10 gode grunner for å stemme KrF i Østfold

Bilde av Bjørn Lande, Britt Gulbrandsen og Constance Thuv, med teksten: 10 gode grunner for å stemme KrF i Østfold

1. Friskoler gir mangfold og valgfrihet

KrF vil styrke vilkårene for friskolene i Østfold. Elever er forskjellige, og derfor trenger vi ulike skoler. Friskoler gir mangfold og et bredt tilbud, slik at flere elever kan finne sin plass og sin skole, hvor de trives.

2. En videregående skole hvor alle fullfører

KrF vil jobbe for en nullvisjon for drop-out i videregående skole. Videregående er viktig for å få jobb og videre arbeidsmuligheter. KrF vil styrke samarbeidet mellom videregående og ungdomsskolen, og tette oppfølgingen av elever som står i fare for å droppe ut.

3. Gratis skole-pc til alle i videregående

Det skal være gratis å gå på skole i Norge. KrF vil at skolen skal stå for pc til alle elever, slik at alle stiller likt uavhengig av økonomi og at vi sikrer alle de verktøy og programmer de trenger.

4. En miljøkoordinator på hver videregående skole

Hver femte ungdom i Norge melder om svært eller ganske dårlig psykisk helse, det krever tiltak. KrF vil jobbe for at hver videregående i Østfold har en ansatt miljøkoordinator, som arbeider for et trygt og godt læringsmiljø.

5. Fri skoleskyss fra 4 km

KrF vil sette ned grensen for fri skoleskyss fra 6 til 4 kilometer.

6. Forebygging av rus i fokus

KrF vil sørge for at forebygging av rus skal være prioritert i hele fylkeskommunen. Særlig vil vi løfte rusforebyggende arbeid i videregående skole, for å forebygge at stadig flere unge bruker narkotiske stoffer.

7. Ja til kjernekraft i Østfold

Verden står i en klimakrise, energikrise og strømkrise. KrF vil ta alle gode krefter i bruk, og tar til orde for kjernekraft. Dette er en energikilde som er stabil og kan produsere store mengder strøm.

8. En kollektivbillett i hele regionen

KrF ønsker et felles billettsystem for hele regionen, slik at du kan bruke samme billetten både på buss og tog, i hele Østfold, Oslo og Akershus.

9. Levende og nyskapende lokalsamfunn

KrF vil bygge samfunn nedenfra. Derfor vil vi jobbe for gode lokalsamfunn med nære fellesskap, hvor mennesker engasjerer seg og bryr seg om hverandre. KrF vil jobbe for gode rammevilkår for bedriftene, sikre investeringer i hele regionen, og slik sikre og skape arbeidsplasser.

10. Verdier som varer

KrF vil ta vare på de verdiene Norge er bygget på, disse kan ikke tas for gitt. Vi vil løfte menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, og slik sikre verdier som varer i møte med fremtiden.

Les hele fylkestingsprogrammet vårt her: https://krf.no/fylkeslag/ostfold-krf/fylkestingsprogram-2023-2027/