Gir mer til de fergefylkene som har gått foran

Ferge

Regjeringspartiene har fått til enighet med FrP i kommunalkomiteen om å gi fergefylkene bedre kriterier og dermed fergependlerne bedre vilkår i årene framover.

Tirsdag 8. desember avga kommunal- og forvaltningskomiteen sin innstiling til statsbudsjettet for 2021.

For å få til det grønne skiftet også på fergesiden, er vi avhengig av at noen går foran. Det er klart at fylkeskommuner som går foran i omleggingen skal premieres for det også gjennom statlige midler, sier Torhild Bransdal (KrF).

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart, og å stimulere til utvikling av lav- og nullutslippsløsning innen fergesektoren.

Her har utviklingskontrakter gitt et avgjørende bidrag til utviklingen og implementeringen av batterielektriske løsninger. Verdens første helelektriske bilferge Ampere hadde blant annet en utviklingskontrakt og prosjektet mottok offentlig støtte til bygging. Erfaringene så langt er at også de påfølgende driftskontrakter med fylkeskommunene får økte kostnader ved overgang til elektrisk fremdrift. Det forventes at de økte driftskostnadene vil flates ut når en får større driftserfaring.

Under høstens høring i Stortinget fremkom det bred enighet mellom fylkeskommunene at det er riktig med en skjevfordeling av det ekstraordinære tilskuddet, der man tilgodeså de fylkene som først tok i bruk el-ferger.

Regjeringen bes vurdere å styrke ordningen i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2020. Derfor støtter vi forslaget om at videreføringen av ekstrabevillingen til fergefylkene innrettes slik at en tredjedel fordeles etter fergekriteriene i kostnadsnøkkelen og to tredjedel fra fergesamband som har tatt i bruk el-ferger per 2020.