Kommunevalgprogram 2023-2027

Vestvågøy Kristelig Folkeparti ønsker at vi sammen skal bygge et varmere fellesskap. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på mangfold, menneskeverd, sikkerhet og samfunn.

Vi tror at samfunn bygges best nedenfra – der hver og en av oss bidrar med det vi kan, og relasjonene mellom oss er limet som holder det hele sammen. Å være en del av et fellesskap er helsebringende. Det øker trivsel og bolyst igjennom hele livet.

Som parti skal vi bygge levende lokalsamfunn gjennom å legge til rette for utdanning av høy kvalitet, et varmt omsorgstilbud, yrende arbeidsliv og livskraftig næringsliv gjennom samarbeid med privat og offentlig sektor, samt frivilligheten. Samtidig må vi ta vare på vår unike natur og kulturarv.

FAMILIE OG OPPVEKST

I barndommen legges grunnlaget for resten av livet. Alle barn og unge har rett til en trygg oppvekst og i situasjoner hvor tryggheten rokkes ved, må det finnes god hjelp til å gjenopprette den. Familierelasjoner vil av og til bli satt på prøve, og det er viktig at

også voksne får faglig og rask bistand for å skape trygge rammer for alle involverte.

Vi mener at familien er et viktig fundament for et velfungerende samfunn. Vi har et mangfold av familier og hva som passer den enkelte best, vil variere. Derfor mener KrF at familiens valgfrihet og mulighet til å påvirke egen hverdag må respekteres, gjennom blant annet deling av foreldrepermisjon, kontantstøtteordningen og muligheten til å velge friskole.

Et godt læringsmiljø og allsidig fritidstilbud for barn og unge bidrar til å utvikle mestringsfølelse slik at de en dag blir trygge voksne. KrF har fokus på at leken legger grunnlaget for utvikling av kunnskap og ferdigheter, og at dette må stå sentralt både i skole og barnehage.

Barn og unge skal føle seg verdsatt og få muligheter til utvikling ut fra sine forutsetninger og behov. De skal få erfare et inkluderende samfunn der de blir møtt med grunnleggende kristne og humanistiske verdier som respekt for menneskeverdet, nestekjærligheten, likeverd og solidaritet, innenfor rammen av menneskerettighetene.

Vestvågøy KrF vil:

 • Arbeide for tilstrekkelig faglært personale av lærere og andre yrkesgrupper i skole og barnehage.
 • Styrke skolenes systematiske arbeid for et godt læringsmiljø og en trygg skolehverdag
 • Intensivere arbeidet med helsefremmende tiltak for fysisk og psykisk helse blant barn og ungdom, herunder at skolehelsetjenesten setter økt fokus på søvnhygiene, hvile og kosthold.
 • At alle ungdommer skal få tilbud om kurs eller undervisning i privatøkonomi.
 • At det gis et variert og likeverdig skoletilbud i alle de kommunale grunnskolene.
 • At elevenes ferdigheter skal løftes, både praktisk og teoretisk. Samt at alle elever som trenger alternative læringsarenaer skal få et tilbud om det.
 • At kommunen arbeider målbevisst sammen med ungdoms- og videregående skole for lavere frafall i skolen og spesielt med bedre overgang mellom disse.
 • At digitale hjelpemidler i skolen benyttes på en bevisst og positiv måte i kombinasjon med tradisjonelle analoge læringsmetoder.
 • Styrke forebyggende arbeid og tiltak i samarbeid med politiet og skolehelsetjenestene, med spesielt søkelys på rus og psykiske lidelser.
 • Etablere flere deltidsarbeidsplasser for ungdom, for å satse på ung inkludering
 • Være pådriver for tilgjengelig familievernkontor med kort responstid, for å styrke familien som institusjon.
 • Ha et stabilt barnevern med høy faglig kompetanse som samarbeider godt med foreldre og familie, samt kommunenes øvrige tjenester for barn og unge, slik at flere får rett hjelp tidlig.
 • Etablere tilbud om oppfølging av barn med to hjem der relasjoner er vanskelige
 • Arbeide for et universelt fritidskort til barn og unge i alderen 6-13 år.

