Kommuneprogram 2023-2027

KrF sin politikk

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er grunnlaget for vår politikk.

KrF vil at vår politikk skal være med å bygge et varmere samfunn.

Vi vil at det skal være tid til det viktigste, tid til hverandre, til barna i familien, den enkelte elev i skolen, til omsorg for de eldre hjemme og i institusjon, og for våre nye landsmenn.

Eldreomsorg              

KrF vil legge til rette for en verdig alderdom der de som har behov for ulik pleie og omsorg får tilbud om det. Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte eldre og deres livssituasjon.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • at alle eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor i eget hjem, i ulike former for omsorgsboliger eller på sykehjem.
 • at de eldre gis et godt aktivitetstilbud
 • å støtte opp om tiltak som skaper sosiale møteplasser for eldre
 • at de ansatte i eldreomsorgen får god opplæring og oppfølging
 • at det tilbys god og næringsrik mat i tillegg til veiledning i sunt kosthold
 • flere sykehjemsplasser
 • økt bruk av frivilliges innsats i eldreomsorgen
 • at frivillige kan ta stuevakter på sykehjemmet
 • at kommunen gir gode tilbud til mennesker med demens og støtte til deres pårørende.

Funksjonsnedsatte kan ha særskilte behov for tilrettelegging innen pleie, språk og kommunikasjon som kan løses ved interkommunalt samarbeid om sykehjemsplasser.

Skole, barnehage og familie

KrF vil sikre barn og unge gode og trygge oppvekstsvilkår. Vi vil ha et familievennlig samfunn som setter barna først. KrF har bidratt til opprettelse av familieenheten. Dette er unikt for Randaberg og består av helsestasjonen, familieteamet og barneverntjenesten. Familieteamet yter blant annet lavterskelveiledning til barn og familier.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • Fortsatt god kvalitet på barnehage og skole, der alle barn lærer, blir hørt, sett og tatt hensyn til.
 • at Harestad skolekrets beholdes
 • at Randaberg Kommune søker å bli pilot for reversering av 6 års reformen
 • at alle elever i grunnskolen i Randaberg skal få mulighet til å delta på skolegudstjenester i forbindelse med jul- og påskefeiring.
 • at elevene har nødvendige lærebøker
 • at alle elever må få gode opplærings- og omsorgsressurser basert på den enkeltes behov
 • at skolene skal ha gode støttetjenester for elevene
 • en fortsatt god avdeling for tilrettelagt opplæring (ATO)

KrF vil gi gode rammer for familieenheten slik at de

 • kan gi god veiledning til familier
 • kan gi god veiledning til lærere for barn og unge som har det vanskelig
 • kan videreføre foreldreveiledningskurs og samlivskurs for småbarnsforeldre

KrF vil bidra til at ungdom får gode steder å være og interessante aktiviteter og vi vil bidra til samarbeid mellom kommune og frivilligheten

KrF vil gi en årlig kontingentstøtte på inntil kr 2 500,- for fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier.

Frivillighet, kirke og kristenliv

Randaberg KrF vil at menigheter og frivillige organisasjoner skal ha gode og stabile rammebetingelser. De bygger tillit mellom mennesker, representerer tradisjoner og kunnskap, utgjør en ressurs og er et positivt bidrag i kommunen vår.

KrF ønsker å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige for å skape et godt velferdssamfunn. Dette kan gjelde både innenfor barne- og ungdomsarbeid, eldreomsorg og integrering av nyankomne.

KrF vil oppfordre familier i Randaberg til å være fadderfamilie for en flyktningfamilie. Dette kan organiseres gjennom frivillige organisasjoner i samarbeid med Frivilligsentralen.

Vi vil at kirkebyggene vedlikeholdes og utvides ved behov.

Vi vil at eierne av Randaberg forsamlingshus fortsatt skal råde over egen tomt.

Idrett og kultur

Randaberg KrF vil at idrettslagene har gode rammevilkår, slik at de fortsatt kan drive et omfattende og aktivt barne- og ungdomsarbeid.

Vi vil at alle skal ha mulighet til fysisk aktivitet. Dette er mulig i den flotte naturen vi har i Randaberg med stier og parker. At flere av idrettsanleggene er åpne for alle er også viktig for at små og store kan være i aktivitet.

Vi vil at Varen kulturscene fremdeles skal ha gode betingelser for å bidra til et mangfoldig kulturliv.

Bærekraftig landbruk, næring og miljø

KrF ønsker å legge til rette for å utvikle miljøvennlige og bærekraftige idèer i landbruk og annen næring. Randaberg har unike lokalklimatiske forutsetninger for å oppfylle nasjonale og internasjonale målsetninger om mer planteproduksjon. Randaberg KrF ønsker å sikre gode og stabile rammevilkår for alle våre næringsaktører. Gjennom mange år med god planlegging, så har vi sikret regulerte arealer. Randaberg KrF mener nå at kommunen må ta en enda mer aktiv rolle i å sikre at vi får etablert virksomheter her.

KrF vil arbeide og legge til rette for:

 • at vi tar vare på matjorda
 • gode vilkår for videre utvikling av landbruk og annen næringsvirksomhet
 • fortsatt bærekraftig matproduksjon
 • at kommunen skal bruke sentrale indikatorer på bærekraft i utviklingen av landbruk, næring og kommunal drift samt vurdere medlemsskap i KS bærekraftsnettverk.
 • en mer aktiv dialog med alle de små og mellomstore bedriftene som allerede er etablert i kommunen, slik at vi bedre kan treffe med tiltak som er relevante for bedriftene
 • sikre gode rammevilkår for Landsbyforeningen og sentrumsbutikkene.

Samferdsel og kollektiv

KrF ønsker å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Mer bruk av kollektivtransport og et godt utbygd nettverk av gang- og sykkelstier, vil gi økt trafikksikkerhet.

Randaberg KrF vil arbeide for:

 • innfartsparkering på Randaberg med direkte bussruter til Stavanger sentrum og Forus
 • redusert pris på kollektivtransport
 • hyppige bussavganger til Stavanger og forbindelse mellom Endrestø og Randaberg sentrum
 • at alle barn skal ha en trygg skolevei