Politisk program 2023-2027

Med verdier i fokus

KrF er et kristendemokratisk parti, bygd på sterke og trygge kristne verdier – grunnmuren i det norske samfunnet. Det kristne menneskesynet legger til grunn at alle mennesker er skapt med ukrenkelig verdighet og rettigheter. Nestekjærligheten forplikter til radikal omsorg og solidaritet. Forvalteransvaret tilsier at miljøet og ressursene skal forvaltes ansvarlig til beste for alle mennesker, både nålevende og kommende generasjoner.

Vårt mål for Østre Toten er at vi skal være et samfunn som legger til rette for at alle kan realisere sitt potensial og leve gode liv. Samfunnet består av mange små og store fellesskap – og fellesskap bygges best nedenfra gjennom ansvarlige enkeltmennesker, familier og et sterkt lokalsamfunn. 

Ideene og prinsippene KrF bygger sin politikk på har vært avgjørende for utviklingen av likeverdstanken, menneskerettighetene og demokratiet. For mange, både historisk og i dag, har våre kristendemokratiske ideer gitt inspirasjon til politisk kamp for menneskeverd, omsorg for de sårbare og vern om skaperverket.

Norges beste oppvekstkommune 

Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. En god barndom varer livet ut.

KrF setter barn og unge først – og vårt mål er at Østre Toten skal være Norges beste kommune å vokse opp i.

Barn og ungdom i Østre Toten skal ha trygge og gode liv. Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, delta og utvikle seg i sitt oppvekstmiljø. Det krever barnehager som lar barna utforske livet på egne premisser og skoler som ser hele eleven. Østre Toten skal ha gode leke-, aktivitets- og kulturtilbud for barn og unge.

Kommunen skal se de sårbare og utsatte barna. Kamp mot barnefattigdom og styrking av barnevernet må være sentrale satsinger i årene som kommer, sammen med en styrking av helsetilbudet for barn og unge.              

Familie og oppvekst

Hjem og familie er den viktigste grunnsteinen i vårt samfunn. KrF mener at stabile familieforhold er den beste rammen for barn og unge sin oppvekst. Barn skal ha trygghet og god voksenkontakt i hjem, barnehage, skole og på fritida. Foreldre/foresatte har hovedansvaret for en trygg oppvekst. Barnehagen, skolen og lokalmiljøet er nødvendige og viktige samarbeidspartnere.

Østre Toten KrF arbeider for:

 • gode inkluderingstiltak for fremmedkulturelle
 • at det satses  på samlivskurs
 • at foreldre bedre kan mestre sin rolle som oppdragere
 • at barnevernet gir god hjelp tidlig nok, hjelp som hjelper

Opplæring

Kristne og humanistiske verdier må ligge til grunn for den kultur- og kunnskapsformidling som foregår i barnehage og skole. Holdningsskapende arbeid med vekt på likeverd, respekt for andres kultur og verdisyn må ha en sentral plass.

Barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. Et godt skole/hjem-samarbeid bidrar til at foreldrene kan ivareta sitt ansvar for barnets oppdragelse også når barnet er på skolen. Samarbeidet må bære preg av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning.

Østre Toten KrF vil arbeide for:   

 • at første skoleår preges av læring gjennom lek
 • at alle skal få en trygg og mobbefri oppvekst
 • at det gis rom for å etablere og/eller styrke friskoler med alternativ pedagogikk
 • at barnehagen og skolen gir tidlig nok hjelp til barn med særskilte behov
 • at private og kommunale barnehager gis like vilkår
 •  at det gis gode rammer og nok ressurser til å skape gode lærings – og samarbeidsmiljøer i hver enkelt klasse på skolene
 • at det satses på aktivt samarbeid med foreldrene
 • å ta vare på og styrke skolen med sosialfaglige ressurser, og at det tilrettelegges for hele stillinger
 • at det jobbes aktivt med integrering av barn fra andre land
 • en målrettet etter- og videreutdanning for lærerne
 • å videreføre dagens skolestruktur i kommunen

Kirke og kultur

Vårt samfunn har dype røtter i den kristne kulturarven. Den Norske kirke og andre trossamfunn har fortsatt god forankring i folk sin bevissthet. Samfunnet trenger sterke frivillige organisasjoner med gode verdier som styrker samholdet og mangfoldet. Vi vil ha en kommune der alle inkluderes. Frivillige organisasjoner bør verdsettes for sin innsats. Økonomisk satsing på kultur, inkludert idrett, er en investering for bedre fysisk og psykisk helse.

Østre Toten KrF vil arbeide for:

 • å støtte og legge til rette for trosopplæringstiltak
 • gode rammevilkår for å kunne holde kirker og kirkegårder i god stand
 • å stimulere og øke samarbeidet med frivillige organisasjoner
 • å sikre frivilligheten god tilgang til egnede lokaler for aktiviteten sin
 • organisasjoner kan få veiledning og hjelp til å søke støtte til sin virksomhet
 • frivillige organisasjoner får anerkjennelse for sin innsats
 • å tilrettelegge for integrering gjennom flerkulturelle møtepunkter
 • å starte planleggingen av nytt kulturhus i Østre Toten kommune

Helse og omsorg / Livskvalitet i alle livets faser.

Å arbeide forebyggende er viktig for at alle skal ha en best mulig helse. Dette er særlig viktig i forhold til barn og unge som sliter fysisk og psykisk. Ensomhet er en av de største utfordringene i samfunnet vårt. Alle trenger vi å bli sett og hørt.

Et høyt alkoholforbruk gir store helseskader. Forskning viser at forbruket reguleres best gjennom pris og tilgjengelighet.