HELSE, MESTRING OG OMSORG

God livskvalitet er et viktig mål. For Vestvågøy KrF er det spesielt viktig å løfte menneskeverdet høyt ettersom hvordan vi blir møtt og møter andre mennesker, har innvirkning på vår helse. Trivsel, engasjement og livsglede påvirker den enkeltes helse og levealder, samtidig som det berører omgivelsene gjennom familie-, arbeids- og samfunnsliv.

Levekårsrelaterte problemer som svak økonomi, arbeidsledighet, uførhet, er faktorer som påvirker helsetilstanden, og dette blir ytterligere forsterket av fysisk og psykisk uhelse. Det kan føre til at livskvaliteten blir skjevfordelt. Omsorg og fellesskap har en forebyggende effekt på hele kroppen. Vi er hele mennesker med kropp, sjel (tanker) og ånd som trenger å være i balanse.

Helse, mestring og omsorg omfatter det offentlige helsetilbudet, det forebyggende arbeidet i kommunen, det den enkelte kan bidra med og gjennom frivilligheten.

Vi i Vestvågøy KrF mener at alle innbyggerne i Vestvågøy skal oppleve trygghet og mening for eget liv og helse. For å oppleve dette er gode relasjoner mellom den som hjelper og mottar omsorg helt essensiell, og bygges med stabilitet over tid.

Det skal finnes tilstrekkelige ressurser i den kommunale rus- og psykiatritjenesten for alle aldersgrupper og terskelen for å få hjelp skal være lav, slik at hjelpen kan ytes raskt. Det må

være et tett samarbeid mellom de ulike tjenestetilbudene i kommunen og god oppfølging av brukerne (tilbudet om rask psykisk helsehjelp).

Vi må også ivareta de som gir hjelp gjennom styrket rekruttering og tilstrekkelig bemanning i alle våre helse- og omsorgstjenester. Vi må sikre gode og tverrfaglige arbeidsmiljø. For å imøtekomme morgendagens behov trengs flere hender og kloke hoder til å gjøre rette tiltak, til rett tid, med støtte av riktig hjelpemiddel.

Vestvågøy KrF vil:

 • Bevare lokalsykehuset med nåværende fødetilbud og akuttberedskap.
 • Arbeide aktivt for en strømlinjeformet og samfunnsøkonomisk pasientreise.
 • Utarbeide en rekrutteringsstrategi for å imøtekomme behovet for flere ansatte i helsesektoren, samt arbeide for faste og hele stillinger for de som jobber i den kommunale helsetjenesten.
 • Kvalitetssikre arbeidsmiljø i kommunenes helsetjenester.
 • Legge til rette for at helsepersonell må få utføre fagoppgaver, og frigjøres for oppgaver som ikke trenger helsefaglig kompetanse.
 • Anskaffe nødvendige hjelpemidler til rehabilitering og opptrening i kommunens sykehjem.
 • Styrke kommunens team for «hverdagsrehabilitering”.
 • Videreutvikle kommunens dagsenter for mennesker med demenssykdom
 • At helse og omsorgstjenester styrkes og legges til rette slik at innbyggere som ønsker det, skal kunne bli boende hjemme så lenge som mulig
 • Personer på institusjon som ikke har pårørende i nærheten skal ha rett til samtalepartner minst 1 time i uka, gjerne i samarbeid med frivilligheten.
 • At pårørende til kronisk syke og personer med særlig stort omsorgsansvar, blir mer ivaretatt gjennom tettere oppfølging.
 • Etablere flere aldersvennlige boliger og tun i aldersvennlige miljøer i samarbeid med Boligstiftelsen og andre aktører.
 • Sørge for tilstrekkelig antall langtidsplasser på sykehjem.
 • Styrke frivilligheten som blant annet kan bidra med aktivitetsvenn-kurs, tjenester som støttekontakt og telefonvenn, samt arrangere flergenerasjons møteplasser.
 • Anerkjenne menighetenes diakonale arbeid for mennesker i livskrise og som flergenerasjons møteplass.
 • Styrke tilbudet om transport for eldre uten førerkort til bysentrum eller annen møteplass for felleskap.
 • Tiltak mot digitalt utenforskap og med trygge IT-løsninger.
 • Nye og mer egnede lokaler til psykiatrisk dagsenter.

