Politisk program 2023-2027

KrF er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske. Partiets poltikk bygger på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Menneskeverdet står i sentrum. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Miljø og klima

KrF tar miljøutfordringene på alvor. Den kunnskapen vi nå har om bakgrunnen for klimaendringene tilsier at det grønne skiftet må gjennomføres raskere. Erfaringen fra de seinere åra viser at vi må ta hensyn til de faktiske klimaendringene i samfunnsplanleggingen. Vi må se på hva kommunen kan og må gjøre, og kommunen må legge til rette for at innbyggerne skal ta gode miljømessige valg i hverdagen. Hensynet til miljøet må prioriteres i alt kommunalt planarbeid, i drift og tjenesteproduksjon. Det samme gjelder i interkommunalt arbeid kommunen er involvert i.

KrF Ringsaker vil

 • at man i starten av valgperioden har en gjennomgang av klimautfordringene som Ringsaker kommune vil møte.
 • at kommunen gjennom politisk styring legger til rette for at vi privat og i privat næringsliv tar gode miljømessige valg.
 • at kommunen skal konkretisere mål og tiltak for miljøarbeidet, og årlig informere allmennheten om miljøstatusen i forhold til vedtatte mål.
 • at effektivisering av energibruk vurderes fortløpende.  Så langt det er mulig skal fornybar energi brukes som energikilde i kommunale bygg. Fjernvarme er et viktig tiltak for videre utbygging.
 • at klimahensyn skal styre valg av kjøretøy til kommunalt bruk. Elbiler må tas i bruk i alle etater.
 • at det skal være ladestasjoner for elbiler for kommunalt ansatte. Tilsvarende bør det sørges for ladestasjoner til allmenn bruk i hele kommunen.
 • at tømming av søppel og toaletter på friluftsområder i kommunen må være ofte nok til å unngå forsøpling.
 • at det skal legges vekt på holdningsskapende arbeid relatert til miljøutfordringer generelt, og blant barn og unge spesielt. Tiltak mot plastforsøpling må bli et satsingsområde.
 • at det etableres tiltak som oppmuntrer/ bidrar til at barn og voksne i størst mulig utstrekning går, sykler eller bruker offentlig transport. Gang- og sykkelveier utvides videre og holdes ved like slik at de blir brukt.
 • at kommunen skal være en pådriver for økt tilbud og bruk av kollektivtransport. Tilbudet må spesielt styrkes i Nordre Ringsaker. Arbeide for bussforbindelse fra jernbanen til leiligheter og hytter på Sjusjøen.
 • at Ringsaker kommune skal benytte alle anledninger til å påskynde gjennomføringen av dobbeltsporet jernbane gjennom kommunen.
 • at det ved planlegging av ny virksomhet og nye boliger i våre sentra, ikke skal gis dispensasjon fra kravet om tilstrekkelig parkeringskapasitet
 • at blomsterplanter i størst mulig grad bevares for å sikre levemiljøet for pollinerende insekter. Endring fra plen til blomstereng bør prøves ut der det kan fungere.
 • støtte og videreutvikle Geitmyra matkultursenter for barn – Ringsaker AS.
 • at kommunen i all arealplanlegging unngår å omdisponere dyrket og dyrkbar mark til andre formål enn jordbruk.
 • at det hvert år legges fram en oversikt over eventuell omdisponert dyrket jord for kommunestyret, og at kommunen skisserer/ foreslår utbyggingsalternativer for boliger på udyrket mark.
 • at kommunale virksomheter skal tilstrebe innkjøp av miljøvennlige varer og i størst mulig grad benytte Fair Trade-produkter, samt prioritere lokale produsenter.
 • at alle skoler og barnehager i kommunen skal heve miljøstandarden til å bli miljøfyrtårn. I løpet av perioden må kommunen ha som mål å bli en miljøfyrtårnkommune.

Kirke og kulturliv

KrF er opptatt av hele mennesket – ånd, sjel og kropp. Det utvidede kulturbegrepet omfatter alt fra religion og livssyn via de forskjellige kunstformer til sport og idrett. Alt dette er svært viktig i våre liv. De ti kirkene i kommunen er hver for seg unike arkitektoniske perler. Det er et stort og viktig ansvar å videreføre arven fra våre forfedre og ta vare på bygningene som både er kulturbygg og bygg som bidrar til et livssynsåpent og mangfoldig samfunn.

