Eldre som en ressurs

I dagens norske samfunn synes det som folk er utgått på dato så snart de begynner å motta «lønn» fra Nav og ikke lenger står i ordinære, lønnsgivende jobber. Slik skal det ikke være. Eldre er ressursfulle mennesker som besitter verdifull kompetanse og livserfaring. Vi som samfunn må lære å ta i bruk disse ressursene, uttalte fylkesårsmøte i Rogaland KrF på lørdag.

Hadle Bjuland og Kjell Erfjord stor bak resolusjonsforslaget som ble vedtatt.

I Norge lever vi lenger enn før og det er positivt. Det er et tegn på høy velstand hos mange av våre eldre. Mange bor hjemme, generasjonen som blir eldre kommer fra en selvstendig generasjon der en høy andel har stått i arbeidslivet et helt liv. Istedenfor å kun diskutere omsorgsplasser bør vi også diskutere hvordan flere eldre kan bidra i samfunnet.

I dag har vi 940 000 pensjonister i Norge. Kun 10% av disse pensjonistene trenger hjelp av offentlige tjenester. Hele 50% av det frivillige arbeidet utføres i dag av pensjonister. Politikere i dag har ofte mye fokus på de 10% som trenger hjelp. Vi må bli like flinke til å prioritere de resterende 90% som har en viktig samfunnsrolle i dag.

De frivillige organisasjonene betyr enormt mye med tanke på det samfunnet vi ønsker å se i fremtiden. Gjenbruksbutikkene, matglede for eldre og Lyttevenn som bygger bro mellom generasjonene. Dette er arbeid som sørger for økt livskvalitet og ikke minst har stor betydning for samfunnet.

Vi vet at mange eldre opplever ensomhet. Det å ha et sosialt fellesskap er viktig for oss alle, men for flere eldre må det tilrettelegges for. Møtesteder hvor man også kan dele måltid, sang og interesser er alt med på å øke livskvalitet. Vi trenger et økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Seniorsentrene kan bidra til å øke seniorenes kompetanse, og dessuten kan sentrene være et sentrum for «arbeidsformidling» av oppgaver og jobber som seniorer kan utføre.

Rogaland KrF vil:

  • Ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres
  • Utvikle nye konsepter for samspill mellom generasjoner, for eksempel ved å la eldre være frivillige i barnehager og skoler, eller etablere boliger og botilbud for eldre i tilknytning til barnehager eller studenthjem.
  • Etablere en tilskuddsordning for livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser, Lyttevenn og sosiale fellesskap.

Vedtatt etter forslag fra KrFs andrekandidat ved stortingsvalget Hadle Rasmus Bjuland og æresmedlem i Rogaland KrF Kjell Erfjord.