Kommunevalgprogram Vefsn KrF 2023-2027

KrFs verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet med sin vekt på nestekjærlighet, grunnleggende menneskerettigheter og forvalteransvar.

Det kristne menneskesynet sier at alle mennesker har samme verdi og rettigheter. Nestekjærligheten viser vei til omsorg og solidaritet, og forvalteransvaret forplikter oss til å være ansvarlige med tanke på ressurser og miljø.

KrF tror at de kristne verdiene er det beste grunnlaget for å utvikle gode politiske løsninger for samfunnet vårt. Men målet for vårt politiske arbeid er et best mulig samfunn for alle, uavhengig av tro.

Familie og oppvekst

Vefsn KrF vil

 • innføre et lokalt fritidskort på 2000 kr, slik at familier med barn og unge mellom 6 og 18 år får støtte til å delta i aktiviteter og opplevelser.
 • arbeide for en lokal økning i barnetrygden.
 • redusere kommunale avgifter og eiendomsskatt for singelhusholdninger.
 • at alle ungdommer skal få tilbud om kurs eller undervisning i privatøkonomi.

Skole

Vefsn KrF vil

 • styrke skolenes systematiske arbeid for et godt læringsmiljø og en trygg skolehverdag.
 • utbedre og modernisere Mosjøen skole, framfor å bruke flere hundre millioner på en ny skole.
 • at skolehelsetjenesten setter økt søkelys på viktigheten av søvn, hvile og kosthold.
 • at digitale hjelpemidler i skolen benyttes på en bevisst og positiv måte i kombinasjon med tradisjonelle læringsmetoder. Vi ønsker mindre skjermbruk og mer bruk av fysiske lærebøker. forskning forteller oss at barn leser best på papir.
 • si ja til en mobilfri barne- og ungdomsskole! Forskning viser at det kan føre til mindre mobbing, bedre karakterer og mer aktivitet.

Samferdsel

Vefsn KrF vil

 • at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, skal videreutvikle kollektivtilbudet vårt, slik at rutene er lagt opp der folk bor.
 • legge til rette for ladestasjoner for tunge og lette kjøretøy langs veinettet i kommunen.
 • videreutvikle Mosjøen som sykkelby.
 • ha flere merkede fotgjengeroverganger der skolebarn ferdes.
 • arbeide for at alle innbyggerne får tilfredsstillende mobil-nettdekning.
 • at kommunen intensiverer sitt arbeid for å komme i gang med elfly-satsing.

Næringsliv

Vefsn KrF vil

 • berømme all god innsats for å få varige arbeidsplasser til Vefsn, og være med å støtte denne.
 • at kommunen arbeider for å etablere bedrifter i hele Vefsn.
 • at kommunen følger opp vedtatte planer om flytting av fergekai.
 • at det satses enda mer på bygging av prisvennlige boliger for unge kjøpere.
 • at søndagen fortsatt må bevares som en hvilepuls i travle tider, og vi vil si «nei» til generell søndagsåpning av butikker.

Et godt helsevesen

Menneskers verdi kan ikke måles i penger. Nestekjærlighetsidealet forplikter til omsorg og solidaritet i lokalsamfunnet. Vi har stor respekt for alle dyktige helsearbeidere ved sykehus og på sykehjem, men vi ser at det er mange ledige stillinger som Vefsn kommune sliter med å få besatt.
Vefsn KrF vil

 •  at kommunen skal tilby søkere tilskudd som kan brukes til nedbetaling av studiegjeld, mot at de binder seg for en fastsatt periode.
 • at kommunen i en tidsbestemt periode skal tilby høyere lønn til utdannede helsearbeidere som er bosatt i Vefsn og omland, og som av ulike grunner har sluttet i helsevesenet.
 • inngå samarbeid med private aktører i en tidsbestemt periode for å hjelpe på en akutt mangel på søkere.
 • ha fortgang i bygging av flere plasser innen pleie og omsorg. Det trenger vi!
 • at det ikke skal skje noen nedleggelse av sykehuset vårt før et eventuelt hovedsykehus står ferdig.

Samfunnet trenger frivillige

Vefsn KrF vil

 • at frivilligsentralen skal bestå og ha gode arbeidsvilkår.
 • støtte og bygge opp under frivillig engasjement, slik at ulike frivillige initiativ skal få blomstre.
 • legge til rette for kulturelle aktiviteter for eldre.
 • videreutvikle biblioteket sin rolle som møteplass, kulturbærer og informasjonsformidler.
 • styrke frivillig sektor som viktig nettverk for et inkluderende samfunn, særlig for utsatte grupper.
 • særlig støtte lag og organisasjoner som legger til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å delta.
 • at det etableres en «Godhetsdag» vår og høst i kommunen, der folk kan ønske seg hjelp til et eller flere gjøremål innafor en avtalt tidsramme.

Kultur og kirke

Vefsn er velsignet med et rikt og velfungerende kulturliv. En del av aktørene i dette kulturelle mangfoldet mottar velfortjent lønn for innsatsen som legges ned, men mye av arbeidet rundt konserter, forestillinger, utstillinger og mye mer utføres gjennom flott frivillig innsats. Dette er til stor glede for publikum!

Kulturbegrepet rommer også religion og tro. Vi har trosfrihet i Norge, og det innebærer en rett til å få utøve sin tro, uansett hvor man er i livet. Kirke og bedehus i Vefsn har gjennom århundrene formet innbyggernes etiske dannelse, de er en ressurs i arbeid mot ensomhet, og forebygger psykisk uhelse. Menighet og trostilhørighet er for mange et «lim» i lokalmiljøet som skaper trivsel og er et bidrag til det lokale kulturlivet.

Også her gjøres mye godt arbeid gjennom en høy grad av frivillig innsats.

Vefsn KrF vil

 •  bidra til økonomisk stabilitet i driften av kulturskolen.
 • at kommunen øker, og ikke reduserer kulturmidler som lag og foreninger kan søke på.
 • at Vefsn løfter opp og verdsetter den diakonale innsatsen som gjøres i kommunen, ikke minst i denne tiden der mange sliter med økonomien.

Et aldersvennlig samfunn!

Vefsn KrF vil

 •  at oppegående eldre i større grad kan sees på som en ressurs i kommunens mange oppgaver.
 • at møtepunkter, samtalegrupper og aktiviteter for eldre skal styrkes, og ikke innskrenkes eller legges ned.
 • at aktivitetsopplegg også må tilbys beboere på sykehjem.
 • arbeide for en innføring av økonomisk støtte til pårørende som bruker mye tid i arbeid for omsorgsavhengige familiemedlemmer.
 • at personer på institusjon som ikke har pårørende i nærheten skal ha rett til en samtalepartner minst 1 time i uka, gjerne i samarbeid med frivilligheten.