Politisk program

Program for Nærøysund KrF 2019 til 2023

___________________________________________________________________________

Ideologi og fundament

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti som bygger sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag, slik det kommer til uttrykk i Bibelen. Sentrale kristendemokratiske verdier er menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Dette vil være grunnlaget for KrFs politikk innen alle områder, og legges til grunn for KrF sin politikk i Nærøysund kommune.

Det kristne menneskesynet forplikter oss til å se hvert enkelt menneskes verdi og ukrenkelighet. Dette gjelder fra unnfangelse til en naturlig død. Mennesker er unike og forskjellige. Alle har vi en uendelig verdi.  Individet er et mål i seg selv og må aldri bli redusert til et middel.

Samfunnet har en begrenset tilgang på menneskelige, økologiske og økonomiske ressurser. Et kristent menneskesyn forplikter oss til å forvalte disse på en bærekraftig måte.

Forvalteransvaret og menneskeverdet forplikter oss spesielt til å ivareta naturresursene, slik at Nærøysund, Trøndelag og hele verden, skal være et godt sted å bo for alle mennesker og kommende generasjoner.

Granavold-plattformen – KrF i regjering

I den politiske plattformen for den nye regjeringen utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, har KrF får vesentlige gjennomslag for sin politikk. Vi være stolte av de sakene vi har fått gjennomslag for:

 • Et tydelig kristent verdigrunnlag er på plass igjen
 • Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år
 • Kraftig økt barnetrygd de første 6 årene
 • Økningen i barnetrygden holdes utenfor sosialhjelp
 • Støtte allerede fra svangerskapet når man venter barn med spesielle behov
 • Enklere hverdag for familier med barn med nedsatt funksjonsevne
 • Nei til tvillingabort, tvillinger hører sammen
 • Handlingsplan for å redusere antall uønskede svangerskap og aborter
 • Enslige mindreårige asylsøkere skal få et hjem
 • Økt innsats for integrering
 • Økt rettssikkerhet for konvertitter
 • Amnesti for eldre asylsøkere som har bodd lenge i Norge
 • Skjerpede klimamål og virkemidler for å kutte utslipp
 • Norge tar lederrollen i kampen mot plast i havet
 • Flere lærere til å se hver enkelt elev
 • En antislaverilov, og bistandspenger skal brukes for å bekjempe slaveri

Med KrF i regjering er det en politikk med klar verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, der vi både får en barnereform og en likeverdsreform, vi forsterker klimamålene og virkemidlene kraftig, der mer av bistanden på 1 prosent skal gå til de fattigste.

I tillegg har KrF vunnet fram med sin landbruks- og fiskeripolitikk, som er spesielt viktig for distriktene, og Nærøysund kommune.

Demokrati i Nærøysund

Nærøysund KrF vil fremme det lokale demokratiet og engasjere til politisk arbeid, ved å delegere flest mulige beslutninger til lavest mulig nivå. Dette gir en folkelig forankret medvirkning i demokratiske prosesser.

KrF har støttet prosessen med å slå sammen kommuner, det gjelder også for Nærøy og Vikna. Denne prosessen er ikke ferdig den 1. januar 2020 når Nærøysund kommune blir en realitet. Det er nå arbeidet virkelig starter med å gjøre Nærøysund til en del av innbyggernes identitet.

En stor del av vår hjemfølelse er knyttet til grenda eller senteret der vi bor. Denne tilknytningen er viktig, men samtidig vil vi gjøre Nærøysund til en del av vår felles identitet.

Samfunnet skal bygges nedenfra, med familien og enkeltindivider som bærebjelke, makt skal løftes oppover bare der det er nødvendig. Alle politiske prosesser må derfor være forankret så nærme de det gjelder som mulig. Tilsvarende må alle kommunale tjenester, så langt det er hensiktsmessig, være tilgjengelig der folk bor.

Den vedtatte samarbeidsavtalen som ble framforhandlet og lagt fram i Namsos den 28. september 2018, må legges til grunn i kommunens planstrategi. Her er prinsippet om en balansert utvikling mellom kommunens to sentra, Rørvik og Kolvereid, viktig.