NATUR, KLIMA, MILJØ OG BÆREKRAFT

Å ta vare på naturen handler like mye om å sørge for at miljøgifter ikke kommer på avveie, som bærekraftig bruk og innhøsting. Det gjør vi gjennom å bevare naturmangfoldet, gjennom fornuftig beskatning og med kontroll på utslipp til luft og vann. Naturen er altså ikke bare fjell, hav og utmark, men alt av biologisk liv.

For Vestvågøy KrF henger natur, klima og miljø tett sammen med landbruk og fiskeri. Vi mener at vi må satse på levende gårder og lokal mat for å ta vare på naturen vår og redusere klimautslipp fra matimport. Bærekraftige vaner er å forvalte, bruke og fordele de lokale ressursene på en god måte. Ved beiting sikres også klimavennlig produksjon av melk og kjøtt, og «friskmelder» småfe fra «klimaversting-stemplet”. Dette bidrar til bedre dyrevelferd og reduserer utslipp fra transport.

For at Vestvågøy skal gå en bærekraftig framtid i møte, er det viktig at de unge lærer mer om hvor maten kommer fra og viktigheten av lokal matproduksjon for både klima, natur, miljøgifter og matsikkerhet. Derfor mener vi det er viktig å øke kompetansen blant barn- og ungdom om natur og matproduksjon. Man bedre tar vare sine omgivelser når man vet hvordan naturen henger sammen.

Vestvågøy KrF vil:

 • Få ned klimautslipp ved å stimulere til økt produksjon av lokal mat.
 • Sikre tiltak som viderefører det verdifulle arbeidet som landbruket gjør for å vedlikeholde kulturlandskapet med spesielt slått og beiting i utmark.
 • Reduksjon i skjult matsvinn som en del av “matkasteloven”
 • Bidra til lavere klimautslipp gjennom å arbeide for tilgjengelige midler regionalt og nasjonalt, kanaliseres til landbruket og dets behov for investeringer.
 • Utarbeide plan for ombruk av matjord og andre rene masser (arealplan)
 • Etablere sterkere samarbeid mellom primærnæring og skoleverk
 • Ha økt fokus på og forebygge miljøgifter, og andre stoffer på avveie, som vil påvirke naturens syklus.
 • Fremskynde og prioritere bygging av renseanlegg på avløpsanlegg fra områdene rundt Buksnesfjorden.
 • At kommunen prioriterer saksbehandling av forurensningssaker og ulovlig avhending av avfall.
 • Løfte opp og oppfordre til etablering av humle- og insektvennlige blomsterenger.
 • Finne tiltak for å øke sjøfuglbestanden og øke skuddpremie på fremmedarten mink.
 • Si nei til vindkraftpark på land.
 • Verning av myr der det vurderes inngrep på et større område,

NÆRINGSLIV

Et variert lokalt næringsliv er en nøkkelfaktor for at Vestvågøy skal være en attraktiv plass å bo. I tillegg gjør autentiske fiskevær og kulturlandskap noe med vår trivsel. Dette er også noe som gjør øya vår tiltrekkende for tilreisende.

Handel- og servicenæring, konsulent- og tjenesteytende næring, bygg- og anleggsbransjen, samt øvrig industri gir arbeidsplasser som er en forutsetning for at vi kan bo her. Det skaper fagmiljø som tiltrekker seg nødvendig kompetanse. Lokalt forankrede selskaper har gjerne interesser i å investere i lokalsamfunnet og bidrar til at hele kommunen tas i bruk. Disse bedriftene er viktige for utviklingen og for Vestvågøy sin fremtid.

