoletilbudet i Oslo og vil legge til rette for at disse har levedyktige vilkår.

· Legge fram en sak om økte investeringer til rehabilitering av kirkebygg, og starte en opptrapping slik at investeringene i løpet av perioden er på et nivå tilsvarende gjennomsnittet av de fire største byene i Norge.

· Byrådet skal i løpet av 2024 legge fram en sak som følger opp Bakkevig-utvalgets innstilling om forslag til tros- og livssynspolitikk for Oslo kommune. Det skal bl.a. innebære at skoleledere i dialog med elever finner gode praktiske løsninger for elevinitierte religiøse samlinger.