KrF ønsker en sterk kommunal og regional makt med størst mulig råderett over egne ressurser. Det er derfor viktig at sentrale myndigheter stadig vurderer nye oppgaver som kan overføres til fylker og kommuner.

KrF vil derfor:

 • Støtte lokale identitetsbyggende tiltak i hele kommunen.
 • Støtte en samfunnsplan og planstrategi som legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen og spesielt i Nærøysundområdet, og på Rørvik og Kolvereid.

Helse og velferd

Folkehelse

Levekårene er avgjørende for en god psykisk og fysisk folkehelse, og i stor grad et resultat av politiske vedtak. Derfor heter det at folkehelse er politikerjobb nummer én, og et sektorovergripende område.

KrF ønsker at Nærøysund kommune skal ha økt fokus på folkehelsen med god folkeopplysning. Det må satses på utbygging av gang- og sykkelveier, lysløyper og turstier, som motiverer til økt fysisk aktivitet og trivsel.

Vi skal arbeide for at frivillige organisasjoner som er med på å styrke den psykiske og fysiske folkehelsen, skal få økte kommunale tilskudd.  Én krone i tilskudd, gir hundre kroner tilbake til samfunnet!

Folkehelsearbeidet skal ledes av én folkehelsekoordinator, og arbeidet med frisklivssentral skal videreføres. Det må dessuten så raskt som praktisk mulig etableres en aktivitetskalender under Nærøysund kommune sine hjemmesider. Denne vil bidra til å koordinere folkehelsetilbud.

Rus og psykiatri

Rusforebyggende arbeid og rusomsorg er et viktig satsingsområde for Nærøysund KrF.

Vi må dessverre innse at det er rus- og psykiatriproblemer også blant ungdom i alderen 13 – 18 år, og at disse ungdommene ofte faller mellom to stoler: For «gamle» for barnevernstjenesten, for «unge» for NAV.

I tillegg til å øke arbeidet med rusforebyggende tiltak mot aldersgruppen, vil Nærøysund KrF gå inn for at det opprettes et forebyggende ungdomsteam; et lavterskeltilbud som møter ungdommen på gateplan og tar deres problemer på alvor.

For Nærøysund KrF er satsing innen psykiatritjenesten viktig. Pasientgruppen er sammensatt både med tanke på alder, kjønn og utfordringer, men én ting er felles: Dette er medmennesker som har behov for å bli sett, og som skal få den hjelpen de har krav.

Det er viktig med en bevisst satsing som ser alle. Her skal Nærøysund KrF gå foran!

Sykehjem, hjemmesykepleie, ledsagere, legedekning

Både Rørvik og Kolvereid skal ha gode og trygge sykehjem med tilstrekkelig og kompetent bemanning. Kommunen skal dessuten ha god legedekning og et godt lokalt helsetilbud.

Hjemmesykepleien gjør en viktig innsats for de brukerne som ønsker å bli boende hjemme, noe undersøkelser viser at de aller fleste vil.

Det er viktig at likeverdige tjenester tilbys uansett hvor du bor i kommunen, og at hjemmesykepleien får tilført de ressursene som er nødvendig for å få tid til å levere «gode og varme tjenester». Gjennom å styrke hjemmesykepleien, vil færre ha behov for pleieplasser, noe som er framtidsrettet og kostnadsbesparende med tanke på at vi blir stadig flere eldre.

Krf vil arbeide for at Nærøysund kommune må snarest mulig opprette muligheter for at ledsagere kan følge med pasienter til og fra sykehus. Ingen syke eller svake, unge eller eldre skal overlates til seg selv under syketransporter som foregår med drosje eller offentlig transportmidler. En ledsager skal følge med som en god menneskelig støtte.

For å en god og forsvarlig legedekning også i framtiden, er det viktig at Nærøysund kommune setter av nok ressurser til rekruttering. Det nye helsesenteret på Rørvik med samordnede tjenester som i «familiens hus», og innføringen av moderne velferdsteknologi, kan være et viktig trekkplaster for denne rekrutteringen.

Ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten i distriktet er under press, og folk føler på dette: Er det nok ambulanser dersom noe alvorlig skulle skje? Hva om det blåser så kraftig at helikopteret ikke kan lande – er ambulansene i oppdrag, og rekker den fram i tide?

Et tilstrekkelig antall ambulanser er viktig for at folk kjenner trygghet uansett hvor de bor i kommunen. Denne utfordringen tar Nærøysund KrF på alvor, og vi vil arbeide aktivt mot Helse Midt-Norge for økt ambulansekapasitet.

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos som er kommunens lokalsykehus, er også under press. Nærøysund KrF vil arbeide aktivt med sentrale myndigheter for at sykehuset skal opprettholdes som et fullverdig sykehus med akuttmottak, mor-barn avdeling, og egen avdeling for rus og psykiatri.

Et godt helsetilbud lokalt, og kort vei til sykehus, er en av de viktigste forutsetningene for at innflyttere, ikke minst barnefamilier, velger Nærøysund som sitt nye hjem.

KrF vil derfor:

 • Arbeide for en ruspolitisk handlingsplan der tilgangen til alkohol reduseres, og hvor det ikke gis løyve til salg eller skjenking av alkohol på arrangementer som er åpne for ungdom under 18 år.
 • Øke arbeidet med rusforebyggende tiltak i aldersgruppen 13 – 18 år.
 • Arbeide for opprettelsen av et forebyggende ungdomsteam; et lavterskeltilbud som møter ungdommen på gateplan.
 • Arbeide for økt satsing innen psykiatrisektoren.
 • Arbeide for at hjemmesykepleien får tilført de ressursene som er nødvendig for å få tid til å levere «gode og varme tjenester» – uansett hvor folk bor i kommunen.
 • Arbeide for at Nærøysund kommune snarest mulig må opprette muligheter for at ledsagere kan følge med pasienter til og fra sykehus.
 • Arbeide for at kommunen setter av nok ressurser til nødvendig rekruttering av leger. Stimuleringstiltak som stipendordninger og reduksjon av studiegjeld bør vurderes.
 • Arbeide aktivt mot Helse Midt-Norge for å øke ambulansekapasiteten i distriktet.
 • Arbeide aktivt med sentrale myndigheter for at Sykehuset Namsos skal opprettholdes som et fullverdig sykehus med akuttmottak, mor-barn avdeling og egen avdeling for rus og psykiatri.
 • Bidra til satsing på utbygging av gang- og sykkelveier, lysløyper og turstier, som alle motiverer til økt fysisk aktivitet og trivsel.
 • Arbeide for at frivillige organisasjoner som er med på å styrke den psykiske og fysiske folkehelsen, skal få økte kommunale tilskudd.
 • Støtte videreføring av arbeidet med frisklivssentral.
 • Arbeide for en hurtig etablering av aktivitetskalender under Nærøysund kommune sine hjemmesider.
 • Arbeide for at det etableres en ordning der trygghetsalarmer oppleves trygge: I det alarmen går, er det helsepersonell som svarer.

Barn og familier, barnefattigdom

Mennesker er skapt til å være i fellesskap. Familien er det første og for mange det viktigste av alle fellesskapene vi gjennom livet blir en del av. For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile og trygge familier gir trygge barn som vokser opp til å bli trygge voksne.

Nærøysund KrF vil jobbe for at barn, unge og familier i Nærøysund kommune skal ha best mulig rammevilkår. Dette innebærer utvikling og styrking av tiltak og tjenester som kan understøtte barn, unge og familier med ulike hjelpebehov så lenge behovet er til stede. Nærøysund KrF ønsker at barn og unge skal sikres et oppvekstmiljø som er trygt, gir gode utviklingsmuligheter og positive opplevelser, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer.

Forebyggende familiearbeid

Familier kan møte utfordringer i form av psykisk og fysisk sykdom, rusavhengighet, mobbing/ ulike former for krenkelser, arbeidsledighet, uførhet, skilsmisser, dødsfall, ensomhet, mv. Utfordringer som igjen påvirker både foreldrenes og barnas evne til å mestre livet. Dette er utfordringer og belastninger som kan ramme alle i større eller mindre grad. Noen familier har nettverk og ressurser som støtter tett opp om sine nærmeste når en krise inntrer. Andre har lite og ingen å støtte seg til.