Vestvågøy har historisk vært stor på primærnæringene landbruk og fiskeri. Dette er spesielt viktig i den tiden vi lever i nå, at vi har matvaresikkerhet og beredskap. Det er et mål for Vestvågøy KrF og fortsatt bevare primærnæringene både store og robuste.

Vestvågøy KrF vil:

 • Kvalitetssikre kommunens tjenester gjennom høy faglig standard og tydelig regelverk rundt etikk, åpenhet, habilitet og antikorrupsjon.
 • Videreutvikle Lofoten som matdestinasjon, innenfor både merkevare og hverdagsmat.
 • Arbeide for bedre rammebetingelser for den minste kystflåten, herunder høyere kvoter.
 • Lokal foredling av oppdrettsfisk og villfisk som landes i Lofoten
 • Beholde en allsidig flåtestruktur, med større frihet til å fiske for de minste fartøyene
 • Arbeide for stabile og forutsigbare rammebetingelser for små og mellomstore lokale bedrifter.
 • Tilrettelegge for gründere og små enkeltpersonsforetak i oppstartsfasen i de kommunale søknadsprosesser.
 • Legge til rette for prosjekter innen forskning og utvikling i kommunen
 • Forebygge at flere småbruk og gårdsbruk blir lagt ned
 • Arbeide med nyrekruttering innen fiskeri og landbruk.
 • Prioritere bruk av lokale råvarer der kommunen bestiller, lager og distribuerer mat til sykehjem, kantine og lignende
 • Være en aktiv pådriver for å opprette flere lærlingeplasser lokalt, både i offentlig sektor og privat næringsliv

SAMFUNN, SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR OG BOLYST

«Det e her vi bor», og hver enkelt av oss er en del av et samfunn med møteplasser og felleskap, som er viktig for trivsel og bolyst. Gode og sikre veier rustet for Lofotvær er en viktig forutsetning for at vi kommer oss omkring i Lofoten, samt knytter oss til naboregionene. Tilgjengelighet på både fly- og fergeforbindelse er en viktig del av infrastruktur som knytter

oss til resten av Norge, der både kapasitet, frekvens og prisnivå er av stor betydning både for privatpersoner og næringsliv.

Et viktig område for infrastruktur er strømforsyning i regionen, og her både lokal produksjon og kapasitet på nettet for import er avgjørende. Tilgjengelig kraft må økes, gjennom supplerende kilder og økt produksjon, også av beredskapshensyn. Dette må sees opp mot kostnaden dette har for naturmangfold, mennesker og miljø.

Å bo i autentiske lokalsamfunn og tettsteder setter sitt preg på regionen i sin helhet, og vil gjøre Vestvågøy attraktivt også for tilflyttere. Det gode liv er ikke nødvendigvis synonymt med å bo i leilighet sentrumsnært. Derfor må det også fristilles tomter i distriktene. Folk er forskjellige og har ulike preferanser, og disse kan forandres i takt med i ulike livsfaser. For sentrumsbebyggelse er det viktig med tilgang til forskjønning og parkanlegg som innbyggerne kan benytte seg av, også som stimuli til god folkehelse uansett alder.

Samfunn er ikke bare bolig, samferdsel og arbeidsplasser – det er også folka som bor her; familie, venner, naboskap, frivilligheten, lag og foreninger, menighetsliv – med andre ord; ulike felleskap som gir tilhørighet. Det er en ikke prissatt merverdi som utgjør den store forskjellen i faktoren trivsel.