En god alderdom handler om å kunne være en aktiv samfunnsborger, ha ansvar for seg selv og egen helse så lenge egne krefter strekker til og oppleve seg nyttig i samfunnslivet. Når behovene for hjelp melder seg, må eldre få tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester, egnet boform og annen hjelp. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplasser, andre må sikres gode hjemmetjenester og velferdsteknologi i hjemmet. Østre Toten skal være en foregangskommune for kvalitet i eldreomsorgen.   

Østre Toten KrF vil arbeide for:

 • forebyggende helsearbeid med tidlig innsats
 • legge til rette for flere ulike møteplasser for folk i kommunen
 • institusjonsplasser som dekker innbyggernes behov
 • aktivitetstilbud/ dagtilbud i nærmiljøet for hjemmeboende eldre og innbyggere med psykiske plager
 • hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som gjør det mulig å bo lengst mulig hjemme
 • at det opprettes stilling for vaktmester – for å gi støtte til at eldre skal kunne bo lengst mulig i egen bolig
 • at det tilrettelegges for boligprosjekt med fellesareal («connected living»)
 • at det arbeides videre vedr. et samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner i distriktet
 • at brukere av hjemmetjenester får tjenester med rett kompetanse med færrest mulig tjenesteytere
 • god dialog med pårørende vektlegges
 • botilbudet til mennesker med rus/psykiatrivansker videreutvikles
 • at det legges til rette for arbeid/ aktivitet med god oppfølging for de som trenger økonomisk sosialhjelp
 • økt støtte til rusfrie arrangementer
 • at det innføres normaltid for salgs- og skjenketider for alkohol
 • at alle skjenkebevillinger som politiet og ruskoordinator fraråder, blir avslått
 • organisere fadderfamilier til hjelp og støtte for asylsøkere

Miljø

Miljøpolitikken må ta utgangspunkt i forvalteransvaret. Vi er forpliktet til å forvalte ressursene i samsvar med jordas bæreevne slik at fremtidige generasjoner også får muligheter til å dekke sine behov. Det må være et mål å redusere privat og offentlig forbruk ved å søke nye og mindre ressurskrevende måter å utføre offentlige og private tjenester på.

Østre Toten skal sikre ren luft, god avfallshåndtering og redusere miljøgiftene som omgir oss. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer.

Et godt lokalt miljø gir livskvalitet og helse. I dag får mange helseplager av dårlig luftkvalitet og opphopning av miljøgifter. KrF vil gjøre Østre Toten-miljøet bedre gjennom tiltak for å sikre ren luft, ren jord og rent vann. Det må bli enklere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen.

Østre Toten KrF vil arbeide for:

 • at vern om areal til matproduksjon blir prioritert
 • god tilgang til hurtigladere for elbiler
 • en fornuftig forvaltning som tar vare på mangfoldet i naturen
 • at det blir stimulert til energisparing og alternative energiformer i private og offentlige bygninger
 • økt bruk av solenergi evt. jordvarme til kommunale bygg og stimulere til økt bruk av solenergi evt. jordvarme til private bygg
 • økt satsning på kollektivtransport
 • privat og offentlig kildesortering og gjenbruk prioriteres og videreutvikles
 • stimulere til omsetning av kortreist mat
 • legge til rette for å ivareta artsmangfoldet i naturen

Jordbruk, næringsliv og kommunikasjon

Vi vil ha næringsutvikling og utvikle større bredde i arbeidslivet i kommunen. Dette gjelder særlig for personer med god kompetanse på nye og kreative områder. Å legge til rette for flere arbeidsplasser er et viktig virkemiddel for å øke innbyggertallet. For å kunne tilby nye arbeidsplasser må kommunen ha attraktive arealer for næringslivet.

Østre Toten er en av landets største og viktigste jordbrukskommuner. Vi må derfor ta vare på de tradisjonelle bærende produksjonene og de som satser på disse. Vi trenger fortsatt økt bevisstgjøring på våre sterke sider, eksempelvis arrangementet ”Helt på Jordet”.

Vi trenger gode og forutsigbare rammer for det lokale næringslivet – ja til et samfunn som bygges nedenfra!

Skreia er en av våre innfallsporter fra sør. Tettstedet må gis et løft. Det må satses bredt på arbeidsplasser innen produksjon, turisme og kulturliv. Vi vil ha en økt boligutbygging i Skreia og området rundt. Utbedring av fv-33 mellom Skreia og Bilitt må prioriteres.

Kolbu er den andre innfallsporten fra sør. Her er det viktig med tilrettelegging av områder for boligbygging som bygger opp om næringsutvikling. Her er landbruksproduksjon med videreforedling en viktig del som må gis gode vekstmuligheter.

Nordlia er grenda nærmest til Gjøvik. Her må det legges til rette for videre boligbygging.                                                

Spredt bosetting og et levedyktig næringsliv må ha god infrastruktur. Vi vil derfor arbeide for god mobildekning og bredbånd til alle. Det må jobbes for videre utbygging av gang- og sykkelveger for å bedre trafikksikkerheten for barn og unge samt fortsatt opprusting av kommunale veier.

Østre Toten KrF vil arbeide for:

 • bedre trafikksikkerhet for barn og unge med fortsatt satsing på gang- og sykkelveger, spesielt rundt skolene
 • ny løsning på FV-33 Bilitt – Skreia
 • gjenoppta kollektivtilbudet fra Gjøvik til Oslo Lufthavn, Gardermoen via FV 33
 • bredbånd for alle husstander
 • attraktive næringsarealer og effektiv saksbehandling
 • Skreia, Nordlia og Kolbu skal gis særlig fokus på videreutvikling
 • stor miljøbevissthet rundt næringslivet i kommunen
 • legge til rette for økt turisme, bl.a. ved strukturert samarbeid med andre kommuner (opplevelsesturer)
 • et sterkt jordvern