Livsmestring er et sentralt mål for alle programområdene til KrF, men særlig gjelder dette de mest sårbare blant oss – barn og unge. De trenger voksne som ser deres behov og kan gi tidlig og god hjelp. Nærøysund KrF vil derfor bidra til styrking av forebyggende og familie-støttende helsetilbud til denne målgruppen for å sikre tidlig innsats og hindre at utfordringene vokser seg større.

Barnereform og innsats mot barnefattigdom

Som KrF sentralt, går også Nærøysund KrF til «frontalangrep» på barnefattigdommen: Dette er ikke bare et voksende problem i de store byene, men også i Nærøysund.  I følge tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) sin egen side, barnefattigdom.no, er det rundt 150 fattige barn i Nærøy og Vikna. Dette er 150 for mange!

Hovedårsaken til barnefattigdommen er ifølge BUFDIR, at barna lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Årsakene til lavinntekt, er sammensatte.

I Granavold-plattformen har KrF fått viktige gjennomslag i kampen mot barnefattigdom.

Barnetrygden økes kraftig med 600 kr i måneden for barn under 6 år, altså 7200 kr i året. Dette skal skje over to år, altså i 2020 og 2021. Dette kommer på toppen av budsjettforliket for 2019, der KrF økte barnetrygden med 1000 kroner i året.

KrF prioriterer aldersgruppen 0-6 år fordi inntekten er lavest i denne perioden av en familiens liv, og man er i etableringsfasen.

Videre har KrF dessuten vunnet en viktig sosial seier: Økningen i barnetrygden holdes utenfor beregningen for sosialhjelp.

For barna mellom 6 og 18 år har vi fått gjennomslag for å innføre et fritidskort etter modell fra Island. Dette innebærer økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Dette er viktige tiltak for integrering, inkludering og kampen mot utenforskap.

I tillegg får de som får barn uten å ha vært i jobb de siste seks månedene en større økonomisk støtte. Engangsstønaden er økt til 1G (96 883 kr). Dette betyr at stønaden blir prisjustert hvert år.

Dessuten blir det innført rett til foreldrestipend for ferdig utdannede i overgangsfasen mellom utdanning og jobb.

Nærøysund KrF vil følge opp sentrale vedtak og bidra til at folks bevissthet rundt problemet med barnefattigdom øker.

KrF vil derfor:

 • Gå til «frontalangrep» mot barnefattigdommen, og øke folks bevissthet rundt problemet.
 • Bidra til styrking av forebyggende og familie-støttende helsetilbud.

Kultur og idrett, kirke og trosliv, frivillighet

Nærøysund KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i kulturlivet og idretten. Kultur har en egenverdi i form av glede, mestring og opplevelsesverdi i fellesskap med andre. Kultur berører store deler av våre liv uavhengig av alder, kjønn og kulturbakgrunn.

Kultur beveger oss og beriker hverdagen. Den får oss til å trekke på smilebåndet eller felle en tåre. Samtidig gir kultur en samfunnsmessig nytteverdi gjennom forebygging, folkehelse og folkeopplysning. Kultur er også viktig når sosiale nettverk skal bygges.

I tillegg til de tradisjonelle, frivillige organisasjonene har det vokst frem en rekke lokale kultur- og idrettstiltak som i stor grad er basert på frivillig innsats. Mange ulike festivaler, historiske spill og idrettsaktiviteter utgjør verdifulle møteplasser mellom frivillige og profesjonelle virksomheter, og mellom lokal, nasjonal og internasjonal kultur og idrett.

Det finnes en lang rekke lokale lag og foreninger hvor det legges ned et en stor innsats for fellesskapet. Det er viktig at slike initiativ verdsettes.

Nærøysund kommune er rik på kulturminner. KrF vil bidra til at kommunen følger opp kulturminnevernet ovenfor fylkeskommunen slik at kulturhistoriske verdier blir ivaretatt på en betryggende måte.

