Norge trenger et sterkt verdiparti

Trosfriheten er under stadig press, også her i Rogaland. Du skal være trygg på at vi i KrF vil kjempe for et livssynsåpent samfunn, der det er rom for ulik tro, ytringer og holdninger.

KrF er verdipartiet i norsk politikk. Våre grunnverdier er bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Jobbe for et livssynsåpent samfunn

Rogaland er et flerkulturelt samfunn og vi trenger en god religionsdialog. Vi vil løfte fram troen i det offentlige rom som alternativ til et livssynsnøytralt samfunn. Tro er en viktig del av det å være menneske. Tro, religiøs praksis og tradisjoner har stor betydning for enkeltmennesker, samtidig som som tros og livssyns-samfunnene har en samfunnsbyggende kraft.

Dette er viktig for å skape større respekt og forståelse for hverandre. Er man trygg på egen tro, er det lettere å forstå andres tro. Religion og livssyn er mer enn en privatsak. Vi trenger et samfunn bygd på verdier. Å legge til rette for tro i det offentlige rom bidrar til at vi uavhengig av tro, stimulerer til at vi i et interkulturelt og multireligiøst Rogaland, kan bli kjent og trygge på hverandre.

KrF har i Regjering lagt fram ny tros og livssynspolitikk. Det livssynsåpne samfunnet blir nå tydelig forankret. Religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. Derfor er også sikring av viktige historiske kirkebygg og en ny tros og livssynslov viktig. Loven vil sikre likebehandling, med gode finansieringsordninger og som ivaretar mindre trossamfunn med minst 50 medlemmer.

Dette bidrar til at vi får et livssynsåpent og ikke livssynsnøytralt samfunn.

Trosfriheten under press

I starten av året var vi vitne til en sak der flere partier på venstresiden ville strupe statsstøtten til trossamfunn i Klepp, bare fordi de var kristne. Dette er ungdomslag, barnelag og trossamfunn som gjør et viktig arbeid for kommunen, og er avgjørende i mange sitt liv. Likevel handlet det om å bruke statsstøtte som en pisk for å innrette og styre trossamfunnene slik at de skulle bli «politisk korrekt». Vi vil at religiøs virksomhet må få drives fritt, uten innblanding fra myndighetenes side. KrF vil annerkjenne troens plass i samfunnet og styrke trossamfunn. slik at flere kan mulighetene utøve sin tro.

I mange land internasjonalt blir millioner av kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper forfølgt for sin tro. Det vil vi i KrF gjøre noe med. Vi vil vi bruke Norges sentrale rolle i FN til å stå opp for de som forfølges for sin tro. Samtidig er vi opptatt av at mennesker som blir forfulgt fordi de har konvertert til en minoritetsreligion i hjemlandet må få beskyttelse. Mange konvnertitter har ikke blitt trodd i sin konvertering i Utlendingnemda (UNE). De opplever å få avslag på søknaden og bli returnert til et liv der de må leve i skjul med sin tro. Vi mener utlendingsmyndighetene ikke har forstått at tro også handler om identitet og at reel trosfrihet også innebærer en aksept av en person sin trosidentitet. Derfor vil vi gjennomgå norske utlendingsmyndigheters praksis ovenfor konvertitter.

Vi vil stå opp for bredden av frivilligheten,

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette.

Norge er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis. Det gjelder innen idrett, kor, korps, ungdomsarbeid, integrering og inkludering og mange andre ting. Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Norge opp. Vi vil fortsette å ta vare og støtte bredden av frivilligheten.

Styrke friskolene

Friskolene er en viktig del av det norske skolelandskapet. De bidrar til mangfold og til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine. Friskolene må sikres rammevilkår som gjør at de blir et reelt alternativ for alle, uavhengig av økonomi. Elevene på friskolene trenger også gode fysiske rammer for skolehverdagen. les mer her: friskoler et-nodvendig alternativ for a sikre mangfold og valgfrihet .

Vår kristne kulturarv må viderføres

De kristne verdiene er grunnsteiner for vårt moderne samfunn, og er en del av arven og verdiene som bygget landet vårt. Vi vil ta vare på vår kristen humanistiske arv og viderformidle til neste generasjon gjennom blant annet KRLE-faget og skulegudstjenester. Når vi bedre kjenner vår arv og vedier, kan vi bedre imøtekomme andre verdier i e flerkulturelt samfunn.