Program for Rana KrF 2023-2027

Program for Rana KrF 2023-2027 – Tid til det viktigste

Vi i Rana KrF tror på et samfunn bygd nedenfra – et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivilligheten, samt privat og offentlig virksomhet.

Mennesker som engasjerer seg og bryr seg om hverandre skaper tillit, fellesskap og trygghet. Hvert menneske er unikt og uendelig verdifullt. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn.

Mennesket er mer enn en forbruker eller produsent. Vi må derfor legge til rette for et Rana preget av tillit, små og store fellesskap, innovasjon, frivillig engasjement og omsorg for hverandre. Rana KrF vil styrke de viktige fellesskapene og utvikle hele kommunen.

Rana’s innbyggere skal bli hørt, og være aktive deltagere i det Rana vi vil bygge videre.

Næring og samferdsel

Vi har tro på et variert næringsliv i Rana. Vi skal fortsatt produsere kvalitetsmat i kommunen samtidig som vi ønsker å videreutvikle kompetansen og arbeidsplasser i industrien. Et lokalt næringsliv er også avhengig av gode kommunikasjoner.
Vi ønsker et offentlig kollektivtilbud som er tilgjengelig for alle og som gjør det mulig å leve et aktivt liv.

Med din stemme vil Rana KrF:

 • evaluere og videreutvikle kollektivtilbudet i kommunen og regionen, slik at rutene er lagt opp der folk bor. Alle busser må ha universell utforming
 • arbeide for gode vilkår for primærnæringene, som styrking landbruk og skognæring
 • fremme handel av lokalproduserte varer og tjenester, med sterke, lokaleide bedrifter
 • utarbeide planer for hustomter både bynært og i distriktene
 • arbeide for klimapositivt reiseliv i regionen

Frivillighet

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i å skape engasjement, slik at det både blir godt og nyttig for den som bidrar og for samfunnet. Frivilligheten tilfører samfunnet enorme verdier og er av stor betydning for demokratiet.

Med din stemme vil Rana KrF:

 • prioritere økte rammer til frivilligheten i Rana.
 • fortsatt prioritere støtte til ideelle lag og foreninger.
 • arbeide for kommunalt samarbeid med gode prosjekter innenfor idrett og kultur.
 • sørge for gode rammevilkår til Kirkelig fellesråd.

Oppvekst, utdanning og kultur

Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i vårt samfunn. Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig lokalt ansvar. En god barndom varer hele livet!

Med din stemme vil Rana KrF:

 • fortsatt ha skoledrift på Storforshei, både på barne- og ungdomstrinn
 • ha nærhet og samarbeid mellom hjem og skole
 • sikre muligheten for bygging av ny ungdomsskole på Gruben
 • innføre et Fritidskort, som skal gjelde for barn og unge i Rana kommune
 • arbeide for dysleksivennlige skoler
 • åpne for internasjonale skoleklasser
 • arbeide for universell utforming av skole- og offentlige bygg
 • ha trygge skoleveier for alle barn
 • arbeide for å ansette faste vaktmestere på skolene
 • arbeide for tidlig innsats og sterkere oppfølging for elever med ekstra behov

Helse og omsorg

Uansett boform skal eldre og andre som trenger tilrettelagte boliger oppleve trygghet og verdighet i omsorgen som blir gitt. Boligen skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har behov for. Respekten for den enkelte må også omfatte deres religiøse og åndelige behov, og muligheten til å delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.

Med din stemme vil Rana KrF:

 • unngå mere nedbemanning i helse, omsorg og skolesektoren ved å også vurdere nedbemanning i ikke lovpålagte oppgaver
 • arbeide for en seniorplan: Lage helhetlig plan for å bedre eldre sin hverdag
 • arbeide for tilgang til aktivitører og fysioterapeuter ved sykehjem og institusjoner
 • arbeide for tilrettelegging av boliger på bakkenivå for funksjonshemmede, og da spesielt rullestolbrukere
 • styrke rusforebyggende arbeid og ettervern
 • styrke rådgivning og støtte for unge gravide
 • arbeide for godt sykehustilbud for Rana og Helgeland
 • gjennomføre planer om bygging av nytt sykehjem i Rana, hvor man vil tilrettelegge spesielt for demente
 • ha åpning for private og ideelle aktører
 • få nattevakter til sykehjem og omsorgsboliger

Natur og miljø

Rana er en grønn kommune med natur, også by-nært, som er til stor glede for oss. Våre «grønne lunger» er viktig i by-utvikling samtidig som reindrift, utmarksbeite og friluftsliv er viktige deler ved kommunens tradisjon og næringsliv.

Med din stemme vil Rana KrF:

 • at klima og miljø ivaretas i anbuds- og innkjøpsprosesser.
 • arbeide for god og reell dialog med reindrifta og andre aktive brukere av utmark ved nye utbyggingsplaner.
 • arbeide for grønne lunger og rekreasjonsområder i byen og i bynære områder.
 • arbeide for avkjørsel til industritomta ved «gulbygget», for å lette trafikken langs E6 i Svortdalen.
 • oppfordre til mer gjenbruk, som å etablere gjenbruks- og reparasjonstorg

En grønn og bærekraftig Kommune

Rana KrF ønsker et grønt skifte som også tar naturhensyn. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi.

Med din stemme vil Rana KrF:

 • arbeide for energieffektivisering.
 • satse på etablering av solceller og fjellvarme i kommunale bygg.
 • arbeide for at Rana kommune bør legge til rette for ladestasjoner for tunge og lette
 • kjøretøy langs døgnhvileplasser på veinettet i kommunen
 • bevare Sjonfjellet mot vindkraftutbygging for å bevare naturverdier og reindriftsområder.
 • åpne for å undersøke mulighetene for småskala kjernekraftverk i regionen.

RANA KrF – tid til det viktigste!