Norge har en tusenårig kristen tradisjon. Dette er et viktig grunnlag for det samfunnet vi har i dag. Erkjennelsen av at mennesket også er et åndelig vesen gjør at KrF vektlegger denne siden av tilværelsen.  Bevissthet omkring eget ståsted og verdiforankring er ikke minst viktig i møte med andre religioner og med andre verdier.  Dette er ikke til hinder for en tolerant holdning til de som tenker annerledes.

KrF vil derfor:

 • Stimulere til økt frivillig innsats på alle områder i Nærøysund kommune, og arbeide for økte kommunale tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger.
 • At satsingen gjennom Frivilligsentralen og BUA (Barn-Unge og Aktivitet) videreføres og styrkes.
 • At det i vurderingen av nødvendig anleggskapasitet ikke bare kan være befolkningsmengde som tillegges vekt.  Dette må også vurderes på bakgrunn av avstander og lokalisering.
 • At engasjement i kristent arbeid vurderes på lik linje med annen kulturell aktivitet.
 • Utvikle Kulturskolen med et prisnivå som sikrer bredest mulig deltakelse.
 • Styrke Kulturskolens samarbeid med det lokale musikkliv i menigheter, korps og foreninger.
 • Lokale kor, korps og orkestre gis økonomisk støtte til drift.
 • Legge til rette for samarbeid om tilrettelegging av turveier og aktiv bruk av rekreasjonsområder, noe som også vil gi økt innsikt i kulturlandskapets verdier.
 • Arbeide for selvstendige og gode arbeidsvilkår for både Den norske kirke, ulike kirkesamfunn og frivillige kristne organisasjoner. Dette gjelder mer en kirkebygg og må komme til syne i kommunens budsjetter og praktiske politikk.
 • At den kristne kulturarven blir tydelig gjennom bruk av kristen symbolikk i det offentlige rom.
 • Åpenhet, dialog og gjensidig respekt i møte med ulike religioner, livssyn og kulturer.
 • Arbeide for en nødvendig rehabilitering og oppgradering av Lundring kirke i perioden 2020 – 2024.
 • Bidra til at kommunen følger opp kulturminnevernet ovenfor fylkeskommunen slik at kulturhistoriske verdier blir ivaretatt på en betryggende måte.

Skole og utdanning

En skole som ser hver enkelt elev

Vi er stolte av de gjennomslagene som KrF har fått i Granavold-plattformen og som også vil få direkte innvirkning på elevenes skolehverdag i Nærøysund kommune.

KrFs preg på skolekapittelet vises tydelig ved at skolens oppgave som formidler av kulturarv, verdier og allmenndannelse understrekes. Skolen skal både danne og utdanne, og være en trygg arena for mestring.

Skolen skal gis et verdiløft, og formålsparagrafen skal i større grad løftes fram i skolehverdagen. Om lag halvparten av undervisningen i KRLE skal brukes til kunnskap om kristendom, og dette skal også gjenspeiles i læreplan og kompetansemål.

Lærernormen skal følges opp. Dette betyr flere lærere per elev i skolen, sikrer at alle elever blir sett og får den hjelpen de trenger. Det fremmes tiltak for å rekruttere lærere, blant annet sikres desentralisert utdanning for å få flere lærere i distriktene.

Andre viktige gjennomslag i skolekapittelet:

 • Arbeidet mot mobbing videreføres.
 • Retten til læremidler på begge målformer sikres.
 • Skolestarten gjøres mer fleksibel. Det skal bli lettere å utsette eller framskyve skolestart. Kommunene skal også få prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart.
 • Situasjonen til de yngste barna i skolen skal evalueres, og det skal sikres at det tas hensyn til deres hverdag i arbeidet med nye læreplaner.
 • Friskolene sikres bedre økonomi gjennom en økning av kapitaltilskuddet.

