Et tydelig budsjett og en god økonomiplan viser at det satses i Rogaland

Rogaland KrFs fylkestingsgruppe samlet til digitalt fylkesting i desember 2020
Rogaland KrFs fylkestingsrepresentanter samlet på KrFs fylkeskontor i forbindelse med digitalt fylkesting i desember 2020.

KrF er glad for å stå bak et budsjett og en økonomiplan som tydelig viser at det satses i Rogaland, sa KrFs gruppeleder Solveig Ege Tengesdal i sitt innlegg.

Tengesdal sa videre at vi oppgraderer og utvider skolebygg og at vi øker investeringene på fylkesveier. Det er viktig for KrF at vi både har gode skolebygg og trygge veier i hele fylket. 

Samtidig som vi mener det er viktig å ha en sunn økonomi og en fornuftig økonomisk styring er det viktig at vi tar grep for å møte konsekvensene av pandemien.

Investeringsrammen på fylkesveier er økt med 50 mill i løpet av planperioden.  Økte midler skal prioriteres til transportkorridorene fv 44 og fv 46/520. Bygging av fv. 44 Prestbru – kryss Tellenes startes opp i 2021, og det tas sikte på oppstart av fv. 44 Hellvik – Vassvik i 2022. 

I tillegg bør nevnes at vi i driftsbudsjettet har med midler til forskuttering av tunell på RV13 Rødsliane – Lovraeidet med 6,5 mill i perioden for å synliggjøre at vi er innstilt på å bidra sammen med Suldal kommune og statlige myndigheter for å få til en varig løsning for det mest rasutsatte området i Rogaland.  Det settes av midler til forskuttering, forutsatt at prosjektet prioriteres i første periode i NTP 2022-2033.

KrF er også glad for en tydelig prioritering innenfor regional næringsutvikling med økte midler til innovasjon, forskning og oppstartsbedrifter.

Opplæring

I budsjettforslaget har vi funnet rom for styrking av flere viktige tiltak innen opplæringsområdet;

YSK-tilbudet ved Sauda videregående skole, styrking av voksenopplæringstilbudet i distriktene, utvidelse av sommerskolen og opptrapping av kvalifiseringssenteret på Haugalandet.  Oppgraderingen på Dalane videregående skole fullføres i tråd med forslaget fra fylkesrådmannen.

For å kunne finansiere tiltak som vi mener er viktige for økt gjennomføring og bredde i opplæringstilbudet, har vi valgt å redusere foreslått oppbemanning i sentraladministrasjonen. 

Som en del av foreslåtte sparetiltak innen opplæringsområdet inngår også kuttforslag til ToppVolleyNorge ved Sauda videregående og Talenter Mot Toppen med utgangspunkt i St Svithun videregående.  Flertallspartiene har lagt tilbake foreslåtte kutt for begge tilbudene. 

Vi har samtidig uttrykt at redusert opptrapping av administrative stillinger innenfor opplæringsavdelingen ikke skal ramme foreslåtte nye stillinger innenfor PPT.  Dette er forankret i behovet for en fortsatt satsing på arbeidet med å forebygge psykisk uhelse blant våre ungdommer og vår mulighet til å følge opp enkeltelever og skoler. 

Tilrettelagt opplæring og spesialundervisning

I det videre arbeidet med utredning av foreslåtte sparetiltak innen opplæring mener vi at det er viktig å skjerme tilrettelagt opplæring og spesialundervisning i så stor grad som mulig.

Vi ber om at det utredes nærmere hvilke justeringer man kan gjøre i tilbudsstruktur/dimensjonering for kostnadsbesparende tiltak.  Dette er samtidig en oppfølging av bestillingen som ble gitt fra opplæringsutvalget i mai som behandlet sak om konkretisering av budsjettkutt.

Helsesykepleiere

Nullvisjonen mot frafall i videregående og arbeidet med økt gjennomføring fortsetter. 

Alle elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring i Rogaland skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Et viktig bidrag til dette er den kommunale skolehelsetjenesten.

Hvor mye ressurser kommunene setter av til dette varierer og påvirker åpningstider og tilgjengelighet på de enkelte skolene. Flertallspartiene ber derfor fylkesrådmannen om å ta kontakt med aktuelle kommuner der forskjellene mellom lokalt tilbud og Helsedirektoratets veiledende bemanningsnorm på en 100 % helsesykepleierstilling per 800 elever, er store, og undersøke mulighetene for økte ressurser.

