Et aldersvennlig samfunn

KrF går til valg på at alle skal få mulighet til en verdig alderdom,
uansett hvilke behov man har. Valgmulighet og verdighet mener vi
sikres gjennom løsninger tilpasset
den enkelte.

Foto: Unsplash

Tilrettelegge for den enkelte

Alderdommen handler først og fremst om å leve. Vårt mål er at eldre skal kunne leve livet med livsglede og livslyst hele livet. Mange eldre vil være friskere lenger, men flere vil trenge omsorg på ulikt vis. Eldre skal kunne leve et aktivt liv, og ta
beslutninger om egen hverdag. De som har behov for hjelp skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger – når de trenger det.

Se på eldre som en ressurs

Vi må forstå og rette fokuset vårt på at eldre også er ressursfulle mennesker som besitter verdifull kompetanse og livserfaring. Eldre har en viktig samfunnsrolle, om de velger å enda være i arbeid selv i høy alder, men også eldre som i pensjonist-tilværelse gjør en uvurdelig innsats ved å foreksempel passe barnebarn slik at foreldre kan ha en høyere stilling, eller bidra i frivillig arbeid. Hele 50% av det frivillige arbeidet utføres i dag av pensjonister.

De frivillige organisasjonene betyr enormt mye med tanke på det samfunnet vi ønsker å se i fremtiden. Gjenbruksbutikkene drives på dugnad av pensjonister, er er bra for miljøet og skaper en sosial møteplass. Dette er noe vi må heie fram! Matglede for eldre og Lyttevenn er også eksempler på arbeid som drives frivillig blant eldre og som har stor betydning for samfunnet og eldre sin livskvalitet. Les mer om Eldre som en ressurs

Vårt mål er at eldre skal kunne
leve livet med livsglede og livslyst hele
livet

Styrke pårørende

Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine eldre. Denne usynlige omsorgen må verdsettes mer enn i dag. Pårørende og omsorgspersoner må få avlastning slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. Derfor går vi til valg på en «pårørendestøtte» som bidrar til akkurat dette. KrF foreslår nå at personer som gjør en ekstra innsats for eldre med ekstra omsorgsbehov skal få støtte på 7500kr. Dette skal ikke komme på tross av helsetjenestene, men gi pårørende støtte og avlasting slik at eldre kan få bedre livskvalitet.

Forebygge ensomhet

Vi vet at mange eldre opplever ensomhet. Det å ha et sosialt fellesskap er viktig for oss alle, men for flere eldre må det tilrettelegges for. Møtesteder hvor man også kan dele måltid, sang og interesser er alt med på å øke livskvalitet. Vi trenger et økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Seniorsentrene kan bidra til å øke seniorenes kompetanse, og dessuten kan sentrene være et sentrum for «arbeidsformidling» av oppgaver og jobber som seniorer kan utføre.

Vi vil sikre et samspill mellom seniorene, det offentlige, frivillgheten, ideell sektor og pårørende slik at vi kan gi gode og verdige tilbud som treffer den enkelte. Vårt mål er å gi økt trygghet, livskvalitet og livsglede.

Vi vil:

  • Bygge nok sykehjemsplasser og trygghetsboliger.
  • Sikre eldre i institusjoner noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål.
  • Innføre en pårørendestøtte slik at nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven.
  • Innføre avlastning på resept slik at pårørende med krevende omsorgsoppgaver kan få pusterom når de trenger det