KrF vil derfor:

 • Følge opp arbeidet med Granavold-plattformen lokalt.
 • Bidra til å få fokus på det viktige arbeidet med rekruttering av et tilstrekkelig antall kompetente lærere i Nærøysund kommune – herunder lærere med spesialpedagogisk kompetanse.
 • Se på muligheten for stimuleringstiltak for å rekruttere nye lærere, eksempelvis stipendordninger, nedbetaling av studielån, med mer.
 • Arbeide for at eksisterende skoler får tilstrekkelige og formålstjenlige arealer til å drive forsvarlig undervisning.
 • Våre pådriver i arbeidet med den helt nødvendige utbyggingen av Rørvik skole.
 • Arbeide for at skolene i Nærøysund får budsjetter der de gis handlefrihet til selv å prioritere og skaffe tilveie nødvendig læremateriell og tekniske hjelpemidler.
 • Se på dagens inndeling av skolekretser i Nærøysund, og eventuelle samordningsmuligheter etter kommunesammenslåing. Her må også flytende kretsgrenser vurderes.
 • Barneskolen på Kolvereid har kapasitet til å overta elevene fra flere grendeskoler. Denne muligheten må utredes.

Næringsliv, verdier må skapes

Bærekraftig verdiskaping med lønnsomme arbeidsplasser er en viktig forutsetning for utviklinga av Nærøysund kommune. 

KrF vil legge forholdene til rette gjennom egnede næringsarealer, veiledning og oppfølging. Det må utarbeides arealplaner som hensyntar dette og stiller egnede områder til disposisjon, både for landbasert og sjøbasert virksomhet.

Landbruk, havbruk og fiske

For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder. Her vil primærnæringene med landbruk, havbruk og fiske, være en bærebjelke.  Det skal også i framtiden produseres trygg mat og drives aktivt og forsvarlig skogbruk i Nærøysund.

Nærøysund kommune utgjør et område hvor potensialet for matproduksjon er stort. KrF ønsker å legge til rette for økt matproduksjonen både på land og i havet. Matjorda og havet representerer to av våre aller viktigste ressurser, og må ivaretas deretter.

Det må tilstrebes en større foredling av råvarer lokalt, noe som vil øke verdiskapningen i egen region.

Det skal gjennomføres en god kulturlandskapspleie uten skjemmende opplagsplasser av utrangert utstyr fra landbruk og oppdrettsnæring.

Det må fokuseres på en framtidsrettet og miljøvennlig forvaltning av havbruksarealene, noe som ofte kommer i konflikt med kystfiskerne og friluftsinteresser.

Satsing på landbruk

Landbruket er viktig for Norge. KrF har sikret solide gjennomslag for distriktslandbruket, et godt utgangspunkt for videre satsing og utvikling for både små og store gårder.

Landbrukskapittelet er fundamentalt annerledes i regjeringsplattformen etter at KrF har kommet inn. Dette legger andre føringer for regjeringens landbrukspolitikk enn tidligere.

Det slås fast at regjeringen vil bygge landbrukspolitikken på fire viktige bærebjelker:

 • Et velfungerende importvern
 • Samvirkebaserte markedsordninger
 • Forhandlingsinstituttet med årlige jordbruksoppgjør
 • En eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden


Regjeringen, med landbruksminister fra KrF, vil jobbe for at inntektsmulighetene sikres for alle bruksstørrelser, også de små og mellomstore brukene. Jordbruksoppgjørene skal brukes til å styrke grunnlaget for en variert bruksstruktur med både små og store gårder. 

KrF har fått gjennomslag for at importvernet for landbruksprodukter er en forutsetning for å opprettholde landbruket, og regjeringen vil ta hensyn til de naturgitte konkurranseulempene. Det er en viktig erkjennelse at det er dyrere og mer utfordrende å drive jordbruk mange steder i Norge enn i andre land.

Konsesjonsgrensene for svin og fjørfe blir ikke økt, og kvoteordningen for melk videreføres. Det skal ikke gjøres endringer i konsesjonsloven på jordbrukseiendom, og bo- og driveplikten videreføres.

Utbyggingsområder, tomtearealer

En viktig forutsetning for vekst både innen næringsliv og bosetting, er at det er tilgengelige tomter.

Nærøysund er en arealmessig stor kommune hvor verken næringsarealer eller tomtearealer bør være en begrensende faktor.  Det er imidlertid en forutsetning at kommunen ligger i forkant med sine planer, slik at det blir avsatt tilgjengelig areal når behovet oppstår. Dette gjelder både i forhold til landarealer, arealer med direkte tilgang til sjøen, og sjøarealer.

