Politisk program

Bilde av Vebjørn Reinsberg, Annette Tollefsen Jensen og Kjell Erling Hagen

3. kandidat Vebjørn Reinsberg, 1. kandidat Annette T. Jensen og 2. kandidat Kjell Erling Hagen.

Stjørdal Kristelig Folkeparti Program 2019-2023

Innledning

Stjørdal Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristendemokratisk tankegods, der det kristne verdigrunnlaget står sentralt. I praksis vil det si at vår politikk skal være gjennomsyret av nestekjærlighet, av respekt for menneskeverdet fra unnfangelse til naturlig død, og at vi tar på alvor forvalteransvaret for skaperverket, for de ressurser og miljø vi har blitt betrodd.

Dette legger naturlig nok føringer for politikken vår på alle felt; det skal gjelde alt fra barsel- til eldreomsorg, for familier og for de aller svakeste blant oss, for dem som har etablert seg gjennom et langt liv og for dem som ennå ikke kan skimte hva framtida vil bringe.

Stjørdal KrF ønsker at kommunen skal være et varmt lokalsamfunn, med plass og trygghet for alle, slik at innbyggerne kan leve gode liv. Vi vil jobbe for trygge og gode rammer, slik at folk kan bruke energien sin på å utfolde seg og bidra der de ønsker det, lokalt og globalt, i jobb og fritid.

1. Familie og samfunn

Stjørdal KrF ønsker:
* At alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst.
* Å sikre at barn og unge som har behov for hjelp, må få hjelp i en tidlig fase gjennom et godt tverrfaglig samarbeid.
* At barnevernet styrkes
* Å gi tilbud om gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre som et samarbeid mellom kommune og frivilligheten.
* Rusfrie aktivitetstilbud for ungdom i Stjørdal styrkes.
* At arbeidet for god psykisk helse blant barn og unge styrkes, samt at det gjennomføres gode program for ungdom og rus.
* Samarbeid mellom relevante aktører for å forebygge kriminalitet.

2. Barnehage og skole

Stjørdal KrF ønsker:
* barnehager og skoler som er basert på grunnleggende kristne verdier.
* At skoler og barnehager skal tilby et positivt læringsmiljø, og konkrete tiltak mot alle former for mobbing skal ha høy prioritet.
* Tilstrekkelig voksentetthet og gode arbeidsforhold som bidrar til et godt pedagogisk og faglig tilbud til elevene.
* Styrking av PPT og skolehelsetjenesten i skolene.
* trygg skolevei.

3. Kultur, idrett og frivillighet

Stjørdal KrF ønsker:
* Et samfunn som investerer i ikke-materielle verdier, og som legger til rette for at den enkelte får mulighet til å utvikle det kreative og skapende i seg.
* En idrettsplan i løpet av kommunestyreperioden, som evalueres hvert 4. år.
* Å sikre et mangfoldig og bredt kultur- og idrettstilbud i Stjørdal. Ved etablering av nye idrettsanlegg bør mangfold vektlegges.
* Etablering av basishall / en hall som kan brukes av flere idretter.
* Etablering av ny svømmehall med varmebasseng i Stjørdal.
* Videreutvikling av aktivitetene og tilbudene knyttet til Kimen kulturhus til beste for alle kommunens innbyggere.
* Gode arbeidsvilkår for frivillige lag og foreninger, blant annet gjennom økonomiske støtteordninger.
* Gode utlånsordninger for frilufts og idrettsutstyr til barn og unge.

4. Kirker og trossamfunn

Stjørdal KrF ønsker:
* Gode arbeidsvilkår for både Den norske kirke, ulike kirkesamfunn og frivillige kristne organisasjoner i Stjørdal. Dette må komme til syne i kommunens budsjetter og praktiske politikk.
* At den kristne kulturarven blir tydelig gjennom bruk av kristen symbolikk i det offentlige rom.
* Ja-holdning til samhandling mellom kommunen og kirker/trossamfunn, blant annet i skolen.
* Åpenhet, dialog og gjensidig respekt i møte med ulike religioner, livssyn og kulturer.
* Å videreføre ordningen med utdeling av bibler til 5.klassinger i Stjørdalsskolene.

5. Helse og omsorg

Stjørdal KrF ønsker:
* Å jobbe aktivt for at Stjørdals innbyggere tilbys et godt og kvalitetssikret helse- og omsorgstilbud.
* Fokus på livskvalitet i alle livets faser og i ulike situasjoner.
* At Omsorgssektoren må ha fokus på at mennesket ikke bare trenger kroppslig omsorg, men også sjelelig og åndelig omsorg.
* Å legge til rette for at alle som trenger behandling og oppfølging, skal få den hjelpen de trenger gjennom et kommunalt tjenesteapparat som er tilpasset ulike funksjonsnivå.
* Tilrettelegging slik at pleie- og omsorgstrengende kan få bo så lenge som mulig i eget hjem, og at det også sikres gode botilbud/sykehjemstilbud til de som ikke lenger kan bo hjemme av helsemessige årsaker.
* At kommunen må se på idèelle organisasjoner som viktige samarbeidspartnere innen helse og omsorg.
* At kommunale botilbud må se på mulighetene for tettere samarbeid med barnehager, skoler og lokale gårdsbruk for å skape økt trivsel blant beboerne.
* Mer fokus på musikkterapi i eldreomsorgen.
* Å sikre gode oppvekstvilkår og gi trygge rammer for de aller svakeste.
* En kunnskapsbasert og restriktiv alkoholpolitikk.

6. Bosetting/Infrastruktur

Stjørdal KrF ønsker:
* Et overordnet mål om at det alltid skal finnes tomte- og botilbud i hele kommunen. Infrastruktur må dimensjoneres slik at den enkelte boligsøker i størst mulig grad selv få velge hvor de vil bo. Målet om 60% boligbygging i sentrum og 40% i resten av kommunen videreføres.
* Videreføring av ordningen der det inngås utbyggingsavtaler med private og offentlige utbyggere for delfinansiering av infrastruktur.
* Tilrettelegging for at ressurssvake grupper og unge får et akseptabelt boligtilbud.
* Å legge til rette for at generasjonene i størst mulig grad kan bo sammen der dette er ønskelig.
* Å være aktive pådrivere for et bedre utbygd kollektivtilbud i Stjørdal, inkludert spesielle ungdomspriser.
* Realisering av «Hovedveg sør» (Kirkevegen – Sandfærhus).
* Utbygging av flere gang- og sykkelveger, samt øke belysningen på slike veier.
* Aktivt fokus på trafikksikkerhet.
* God og fremtidsrettet parkeringsdekning i Stjørdal.
* Opprettholdelse av Hell stasjon som knutepunkt mellom Trønderbanen og Meråkerbanen.
* Ungdomstakster på kollektiv trafikk i kommunen

7. Miljø

Stjørdal Krf vil tenke globalt og handle lokalt. Derfor vil vi:
*Arbeide for å ta vare på uberørt natur og verne om dyrket jord i kommunens arealdisponering.
*Bevisstgjøre og utfordre kommunens innbyggere til klimadugnad, både som enkeltindivid og som fellesskap.
* Ha en god miljøprofil der energiøkonomisering og miljøvennlig materialvalg er i fokus ved alle nybygg i kommunen.
* Bygge ny svømmehall etter beste energistandard.
* Bevare kulturlandskapet.
* Verne områder med sjeldent plante- og dyreliv så langt det er mulig.
* At Strandsonen ikke skal bygges ned og privatiseres ytterligere, men i økt grad gjøres tilgjengelig for allmennheten.
* At gassanlegget som står på Stjørdal havn må flyttes til bedre egnet sted.
* Ta vare på livet i Stjørdalselva og andre vassdrag i kommunen.
* Bygge ut et godt lokalt busstilbud som kan bidra til redusert bruk av privatbil.
* Arbeide for et beredskapslager for både fôrkorn og matkorn i kommunen.
* Utrede muligheten for gratis fiskekort til alle under 18 år i alle ferskvann i kommunen.

8. Næringsliv

Stjørdal KrF ønsker:
* En ansvarlig næringspolitikk for et lønnsomt og verdiskapende næringsliv, og god forvaltning av våre naturressurser og kompetanse.
* Å legge til rette for nye arbeidsplasser, og sikre eksisterende.
* God tilgang til næringsarealer
* Best mulig vilkår for landbruket.
* Tilrettelegging for et aktivt og levende sentrum.
* Å bevare søndagen som en annerledes dag.
* Godt samarbeid med universitet og forskningsmiljø.
* At Stjørdal bør utnytte sin rolle som vertskommune for sivil luftfart og forsvaret på en måte som tjener alle partene best mulig.
* En ansvarlig skjenkepolitikk, med tak for antall skjenkebevilgninger.