Godt nærmiljø for barn og unge

KrF Ringsaker vil:

 • sikre opprusting og vedlikehold av lekeplasser/nærmiljøanlegg i tilknytning til alle skolene i kommunen.
 • at det skal etableres skateboardparker i alle ungdomsskolekretsene.
 • sikre at den økonomiske støtten til frivillig barne-, ungdoms- og kulturarbeid prioriteres høyt.
 • jobbe for å tilby gode øvingslokaler for barn og unge.
 • arbeide for gode rusfrie møteplasser for ungdom, bl.a. gjennom å videreutvikle de kommunale fritidsklubbene

Kirker og trossamfunn

KrF Ringsaker vil:

 • at Ringsaker kirkelige fellesråd bevilges økte midler til drift og vedlikehold av kirkene fordi etterslepet på vedlikehold fortsatt er stort.
 • fortsatt arbeide for å skaffe tilstrekkelig statlig tilskudd til vedlikehold av middelalderkirkene Nes og Ringsaker.
 • sikre tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av kirkegårder og gravplasser.
 • arbeide for at alle tros- og livssynssamfunn i kommunen ivaretas og gis gode vilkår.

Kulturlivet i kommunen

KrF Ringsaker vil:

 • arbeide for at ventetiden i kulturskolen reduseres.
 • gi mulighet for opplæring på instrument flere steder enn i Brumunddal og Moelv.
 • at støtten til Ringsakeroperaen sikres.
 • at alle kor, korps og annet kulturliv sikres lokaler samt lagerrom for instrumenter og utstyr.
 • jobbe for at kommunen bidrar til et bredt kulturliv til alle generasjoner.
 • sikre at beboere på våre sykehjem får gode kulturopplevelser ved f.eks bruk av Den kulturelle spaserstokken.

Oppvekst og utdanning

Barna og ungdommen er morgendagens Ringsaker og Norge. Samtidig er de selvstendige, verdifulle mennesker med egne behov, ønsker og krav. En hovedoppgave for kommunen er å bidra til å gi de unge en god hverdag og forberede dem til et innholdsrikt voksenliv hvor de kan finne sin plass i arbeids- og samfunnslivet. Kommunens hovedområde for satsing på barn og unge er barnehage, skole og SFO. KrF vil legge sterk vekt på at alle barn gis optimale utviklingsmuligheter og gjennom barnehagen, skolen og hjelpeapparatet sørge for tidlig innsats.

KrF Ringsaker vil:

 • sikre at kommunen prioriterer skole og utdanning høyt i tråd med samfunnsutviklingen.
 • sørge for god lærertetthet – den viktigste læringen skjer fortsatt i møtet mellom elev og lærer.
 • at barnehager og skoler i samarbeid med skolehelsetjenesten og PPT prioriterer tidlig innsats når utfordringer melder seg.
 • ha økt fokus på elever som lettere lærer gjennom praksis. Det bør igangsettes prosjekt innenfor læreplanens rammer for å utvikle en praksisnær opplæring i basisfagene både i barne- og ungdomsskolen.
 • sette fokus på små barns behov for lek, fri kreativ utfoldelse og fysisk aktivitet gjennom barnehage – og skoledagen, og spesielt 1.klasse.
 • legge til rette for at alle elever får fysisk aktivitet en skoletime hver dag i tillegg til kroppsøvingstimer. Bevegelse er viktig for hjernens utvikling og en sunn kropp i vekst.
 • jobbe for et samarbeid med kulturskolen slik at tilbud også kan gis i SFO-tiden.
 • sikre at kampen mot mobbing føres uavbrutt og at tilsyn med barnehager og skoler prioriteres.
 • ha økt fokus på voksnes holdninger og ansvar i mobbesaker slik at barn får kunnskap og en dypere forståelse for hvert menneske sin verdi.
 • videreutvikle skolehelsetjenesten for å gjøre den mer tilgjengelig i hverdagen.
 • tilby foreldre/foresatte foreldrestøtteprogram for å styrke deres rolle som rollemodeller.

Trygghet i fellesskapet

Innbyggerne i kommunen er en sammensatt gruppe. Det er et viktig mål for KrF å legge til rette for at alle kan finne seg til rette her i Ringsaker. Alle fortjener å få et godt liv, og mot livets avslutning skal innbyggerne oppleve verdige forhold med respekt for egne ønsker. Fordi vi alle er forskjellige, kreves det innsats på svært forskjellige områder for at kommunen skal være et godt sted for alle.  Helse- og omsorgsplanen i Ringsaker kommune tar utgangspunkt i at mennesker skal bo hjemme lengst mulig. Det krever et tilgjengelig og aktivt tjeneste-, behandlings – og omsorgstilbud utenfor institusjon.

Tilgjengelig og virksomt behandlings- og omsorgstilbud

KrF Ringsaker vil

 • sikre et godt utbygd behandlings- og omsorgstilbud for alle med fysiske og psykiske helseutfordringer, uansett alder, og sikre et personsentrert tilbud. Tilbudet bør omfatte hjemmetjenester, dagtilbud, omsorgsboliger, institusjonsplasser og bofellesskap. Det åndelige behovet hos hver enkelt skal dekkes.
 • at alle som mottar tjenester skal informeres om pasient- og brukerombudets oppgave/ funksjon.
 • styrke tilbudet til personer med kognitiv svikt og demens, tilpasse tjenester til ulike faser av sykdommen og tilby opplæring til alle hjemmeboende med demens.
 • opprettholde en desentralisert helsestasjonstjeneste.
 • at tjenesten «Inn på tunet» (IPT) skal utvides og utvikles.
 • alle som arbeider med barn, unge og eldre må stadig dyktiggjøres i å avdekke symptomer på vold og overgrep og bidra til tidlig og kompetent hjelp.
 • opprettholde kommunens støtte til Kirkens SOS sin døgnåpne krisetelefon.
 • prioritere barnevernet høyt, både faglig og kapasitetsmessig.
 • sikre at personer med rusproblemer og psykiske problemer/-lidelser får kompetente og tilgjengelige tjenester.
 • at skjenketiden innskrenkes for å redusere rusrelaterte problemer og kostnader.
 • sikre at barn og unge med psykiske problemer får tidlig og virksom hjelp/bistand.
 • at lavterskeltilbudet «Solsida» opprettholdes og videreutvikles.
 • at ansatte/medarbeidere i størst mulig grad får hele faste stillinger.
 • at Ringsaker kommune fortsatt skal ha ansvar for bosetting av flyktninger og asylsøkere som søkes til kommunen. Ventetid for bosetting skal være så kort som mulig.
 • at Ringsaker kommune arbeider aktivt for god integrering av flyktninger.

Arbeid, næringsliv og industri.

Ringsaker kommune har et variert og allsidig arbeids- og næringsliv. En av grunnene er det svært gode arbeidet kommunen sjølv har gjort for å tilrettelegge for vekst og utvikling. Dette må fortsatt være en bærebjelke i kommunens næringsutvikling. Med flere virksomheter og flere innbyggere øker inntektene, og det blir lettere å opprettholde og utvikle de kommunale tjenestene. Samtidig må kommunen aktivt bidra til å utvikle primærnæringene. Som en av landets største og viktigste jordbrukskommuner har Ringsaker et betydelig ansvar for matproduksjonen. God dyrevelferd må prioriteres høyt.

KrF Ringsaker vil at

 • kommunen skal opprettholde og videreutvikle sitt aktive næringspolitiske arbeid med å bistå det etablerte næringsliv, og med å oppmuntre til å skape nye arbeidsplasser i hele kommunen. Vi ønsker særlig at flere høykompetansebedrifter etablerer seg her bl.a. for å skape arbeidsplasser for ringsakerungdom som tar høyere utdanning.
 • at ungdom som faller ut av skole eller arbeidsliv blir fulgt opp og får et godt tilbud.
 • den vedtatte veilederen for estetikk og byggeskikk (vedtatt av kommunestyret i mai-2007) må brukes aktivt både i forhold til private og offentlige utbyggere.
 • kommunen bidrar aktivt til allsidig videreutvikling av landbruket som næring.
 • at kommunen ikke gir tillatelse til søndagsåpne butikker ut over dagens nivå.