Kommunen har store og attraktive tomter for fritidsbebyggelse. Vi ligger i et område der vi har mulighet til å dispensere fra 100-meterskravet i strandsonen, og der vi har vedtatt egne reguleringsplaner. Med vår lange kystlinje og sterke tilknytning til hav og sjø, kan vi ha en liberal holdning til sjønær bebyggelse uten at det kommer i konflikt med alminnelig ferdsel.

Arealer til oppdrettsvirksomheten kan vise seg å bli en knapphetsfaktor. Dette både av hensyn til ordinært fiske, friluftsinteresser og til biologiske og fiskehelserelaterte forhold. Regulering av nye sjøområder til akvakultur må derfor være kunnskapsbasert slik at vi unngår lokaliseringer som i for stor grad vil gå på bekostning av annen bruk.

KrF vil derfor:

 • Bidra til at det skapes nye og varige arbeidsplasser i Nærøysund.
 • Ivareta og gi gode utviklingsmuligheter for både nye og allerede etablerte bedrifter
 • Gi gode rammevilkår for små bedrifter gjennom å styrke/legge til rette tomtearealer.
 • Forenklede prosedyrer for å starte opp bedrifter.
 • Arbeide for at naturbaserte råvarer blir videreforedlet lokalt fra både landbruk, havbruk og fiske. Lokal foredling er miljøvennlig ved at transportbehovet reduseres.
 • Gjennom kommunale ordninger, støtte ungdom som vil gå inn i primærnæringene. Ordninger som gjør at de får en reell mulighet til å lykkes.
 • Legge til grunn en streng arealdisponering både til lands og til havs da Nærøysund er et maritimt pressområde med tanke på skipsfart, opprett og fiskeri.
 • Arbeide for at reguleringsplanene både for Rørvik og Kolvereid er oppdatert, slik at det til enhver tid er tilgjengelige tomter.
 • Bidra til at det alltid er en oppdater sentrumsutviklingsplan for begge kommunesentrene.
 • Bidra til at det legges til rette for spredt bosetting i hele kommunen
 • Arbeide for at det er tilgjengelige næringsarealer tilknyttet begge kommunesentrene.
 • Legge til rette for fortsatt næringsetablering både på Marøya og Kråkøya
 • Legge til rette for spredt bygging av fritidseiendommer.
 • Legge til rette for nye hyttefelt, også hyttefelt som ligger sjønært og under 100-metersgrensen i «ikke-pressområder».

Samferdsel og kommunikasjon

Nærøysund har et offentlig vegnett på ca. 400 kilometer. Av dette er ca. 240 kilometer kommunal veg. Resten er fylkesveg. Behovet for gode og trygge veger er økende. Nærøysund er en distriktskommune der bilen er hovedtransportmiddel for både gods og personer.

Med et næringsliv som i stor grad er preget av råvareproduksjon, utgjør godstransporten en stor del av trafikken. Det er særlig utfordrende å møte den økende godstransporten som følger av stor produksjon innen sjømatnæringen. Derfor er det viktig med en snarlig løsning på vegforbindelsen fram til E6.

En opprusting av fylkesveg 770, fra Rørvik til Gartland, går under navnet «Lakseveg nord». En opprusting av FV 769 til Namsos, ville gitt en betydelig kortere vei sørover i fylket, og knyttet ytterdistriktet som arbeidsmarkedsregion sammen på en helt annen måte enn i dag.

En fergefri forbindelse over Foldafjorden, vil ha en rekke fordeler. En av dem er den sikkerhetsmessige betydningen av å ha nærhet til Sykehuset Namsos. Opprustingen av FV 17, Steinkjer – Namsos, har aktualisert en slik løsning. Når dette alternativet ikke er utredet skyldes det i stor grad at en fergefri kryssing av Foldafjorden er ansett som urealistisk.

Ønsket om kunnskapsbaserte avgjørelser må også gjelde her. KrF ønsker derfor at det så snart som mulig gjennomføres en samfunnsøkonomisk forstudie som gir grunnlag for å vurdere realismen i en fergefri kryssing av Foldafjorden. En opprusting av FV 769, og en bedring av fergeforbindelsen Hofles – Lund, vil uansett ha stor betydning både for Nærøysund og de omkringliggende kommuner.

