-Foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot de under 18 må fjernes!

Profilbilde av Dagfinn Arntsen med sjø og fjell i bakgrunnen
Fylkesleder, Fylkestingsmedlem, Leder Værøy KrF

Nordland KrF ønsker å fjerne foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot alle barn og unge under 18 år. I fylkestinget 28. april fikk vi alle partiene med på å støtte oss i denne saken!

Fjerne foreldelsesfristen for seksuelle handlinger mot barn og unge under 18 år

Vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen. Overgrepene forblir ofte skjult for venner og familie. De færreste saker som anmeldes kommer for retten. Det er bare en mindre andel av de utsatte som søker hjelp eller får god medisinsk behandling etter hendelsene. Nordland Fylkesting ønsker å løfte seksuelle overgrep og vold mot barn opp som et samfunnsproblem. Vi må også anerkjenne at denne type handlinger er en trussel for den utsattes fysiske og psykiske helse.

1 av 5 jenter og 1 av 10 gutter utsettes for en eller annen form for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Man antar at det er store mørketall. 13.7% av alle barn utsettes for seksuelle overgrep før fylte 13 år, og gjennomsnittsalderen for da det første overgrepet ble begått er 8 år. Overgriper er oftest en person som har relasjon til barnet.
De overgrepsutsatte barna er ofte utsatt for flere ulike typer vold og overgrep, og det er en stor sammenheng mellom å ha opplevd overgrep i barndommen og å begå overgrep senere i livet.
Det tar i gjennomsnitt 19 år fra overgrepet skjer til den utsatte forteller om overgrepet. For mange blir det en vond hjemlighet gjennom hele livet. Det er mange årsaker til at barn og voksne ikke forteller om overgrep. De utsettes for trusler fra overgriper, føler lojalitet mot overgriper eller ønske om å beskytte mor/far eller andre i familien. En sterk form for skam og skyld er et annet hinder.
I dag henlegges saker der voksne anmelder seksuelle handlinger som har funnet sted i barndommen. Dette er fordi at foreldesfristen er 10 år. Dette strider mot all rettferdighet da all statistikk, forskning og erfaringskunnskap peker på at de fleste utsatte ikke forteller om pågående overgrep før mye senere i livet. Det er på tide at denne kunnskapen avspeiler seg i loven.
Nordland Fylkesting ber regjeringen fjerne foreldelsesfristen på 10 år for seksuelle handlinger mot barn og unge under 18 år. Samt øke strafferamme for både seksuelle handlinger og seksuell omgang mot barn.
Enstemmig vedtatt på fylkestinget i Nordland 28. april 2021