Samferdsel

Redusert kutt i hurtigbåttilbudet i 2021 og 2022

Det gjøres følgende endringer i de foreslåtte kuttene i hurtigbåttilbudet i 2021 og 2022:

  • Hurtigbåttilbudet til Kvitsøy opprettholdes på dagens nivå.
  • Antall rundturer til Sauda på lørdager opprettholdes på dagens nivå (2 rundturer).
  • Kutt i antall rundturer til Røvær/Feøy reduseres fra 3 til 1 rundtur.
  • Det gjøres ikke kutt i ruten Judaberg-Hjelmeland-Nesvik.

Samtidig presiserer vi at gjenstående kuttforslag avventes til gjennomgangen av ny rutestruktur er gjort inn mot forberedelse av nytt anbud fra 2023.

I det videre arbeidet med rutestrukturendring for hurtigbåt fra 2023 er vi enige om at det etableres en tverrpolitisk arbeidsgruppe utgått av samferdselsutvalget, som skal involveres i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til ny rutestruktur. I forbindelse med dette arbeidet må det utredes alternativer hvor det legges opp til at det fortsatt skal være et hurtigbåttilbud i indre Ryfylke. Forslag til ny rutestruktur sendes på høring til berørte kommuner før endelig konkurransegrunnlag utarbeides og legges ut på anbud.

Presiseres ytterligere i saken om Endringer i rutetilbudet med hurtigbåt.

Vassøy bru og Øyfast

Fylkestinget ber om at det legges frem en orienteringssak for samferdselsutvalget på kostnadsoverslag og mulig finansiering av prosjektene Vassøy bru og Øyfast. Konkret skal det ses på hvordan ferjeavløsningsmidler og bidrag fra Stavanger kommune kan bidra til finansieringen.

Rassikring av fylkesveier

Fylkestinget ber om at det legges frem en oppdatert sak i samferdselsutvalget med prioritering av rasutsatte strekninger på fylkesveiene.

Takstsamarbeid Kystbussen

Fylkestinget ber fylkesrådmannen gå i forhandlinger med Kystbussen med sikte på å redusere tillegget som reisende med periodebillett og ungdomskort må betale på Kystbussen. Eventuelle tilleggskostnader ved slik reduksjon må legges frem for politisk behandling.

Regionalutvikling

Konsesjonskraft

Fylkesrådmannen bes undersøke interessen for etablering av et interkommunalt selskap som forvalter omsetningen av konsesjonskraft på vegne av kommunene i Rogaland, etter modell av Konsesjonskraft IKS (KIKS) i Agder. Formålet er å legge til rette for en langsiktig konsesjonskraftforvaltning hvor det både tas hensyn til optimalisering av fortjeneste og forutsigbarhet i inntekter for deltakerkommunene.

Økt tilskudd til inkubatorvirksomheten ved Validé med kr 1 mill.  Arbeidet som skjer med utgangspunkt i Validé er viktig i arbeidet med å skape dagens og framtidens arbeids- og næringsliv. 

Vi har et yrende gründerliv i fylket vårt som samtidig har behov for råd, veiledning, investeringer, døråpnere og navigering for raskt å få avklart om idéene er liv laga og for raskere å komme ut i markedet med det som har stort verdiskapingspotensiale.  Validés inkubatorvirksomhet topper den nasjonale rankingen og der må vi fortsatt ha ambisjon om å være.

Vi setter også av 0,5 mill årlig i 3 år for å kunne bidra med vår del av finansieringen til Kapasitetsløftprosjektene Tunellsikkerhet og Future Energy Hub i samarbeid med UiS. 

Dette er prosjekter hvor FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet.  Midlene utløser betydelige midler fra andre aktører og er en forutsetning for finansiering i Norges forskningsråd. 

Sist, men ikke minst, er jeg glad for at vi nå tar initiativet til å få utarbeidet en finansieringsmodell for marine grunnkart sammen med kommuner som har sjøareal.   Dette vil være avgjørende kunnskap og viktig verktøy for å kunne legge til rette for et bærekraftig havbruk framover.

Her kan du lese innleggene til Reid Ivar B. Dahl, Bjørg Tysdal Moe og Jonas Andersen Sayed: