Politisk program 2023-2027

Tid til det viktigste!

1: Bolyst  og kulturliv

 • Skape bolyst i Søndre Land. Gjøre kommunen attraktiv å bo i, også for de som arbeider utenfor kommunen.
 • Videreutvikle Bolystbegrepet og fylle det med innhold.

Boligbygging:

 • Satse på boligbygging, eneboliger og leiligheter. Tilby rimelige tomter og gi tilbud om startlån for unge mennesker i etableringsfasen.
 • Videreutvikle kommunesenteret, med en god kombinasjon av urbant og landlig preg.

Hytteutbygging:

 • Legge til rette for hytteutbygging og stimulere grunneiere til tilrettelegging for hyttetomter.  Invitere hytteeiere til kommunens kulturtilbud og  sportsarrangementer.

Velkomstgave til nyfødte:

 • I samarbeid med næringslivet, lage en velkomstpakke til alle nyfødte barn.

Innvandring:

 • Føre en aktiv integreringspolitikk. Gi innvandrere politisk innflytelse og utnytte deres positive ressurser.

Barnehage

 • Gratis barnehageplass til tredje barn i en familie.

Miljø

 • Være en aktiv miljøkommune. Støtte lokale miljøtiltak, arbeide for gjenbruk, nøysomhet og mindre privat og offentlig forbruk.

Kulturtilbud:

 • Fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år, med en gratis fritidsaktivitet å delta i.
 • Videreutvikle Søndre Land som en allsidig kulturkommune og styrke samarbeid skole, kultur og kirke.

Idrett

 • Arbeide for et alpinanlegg, skøytebane og et bredt og allsidig idrettstilbud.
 • Legge til rette for talentutvikling innen idrett for barn og unge og opprette et idrettsstipend.

2: Næringsliv og virksomhet.

Kommunikasjon:

 • Arbeide for bedre kommunikasjonsmuligheter innad i – og til og fra kommunen, spesielt for dagpendlere. 

Turisme og overnattingstilbud.

 • Tilrettelegge for turisme ved å markedsføre kommunens kulturskatter.
 • Lage en felles turistbrosjyre om kulturtilbud, severdigheter og overnattingsmuligheter.
 • Legge til rette for et sommeråpent informasjonskontor – gjerne drevet av ungdommer.

Arbeidsplasser:

 • Legge til rette for nye arbeidsplasser. Oppmuntre gründere til å etablere virksomhet og oppfordre bedrifter til lærlingeplasser.

Oppdrett av ferskvannsfisk i Randsfjorden:

 • Legge til rette for å etablere oppdrett av ferskvannsfisk i tilknytning til Randsfjorden.

Dugnadsarbeid

 • Økt fokus på dugnadsarbeid i lokalsamfunnet.

Fornybar energi:

 • Arbeide for å etablere nye arbeidsplasser innen grønn energi.

3: Helse, omsorg og utdanning

Omsorgstjenester

 • Gi gode omsorgstjenester i hele livsløpet.

Psykisk helse

 • Styrke psykisk helsearbeid spesielt blant barn og unge.
 • Videreutvikle arbeidet som foregår på Sølve, med livsmestring og inkludering for unge mennesker, gjennom bl. annet FROG-kurs

Opplæring

 • Gratis SFO-plass til 3. barn i en familie.
 • Arbeide for videregående opplæringstilbud i kommunen, i samarbeid med arbeidslivet (LOSA)
 • Styrke voksenopplæringstilbudet i tilknytning til SØLVE.