Dag Inge Ulstein fikk gjennomslag for sterkere satsing på psykisk helse!

Denne uttalelsen ble vedtatt av KrFs landsmøte 1. mai 2021.

Forslaget til uttalelse ble sendt inn til landsmøtet av Dag Inge Ulstein. Ulstein er utviklingsminister i regjeringen og 1. kandidat for KrF i Hordaland ved stortingsvalget 2021.

Dag Inge Ulstein, 1. kandidat Hordaland KrF
Dag Inge Ulstein, 1. kandidat Hordaland KrF Foto: Gjermund Øystese.

KrF vil ha et milliardløft for psykisk helse

KrF ser med stor bekymring på de kraftig økende behovene for psykisk helsehjelp. KrF vil ha et nytt krafttak og øke bevilgningene med 3 milliarder til psykisk helse over de neste tre årene. Vi trenger et kvalitetsløft slik at psykisk syke får rask og god hjelp når det avdekkes behov, uttaler KrFs landsmøte.

Det er behov for styrking og forbedring av tilbudet innenfor psykisk helse. Dagens organisering er ikke godt nok tilpasset det komplekse fagfeltet og samhandlingen mellom tjenestene. Mange som sliter med psykiske utfordringer kan med rask og riktig hjelp oppnå normal mestring og trygghet gjennom et kortere behandlingstilbud eller støtte fra kompetente fagpersoner. Mennesker med alvorlige livsbelastninger eller flere kroniske diagnoser vil komme til å ha behov for langvarige og sammensatte tjenester. Det er viktig at vi gir riktig hjelp til riktig tid og at vi forebygger og tilbyr lavterskeltilbud raskt når behov blir avdekket slik at utfordringene ikke eskalerer. På den måten kan flere slippe å havne i omfattende behandlingsløp og langvarige utfordringer.

Vi må inn med effektive tiltak så tidlig som mulig.

Spesialisthelsetjenestens pakkeforløp ble innført for å sikre raskere, mer koordinerte og likeverdige tilbud. Men forløpene er ikke fleksible nok, og tar ofte ikke hensyn til at mange strever med å beskrive sine behov og å ta imot hjelp. Det finnes barn og unge som er vanskelig å nå med effektive hjelpetiltak. Noen av disse er under barnevernets omsorg eller andre sårbare grupper som er spesielt avhengig av skreddersydd og samordnet hjelp mellom instanser.

Skal vi lykkes, er det helt avgjørende å beholde erfarne behandlere og nødvendig fagkompetanse i de ulike offentlige tjenestene. Tilbudet innenfor psykisk helse for barn og unge berører mange ulike fagfelt. Barn og unges utviklingsmessige særpreg krever mer enn bare en kopi av voksenpsykiatriens organisering. Vi trenger et tettere og mer fleksibelt samarbeid mellom de ulike tjenestene som barnevern, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og skoler. Vi må optimalisere pakkeforløpene og sikre at det blir en bedre balanse mellom standardisering og skreddersøm, for å sørge for at flere pasienter får raskere og mer virksom hjelp.

Satsing på psykisk helsevern handler imidlertid ikke bare om økt behandling, men også forebygging i bred forstand. KrF vil peke på at folkehelse og psykisk helse henger sammen med gode lokalsamfunn der mennesker finner sammen i velfungerende nettverk. En bred satsing på familiene som inkluderer familieterapi og foreldreveiledning, livskraftige frivillige organisasjoner, lag og foreninger, gode skoler og et inkluderende arbeidsliv bidrar til gode samfunn med stor takhøyde, trygghet og inkludering.

KrF vil:

  • Øke bevilgningene til psykisk helse med 3 milliarder over de tre neste statsbudsjettene
  • Sikre nødvendig finansiering av nasjonal forskning på det sterkt økende hjelpebehovet, for slik å kunne planlegge en hjelpekjede fra forebygging til spesialisert behandling som kan vise vei også internasjonalt.
  • Øke kompetansen om psykisk helse til ansatte i skolene, for å oppdage raskere barn og unge som har behov for profesjonell hjelp i psykiatrien.
  • Utvikle og implementere standard for kommunale lavterskeltjenester, for eksempel etter modell fra Barne- og familiehjelpen i Bergen.
  • Gjennomføre pilotprosjekt for utvikling av mer hensiktsmessig hjelpetiltak på tvers av instanser som kommune, spesialisthelsetjeneste og Barne-, ungdoms- og familieetaten.
  • Sikre at spesialisthelsetjenestens pakkeforløp innrettes med en bedre balanse mellom standardisering og fleksibilitet med mer oppmerksomhet og forskning på barn og unge som ikke greier å nyttiggjøre seg dagens tilbud, slik at «leave no one behind» også blir en realitet i psykisk helsevern.