Det er ikke for sent å snu. Behold eldreombudet!

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø (Gruppeleder Nordland KrF) har fremmet denne uttalelsen til fylkestinget:

Det blir stadig flere eldre i Norge. Vi trenger å ta i bruk den ressursen de eldre utgjør – både de friske med arbeidslyst og kapasitet til fortsatt å bidra i arbeidslivet, og de med sykdom og omsorgsbehov slik at deres alderdom blir best mulig.

Eldreombudet skal fremme eldres interesser på alle samfunnsområder, og startet opp ordinær drift i april i fjor og har det første året satt følgende tre hovedprioriteter for sitt arbeid:

• Arbeide for bedre helse- og omsorgtjenester for eldre
• Eldres muligheter til samfunnsdeltakelse og arbeid
• Konsekvenser for eldre av digitaliseringen

Etter bare halvannet år med denne viktige funksjonen vil regjeringen legge ned ombudet. Nordland fylkesting mener det er svært uheldig, og ber regjeringen snu.

Regjeringen viser til at de eldre kan få hjelp fra andre funksjoner som for eksempel pasient- og brukerombudet. Men mange eldre er friske eldre. Eldreomsorg starter ikke i det man først benytter seg av en tjeneste kommunehelsetjenesten. Eldreomsorgen starter med forebygging, med god tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn.

Indeks Nordland viser at vi det siste tiåret har mistet 8700 unge mellom 20 og 29 år, mens vi har fått 7800 flere innbyggere over 70 år. Mange av de eldre er friske og spreke og kommer seg gjennom store deler av alderdommen uten spesiell hjelp fra det offentlige. De er en ressurs for nordlandssamfunnet og vi behøver deres kompetanse og fortsatte arbeidskraft for de som kan og ønsker det.

Det finnes fortsatt mye som må gjøres i Norge for å skape et bedre og mer aldersvennlig samfunn. De eldre trenger møteplasser, aktivitetstilbud og veier inn til deltagelse i samfunnet på forskjellige arenaer. Et eldreombud kan jobbe systematisk for å bedre dette. Våre eldre fortjener en som taler deres sak og fremmer deres rettigheter.

Nordland fylkesting mener derfor det er smålig av regjeringen å legge ned eldreombudet for å spare penger, bare halvannet år etter opprettelsen. Eldre må få bidra med sine ressurser, og få hjelp når det behøves. Vi må styrke de eldres rettigheter og plass i samfunnet. Vi oppfordrer derfor regjeringen til «Å lære hele livet». Det er ikke for sent å snu. Behold eldreombudet!