Slik jobber KrF for å bekjempe barnefattigdom

Regjeringen lanserer i dag en helhetlig strategi for å møte barnefattigdommen i Norge. – Ingen barn skal føle seg utenfor i Norge, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad

Partileder Kjell Ingolf Ropstad
Partileder Kjell Ingolf Ropstad

– Dessverre rammes alt for mange barn av foreldres lavinntekt. Mange barn opplever å vokse opp i familier hvor fritidsaktiviteter, bursdagsselskap, tur til svømmehallen og ny ryggsekk blir for dyrt. Ingen barn skal føle seg utenfor og alle barn skal ha like muligheter uansett oppvekst. Det har vært viktig for KrF i regjering i den innsatsen som nå settes inn, sier KrFs partileder og barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad.

I arbeidet med strategien, har regjeringen fått innspill fra frivilligheten, sosiale entreprenører, næringsliv og forskere, forteller Ropstad.

– Det er nødvendig å samle alle gode krefter når vi skal stake ut kursen for de neste årene. Vi er avhengig av et bredt samarbeid for å lykkes. Lokalt politisk lederskap, en sterk frivillig sektor og et sosialt entreprenørskap er nødvendig for at vi lykkes med å bekjempe det felles problemet som barnefattigdom er, sier Ropstad.

Vi er avhengig av et bredt samarbeid for å lykkes.

– Arbeid er viktigst

Ropstad peker på at det viktigste tiltaket for å løfte barn ut av fattigdom er å gi foreldrene en jobb å gå til.

– Arbeidsledigheten er fortsatt høy. Å gi foreldre en jobb å gå til, er derfor det viktigste vi gjør for familiene. I tillegg til økonomisk selvstendighet gir deltakelse i arbeidslivet tilhørighet og et sosialt nettverk.

Han peker på at Regjeringen foreslår å sette inn 825 millioner i neste års statsbudsjett til arbeidslivstiltak rettet mot arbeidssøkere, inkludert mer ressurser til NAV.

Økt barnetrygd og engangsstønad

Viktige ledd i Regjeringens strategi som i dag lanseres, er KrF-seirene i forslaget til statsbudsjettet for neste år om å øke barnetrygden med 3.600kr i året per barn opp til fylte 6 år og å øke engangsstønaden til 90.300kr. Forslaget innebærer at barnetrygden har økt med 8200kr i året for de minste barna siden 2019, og en tredobling av engangsstønaden siden 2013.

– Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom. Engangsstønaden, som er et enkeltbeløp som utbetales til mødre som ikke har rett til foreldrepenger, har også en enormt viktig fattigdomsbekjempende funksjon. I minst 7 av 10 tilfeller hvor mor mottar den, lever familien under eller rundt lavinntektsgrensen.

Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom.

Mer fritidskort, billigere SFO

Regjeringen viderefører og utvider ordningen med fritidskortet, som skal gi barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter for minst 2000 kroner i året.

– For mange familier er fritidsaktivitetene til barna en av postene på budsjettet som må bortprioriteres. Med et fritidskort, vil familieøkonomiens hensyn ikke føre til at man trekker barna ut fra fritidaktivitetene, som er viktige arenaer for læring, inkludering og mestring for barn.

Skolens fritidsordning (SFO) vil Regjeringen gjøre billigere for lavinntektsfamilier. 25 millioner i statsbudsjettet foreslås å gå til å utvide inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å inkludere 3. og 4. trinn. I tillegg er 3 millioner foreslått til å gå til å tilrettelegge for at også friskoler kan tilby inntektsgradert foreldrebetaling.

Strategien inneholder i tillegg en rekke målrettede tiltak til lavinntektsfamilier. Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge styrkes med flere midler i forslag til statsbudsjett. Ordningen går ut på at organisasjoner kan søke om midler for å inkludere barn og unge berørt av fattigdomsproblemer i kultur- og fritidsaktiviteter. Programmet Familie for første gang, som gir oppfølging til førstegangsfødende med behov for ekstra støtte,utvides også.

Dette gjør KrF:

  • Økt barnetrygden med 8.200 kroner i året for de minste barna siden 2019. Det inkluderer neste års økning på 3600 kroner i året for barn opp til 6 år i forslag til neste års statsbudsjett.
  • Øke engangsstønaden til 90.300 kroner.
  • 180 millioner til å gi kommuner mulighet til å prøve fritidskort. Det inkluderer 120 nye millioner i neste års statsbudsjett.
  • Til sammen 355 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge i 2021. Det inkluderer 38,5 nye millioner i neste års statsbudsjett.
  • 45,3 millioner til å utvide programmet Familie for første gang i neste års statsbudsjett.
  • 25 millioner kroner til å utvide inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3. og 4. trinn i neste års statsbudsjett.
  • 15,2, millioner til forsøk med gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner i neste års statsbudsjett.
  • Styrke bostøtten med 70 millioner for både enslige barnefamilier i neste års statsbudsjett.
  • 30 millioner til å styrke helsetilbudet til barn i barnevernet i neste års statsbudsjett.
  • 24 millioner til utvidelse retten til oppfølging av unge med erfaring fra barnevernet i neste års statsbudsjett.

Kilde: Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier.