KrFs ufravikelige internasjonale solidaritet

FNs flagg
FN-dagen 24. oktober (Foto: UN Photo Loey Felipe)

FN-dagen 24. oktober er en årlig påminnelse om Norges del og ansvar i en global verden for å sikre bærekraftige løsninger for vår felles framtid. Tittelen på vårt politiske program indikerer vårt felles politiske prosjekt «Ansvar for hverandre». Selv menneskeverdet tilkjennegir hvert menneskes verdi og forplikter oss til å bry oss om forhold utenfor våre egne landegrenser. Verden er mer urolig og uforutsigbar enn tidligere og det pågår nå en krig i Europa.

Det er knapphet på ressurser og selv i Oslo har vi det siste året har vi i vår egen bakgård erfart og kjent på kroppen hva det vil si å ha knapphet på vannressurser, (noe vi normalt tar for gitt) da vi på grunn av tørke, fra kommunen har blitt bedt om å redusere forbruket. På verdensbasis vet vi at 2,2 milliarder mennesker mangler tilgang på rent vann og det tæres på tilgangen til grunnvann.

Mennesker på flukt

Rekordmange mennesker er på flukt fra krig og konflikter, ikke minst i ett av våre nærliggende land. Andre flykter fra autoritære regimer, klimautfordringer eller forlater sitt land i håp om et bedre liv. Norge må samarbeide både med FN og EU om ulike tiltak for å beskytte flyktninger og migranter, og ta en internasjonal lederrolle i arbeidet med å gi beskyttelse til mennesker på flukt. FNs kvotesystem må være bærebjelken i norsk flyktningpolitikk slik at vi i størst mulig grad sikrer at de med størst beskyttelsesbehov og mest krevende livssituasjon får beskyttelse først. Mennesker med medisinske behov, kvinner og barn, personer med nedsatt funksjonsevne og sårbare minoriteter må prioriteres ved utvelgelse av kvoteflyktninger.

Samarbeid, fred og sikkerhet

Det er ikke nok at vi som stat søker å fremme våre egeninteresser. Norge har lang tradisjon for å være en pådriver for fred og internasjonalt samarbeid. Norge må i tiden fremover også bidra til å forebygge konflikter, skape, bevare og gjenopprette fred, og legge til rette for varig forsoning. Vi skal bygge vår sikkerhet i samarbeid med andre, forankret i NATO og det transatlantiske forholdet. Fred og stabilitet sikres best gjennom et bredest mulig sikkerhetspolitisk samarbeid.

God helse for alle

Bærekraftsmålene er vårt omforente sosiale veikart for å sikre at vi sammen kan skape endring og utvikling i vår felles verden og styrke de som trenger det mest. Ved å utarbeide en helhetlig norsk handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene og føre en samstemt politikk kan vi oppfylle FNs bærekraftsmål, utrydde fattigdom og oppnå sosial, økonomisk og demokratisk utvikling i fattige land. Bistandsnivået på minst 1% av BNI må opprettholdes og vi må innrette bistanden slik at den har fattigdomsbekjempelse som sitt fremste formål. Årets FN-dag har helse som tema. Det er et bredt tema, som handler om både vår fysiske og psykiske helse og tilgang til helsehjelp. KrF vil prioritere sivile og politiske rettigheter, helse og utdanning og arbeid for rettighetene til barn, kvinner, seksuelle minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Menneskerettigheter og demokrati for alle

Ideen om at alle mennesker har noen rettigheter i kraft av å være menneske, er fundamentert i selve menneskeverdstanken. Dette er utgangspunktet for KrFs utviklingspolitikk. Dette kommer også tydelig til uttrykk i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og de ulike menneskerettighetskonvensjonene. Rettighetene kan ikke tas for gitt og er stadig under press. Respekt for menneskerettighetene er helt avgjørende for å skape sosial og økonomisk utvikling, demokrati og fred. Vi må styrke arbeidet for menneskerettigheter, gjennom FNs og Europas menneskerettighetssystemer, gjennom utenriks- og utviklingspolitikken og ved å støtte sivilsamfunn i utsatte land.

Når det gjelder FN som organisasjon, har vi nedfelt i vårt program at vi vil arbeide for et mer spisset og mer effektivt FN, både administrativt og operasjonelt. Norge må være en raus og forutsigbar bidragsyter til de av FN utviklingsorganisasjoner som leverer best resultater, opprettholde en kjernebidragsstøtte til enkelte FN-organisasjoner, men samtidig stille krav til organisasjonene knyttet til prioriteringer, objektivitet og omstillingsevne. Respekt for og oppfølging av de universelle menneskerettighetene må tydelig ligge til grunn for arbeidet i FNs menneskerettighetsråd. I FNs sikkerhetsråd ønsker vi at Norge setter fokus på barn, ungdom og sårbare grupper. Aktivt og strategisk bruke blant annet FN, utenrikspolitisk dialog og bilaterale samtaler for å sette tros- og livssynsfrihet på den internasjonale dagsorden.

Vi kan ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv eller være oss selv nok. Kun ved å være en aktiv bidragsyter i vår felles verden og arbeide for internasjonale løsninger. Vi står ikke alene, vi er alle en del av en større verden og sammen kan vi oppnå de beste løsningene.

God FN-dag!