Kjell Ingolf Ropstad blir kvitt «fedrekvotefella»

Familieministeren vil fjerne «fedrekvotefella» ved å gjøre permisjonsordningen enklere, bedre og mer tilpasset familienes behov.

Kjell Ingolf Ropstad leker med eget barn
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med sønnen, Bjørn Wilhelm.

Det siste halvåret har vi kunnet lese flere historier om fedre som av ulike grunner mister deler av eller hele fedrekvoten som de har krav på. Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, tar nå grep for å hindre dette.

– Nå rydder vi bort hull i systemet og gjør permisjonsordningen mer fleksibel for barneforeldre, sier Kjell Ingolf Ropstad.

En av grunnene til at enkelte har mistet fedrekvoten, er kravet om at permisjonen må tas ut sammenhengende. Det gjør at dersom man trenger et opphold mellom fars og mors permisjon, må man søke til NAV for utsettelse. Ropstad går nå inn for fri utsettelse frem til barnet er tre år.

– Det gjør det hele enklere og mindre byråkratisk, og vil hindre at fedre som for eksempel glemmer å sende inn søknaden innen NAVs frist, mister sin kvote.

Forslaget om å endre regelverket sendes nå ut på høring.

Familienes behov i fokus

– Når vi skal ta avgjørelser som påvirker barnefamiliene, er det avgjørende at vi setter familienes behov først. Foreldre skal ha stor grad av tillit og frihet til å organisere sin egen hverdag, sier Ropstad.

Han peker på at en av de sikreste måtene å sikre familiene frihet, er ved å løfte familieøkonomien.

– Derfor har KrF i regjering kjempet for å øke barnetrygden og engangsstønaden i forslag til neste års statsbudsjett. Vi har også tidligere økt kontantstøtten.

Slik løfter KrF familienes økonomi:

  • Økt barnetrygden med 8.200 kroner i året for de minste barna siden 2019. Det inkluderer økning på 3600 kroner i året for barn opp til 6 år i forslag til neste års statsbudsjett.
  • I statsbudsjettet for neste år forslår vi å øke engangsstønaden fra 84.70 til 90.300 kroner. Tall fra Barne- og familiedepartementet viser at engangsstønaden er mer enn doblet siden 2013.
  • 180 millioner til å gi kommuner mulighet til å prøve fritidskort. Det inkluderer 120 nye millioner i forslag til neste års statsbudsjett.
  • Økt kontanstøtten fra 5 000 til 7 500 kr per måned i statsbudsjettene for 2014 og 2017.

Les om disse grepene og flere her: https://krf.no/nyheter/slik-jobber-krf-for-a-bekjempe-barnefattigdom/