Vestvågøy KrF vil:

 • Ta hele kommunen i bruk ved å tilrettelegge for næringsliv og boligbygging også i distriktene.
 • Kartlegge og evt. styrke boligmarkedet for leie og kjøp av boenheter for førstegangs etablerere.
 • Prioritere arbeidet med å klargjøre byggeklare tomter for næringsliv som er interessert i Lofoten.
 • Arbeide for et utvidet flytilbud til og fra Leknes Lufthavn.
 • Jobbe for trygge veier gjennom veipakke Lofoten og utbedre smale, men høyt trafikkerte veier.
 • Prioritere bygging av gang- og sykkelvei minst 2 km fra alle barneskoler, Leknes Havn, samt strekningen Fridheim til Liland.
 • Ha en bevisst plan for hvor gangstier legges for myke trafikanters naturlige bevegelsesmønstre.
 • Grønne lunger i sentrum og i områder med stor boligbygging – for rekreasjon i nærområdet og økt bolyst for småbarnsfamilier og eldre i sentrum.
 • Utrede muligheten for “rabattkort/årskort” for å benytte lokale naturgoder for å ivareta lokalbefolkningens behov for trening og rekreasjon.
 • Oppfordre grendelag og velforeninger til sosiale samlinger, dugnader og fellesprosjekter blant naboer og foreninger fordi det øker trivsel og tilhørighet.
 • Utarbeide en handlingsplan for å rekruttere og mobilisere innbyggere generelt, og unge folk spesielt, til å bidra i frivilligheten.
 • Følge opp utredningen av rapport om ulike metoder for kraftproduksjon som er tilgjengelig i markedet som supplement eller økning av eksisterende produksjon.
 • Stimulere til energibesparende tiltak.

KIRKE, KULTUR OG IDRETT

Tro handler også om hvem vi er og hvilket verdisett vi har. Vi har trosfrihet i Norge, og det innebærer en rett til å få utøve sin tro, uansett hvor man er i livet. Kirken og menigheter har et stort samfunnsoppdrag, og er en ressurs i arbeid mot ensomhet og forebygging av psykisk uhelse. Menighet og trostilhørighet er for mange et «lim» i lokalmiljøet, som skaper trivsel og er et bidrag til det lokale kulturlivet.

Det lokale idretts- og kulturlivet er også viktig fordi det gir innbyggerne, spesielt barn- og ungdom, en ekstra sosial arena i tillegg til skole og familie. Det legger til rette for kameratskap, og utvikling av talenter og ferdigheter. Det er et sted unge kan bidra inn med sitt potensial og utvikle sine egenskaper til glede for seg selv og andre. Et bredt tilbud er også viktig for trivsel og bolyst for de av befolkningen som trives best som publikum.

Lofotlyset i kombinasjon med fjell, hav og sjelsliv inspirerer også til kunstproduksjon i både toner og bilder.

Vestvågøy KrF vil:

 • Bevare retten til å utøve trosliv på institusjoner i samarbeid med lokale menigheter.
 • Støtte idretts-, musikk- og friluftsliv som et ledd i å styrke en god folkehelse og bidra til å engasjere befolkningen til større trivsel og velvære.
 • Bidra til økonomisk stabilitet i driften av kulturskolen.
 • Gi støtte til lag og foreninger som ønsker å styrke den frivillige innsatsen for innbyggerne. Økt fokus på integrering av fremmedspråklige og folk med funksjonsnedsettelser.
 • Få tilbake bevillingen til «prosjektstøtte» som lag og foreninger kan søke på gjennom kulturmidlene.
 • Gi kirken økonomiske rammer som er forenlig med god drift. Vi vil bidra til at kirkebyggene holdes i hevd, slik at de fortsatt kan være gode rammer for trosliv og seremonier, og for konserter og andre arrangementer.
 • Videreutvikle kontakten mellom kirke og skole, slik at kirkerommet blir brukt til å formidle grunnleggende verdier og holdninger i vår felles, kristne kulturarv.
 • Løfte og synliggjøre det diakonale arbeidet trossamfunnene i kommunen tilbyr.

Utrede boplikt i kommun