KrFs program: Offensivt og ansvarlig

Kjell Ingolf Ropstad foran landsmøtets i 2018 sine delegater

Her er det mye å hente

Magne Supphellen 6. Kandidat til stortinget og sentralstyremedlem

Det er riktig at Krf vedtok en rekke gode og kostbare tiltak på helgens landsmøte. Men det er helt feil å hevde at partiet sender regningen til kommende generasjoner. Det VG, og flere andre, ser ut til å ha misforstått, er at partiet kun behandlet endringsforslag til programmet i landsmøtet. Det ligger forøvrig en rekke inntektsbringende tiltak i programmet. Disse var ikke oppe til debatt. Ser vi på helheten i programmet, inklusive helgens nye vedtak, vil vi hevde at det både er offensivt og ansvarlig.

En sentral satsing på inntektssiden er «Skala 2025», en tung, evidensbasert og regional satsing på skalering av små-og mellomstore bedrifter (SMB), med fokus på ny vekst og nye eksportinntekter i slike bedrifter. Vi gjør mye bra på nyetablering i dette landet, men kan gjøre langt mer for å utløse vekstpotensialet i SMB-ene. Over 95% av landets bedrifter er SMB’er og disse stod for mer enn 540 milliarder i skatteinntekter i 2019. En økning på bare 2% i skatteinntekter fra disse bedriftene tilsvarer 10.8 milliarder. Fem prosent økning vil gi omlag 27 milliarder mer i skatteinntekter.

KrF er også opptatt av kommersialisering av ny grønn teknologi. Regjeringen er i gang med en stor og viktig satsing å grønn teknologi og innovasjon, men dersom ny teknologi ikke omsettes til attraktive produkter og merkevarer, vil det ikke skapes nye lønnsomme bedrifter og nye skatteinntekter. Dette er en akilleshæl i satsingen på grønn innovasjon. KrF vil bidra til tettere kobling og praktisk samarbeid mellom de grønne innovasjonsmiljøene og våre beste fagmiljøer på kommersialisering og merkevarebygging. Her er det mye å hente.

I tillegg kan vi nevne økte inntekter fra en ny veibruksavgift for diesel og bensin og reduserte utgifter på alkoholskader etter fjerning av tax-freeordningen (estimert til 1,5-4 milliarder). Det ligger også tiltak i programmet som vil redusere frafallet i skolen, styrke psykiatrien og redusere mobbing. Disse tiltakene vil over tid redusere kostandene for velferdsstaten. Den nye ferieuka for småbarnsforeldre må vurderes opp mot den ekstra ferieuka for eldre (60+). Det er mye som taler for at småbarnsfamiliene bør prioriteres i denne sammenheng.

I sum vil en gjennomføring av KrFs program gi betydelige nye inntekter og besparelser – som kan brukes på dem som trenger det mest: Barna og småbarnsfamiliene, de eldre- og pleietrengende og verdens aller fattigste.

Se også : https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/OQvlr1/vi-maa-investere-i-familiene