Lokalprogram

Valprogram for Stranda Kristelege Folkeparti 2023-2027

Stranda KrF

Ynskjer å utvikle eit varmare lokalsamfunn og setje menneskeverd i sentrum.

Familie, barn og ungdom

KrF går inn for

 • å leggje til rette for unge psykisk- eller fysisk funksjonshemma i arbeidsliv og fritid – at barn og unge skal få vekse opp i eit rus- fritt miljø inkludert kulturhus, idretts- og skianlegg
 • å oppretthalde godt tilpassa barnehage- tilbod og skulefritidsordningar
 • å stimulere til eit variert barne- og ungdomsarbeid i alle bygdelaga

Helse og omsorg

KrF går inn for

 • å prioritere omsorg for svake grupper framfor generell auke av velferd
 • å prioritere gode og tenlege avlastnings- tilbod inkludert tiltak for demente
 • å prioritere tiltak for betre folkehelse i samarbeid med lag og organisasjonar -saman med foreldra å styrke det rusføre- byggande arbeidet blant barn og ungdom -å redusere tilgang til alkohol for å avgrense skadeverknader
 • etablere nye omsorgssbustader i Stranda tettstad

Skule og utdanning

KrF går inn for

 • at det kristne verdisynet skal prege skule og utdanning
 • rehabilitering av Ringstad skule
 • at Stranda kommune skal vere eit godt vertskap for Stranda vgs og Vestborg vgs
 • at dei vidaregåande skulane bør ha eit variert fagtilbod som er tilpassa lokalt næringsliv
 • å leggje til rette for fleire lærlingeplassar i kommunal verksemd

Kyrkje og kristenliv

KrF går inn for

 • at kyrkja og kristeleg arbeid må få gode arbeidsvilkår
 • å yte midlar til drift og vedlikehald av kyrkjebygg og gravlundar

Kultur, idrett og friluftsliv

KrF går inn for

 • å innføre fritidskort for barn og unge
 • å vidareføre eit variert tilbod i kulturskulen -å sikre område til turløyper og friluftsformål -å medverke til at nye innbyggjarar blir betre integrerte i lokalsamfunnet

Samferdsel

KrF går inn for

 • å prioritere trafikktryggingstiltak og opp- rusting av kommunale vegar
 • å bygge planlagd gangveg Langlo-Ødegård -at det blir bygd gangveg i Meieribakken på Ringstad
 • å arbeide for ny fylkesveg Hellesylt-Grodås -å arbeide for rassikringstiltak ved Grande på fv 63 Geiranger – Eidsdal
 • å arbeide for heilårsveg Geiranger-Grotli
 • å arbeide for planlegging og gjennomføring av tunell Engeset-Hole

Miljø og ressursforvaltning

KrF går inn for

 • å sikre område med verdfull natur i planarbeid
 • berekraftig bruk av verdsarvområdet Geirangerfjorden med omland
 • å arbeide vidare med alternative energi- kjelder
 • å motivere til klimavennleg forbruk

Bustad- og hytteområde

KrF går inn for

 • å leggje til rette for bustadbygging i alle bygdelaga
 • at utbyggingsplanar må sikre varierte bustadtyper, gode nærmiljø, leikeplassar og trafikktrygging
 • at planlegging av nye hytteområde må ta omsyn til natur og friluftsinteresser

Næringsliv og landbruk

KrF går inn for

 • å arbeide for gode rammevilkår for nærings- livet inkludert reiseliv
 • aktivt arbeid med næringsutvikling og sikre tilgang på næringsareal
 • å oppretthalde eit aktiv landbruk og medverke til høvelege attåtnæringar
 • å stimulere til godt stell av kulturlandskap

Folkestyret

KrF går inn for

 • at det må leggast til rette slik at alle yrkes- og aldersgrupper kan delta i politisk arbeid 
 • at ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemma skal ha aktive roller
 • at dei som blir berørte av offentlege planar, må takast med på råd m.a. ved folkemøte

Økonomi

KrF vil føre ein ansvarleg økonomisk politikk i høve til dei ressursane kommunen rår over. KrF vil arbeide for å trappe ned eigedoms- skatten i Stranda kommune.