Alt for mange kvinner lider og dør unødig – kvinners helse må også forskes på!

Oslo Kristelig Folkepartis Kvinner krever at alle helserelaterte forskningsprosjekt tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Medisinsk kunnskap om sykdom og virkninger av legemidler bygger fortsatt i alt for stor grad på menn. Det er på tide at det forskes på kvinnehelse slik at vi sikrer riktig behandling også til kvinner. 

Kvinnehelsedagen markeres 29.mai av Norske Kvinners Sanitetsforening. De stiller spørsmålet: Hvor likestilte er vi i dag? Oslo Kristelig Folkepartis kvinner mener dette er et viktig spørsmål. Kvinner får alt for ofte ikke riktig diagnose eller adekvat behandling som kan føre til lidelse og mulig død. Selv om vi bor i likestilte Norge er det fortsatt ikke likestilling i helsetilbudet. Forskning på kvinnehelse må derfor prioriteres høyt og kvinner må tas med i utvalget som det forskes på i alle forskningsprogram.  

Kvinner har andre risikofaktorer for hjertesykdom og får andre varianter enn menn nå det kommer til hjertesykdommer. Kvinner har også mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom enn menn. Det er derfor store hull i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn, men det det bør iverksettes et eget forskningsprosjekt på kvinnehjerte. Hjerterelaterte sykdommer er største dødsårsak hos kvinner, da det hver dag dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt, men hos 23 % av kvinnene er det ikke en tett åre som er årsaken til hjerteinfarktet. Vi vet i dag ikke hvordan disse hjerteinfarktene best forebygges og behandles.

De biologiske forskjellene mellom mann og kvinne spiller en viktig rolle for hvilke helseutfordringer vi vil møte i livet. Alle sykdommer knyttet til reproduktiv helse er unike for kvinner. Her har vi kommet et stykke, men også her mangler en del kunnskap for å sikre riktig behandling, som igjen kan redde flere liv og gi bedre livskvalitet.  

Vi vet ikke nok om kvinners sykdommer og lidelser – noe som igjen gir begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. Det trengs forskning som kan bidra til økt kompetanse og bedre behandling. Så hvis vi virkelig ønsker likestilling mellom kjønnene så må vi i større grad ta kvinners helse på alvor!