Behold helligdagene!

Pinsen er her og ​dermed nye fridager, ​som også er noen av våre helligdager. Nylig ​markerte vi Kristi Himmelfartsdag, og i løpet av mai har flere av oss overvært konfirmasjon. Alt dette er kjente markeringer som er knyttet til vårt felles kristne kultur- og trosgrunnlag.

Nå er debatten om fjerning av helligdagene oppe til diskusjon. Det tas til orde for å fjerne disse til fordel for formelle fridager som kan benyttes etter ønske i løpet av året. Men det er gode grunner for å beholde de eksisterende som de er.

Like fridager legger til rette for et regelverk som er forutsigbart for arbeidsgivere og samfunnsplanlegging generelt. Dessuten skapes identitet og tilhørighet gjennom et felles sett av verdier og rammer. Helligdagene forteller også noe om dette; hvilket trosgrunnlag vi har som nasjon. Vår kristne og humanistiske arv har gitt sitt utslag både i lovverk, domstolpraksis og etiske retningslinjer.

KrF vil jobbe for et samfunn som ser hver enkelt, som ser hele mennesket med både grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi er privilegerte som har en stor grad av trosfrihet og trosutøvelse i vårt land. Og for en stor del av befolkningen er tros- og livssyn en viktig og integrert del av livet. Ja, en egenverdi.

Oslo er en by preget av vår kristne kulturarv og et stadig voksende livssynsmangfold. Overalt i byen setter trossamfunnene spor. Hver uke besøker tusenvis av Osloborgere kirke, bedehus, moské, synagoge eller tempel. Fra disse stedene springer det ut et rikt sosialt og kulturelt arbeid. Trossamfunnene skaper viktige møteplasser og er viktige i integreringsarbeidet. Tall fra SSB (2021) viser at tro- og livssyn er av stor betydning for Norges befolkning. Over halvparten av oss er medlemmer av Den norske kirke, 64.9 % eller opp mot 3,7 millioner. I tillegg er over 680 000 medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 52,3 % av 15-åringer er konfirmert kirkelig.

Samfunnsordninger som fungerer som gode rammeverk er verdt å beholde og minner oss om våre felles verdier og kulturgrunnlag. Behold helligdagsordningen som den er!

Fortsatt god pinse!

Lilly Kristin Langnes, fylkesleder Oslo KrF