Når kommunene Nærøy og Vikna er slått sammen, vil det øke behovet for en bussrute mellom kommunens to sentra, Kolvereid og Rørvik. Hurtigbåtforbindelsen til Namsos er et viktig tilbud som må opprettholdes. Dette ikke minst på grunn av dette for svært mange er det beste kollektivtilbudet til Sykehuset Namsos.

Både for Nærøysund og de omkringliggende kommunene, er flytilbudet fra Ryum viktig, og må opprettholdes minst på dagens nivå. I dag finnes det ikke kollektivtilbud til flyplassen, verken fra Rørvik eller fra Kolvereid. Privatbil eller drosje er derfor eneste alternativ. KrF ønsker at det etableres en form for tilbringertjeneste til flyplassen.

Ordningen med bestillingstransport er både en miljømessig og transportmessig god ordning, og må opprettholdes. En utvidelse av dette tilbudet til også å gjelde flyplassen, kan være et godt alternativ til en egen tilbringertjeneste.

Bredbånd og god mobildekning er en forutsetning for nesten alt virke i dagens samfunn. Næringslivet fungerer ikke uten, husholdninger får ikke betalt regninger, tryggheten forsvinner med tanke på kommunikasjon med blant annet familie og helsevesen. KrF vil derfor støtte opp om arbeidet med at alle husstander i kommunen får bredbånd og god mobildekning.

KrF vil derfor:

 • At det må foreligge et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for valg av hovedtrasé for tilkopling til E6.
 • Støtte opprettelse av en tilbringertjeneste til flyplassen på Ryum.
 • Arbeide for en snarlig realisering av gang- og sykkelveg på Marøya.
 • Arbeide for et bedre vedlikehold av kommunale veger.
 • Støtte opprettelse av bussrute Rørvik – Kolvereid.
 • Støtte opp om arbeidet med at alle husstander i kommunen får bredbånd.
 • Arbeide for at hele kommunen har god mobildekning.

Integrering

Nærøysund har stor andel nye landsmenn, både arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og innvandrere tilknyttet gjennom ekteskap og samboerskap. Disse må integreres og tas imot på en måte som gjør dem til en berikelse for kommunen. Dette har vi lyktes godt med i vårt område. Det må legges til rette for at denne utviklingen kan fortsette.

Et inkluderende samfunn med mangfold, er et samfunn fullt av muligheter til å lære av hverandre, og om hverandre.

Det er viktig at alle som ønsker å bo her, slutter opp om noen grunnleggende felles verdier: Respekt for menneskerettighetene, demokrati, solidaritet, likestilling og toleranse. Ingen skal utsettes for rasisme eller diskriminering på grunn av etnisitet, kultur eller religion.

KrF vil derfor:

 • At nye landsmenn gis mulighet til å ta i bruk sine ressurser og delta aktivt i samfunnslivet.
 • Bidra til aktiv integrering i arbeidslivet.
 • Bidra til at unge flyktninger kan knytte relasjoner med jevnaldrende.
 • At alle enslige, mindreårige flyktninger får kompetente hjelpeverger.
 • Bidra med å skaffe tilveie gode og verdige boforhold for nye landsmenn.

Miljøvern – Et felles ansvar

Menneskeheten står midt oppe i store klimautfordringer, og ifølge FN sin siste klimarapport haster det: Bare i løpet av noen få år må vi radikalt snu hele vårt forbruksmønster og tankesett for å få planeten på rett kjøl. For KrF handler dette om å ta vare på skaperverket som vi forvalter på vegne av framtidige generasjoner.

Nærøysund er ikke en isolert boble fra resten av verden: Vi må alle ta et felles ansvar for å bidra til en renere framtid. Dette handler ikke bare om lovreguleringer og påbud fra myndighetene, men også de små og store tiltak næringslivet og hver og en av oss bidrar med til daglig: Bruker vi flerbruksnett i stedet for plastposer? Kaster vi spiselig mat? Har vi egentlig behov for en ny mobiltelefon? Sykler vi til arbeidsplassen? Er vi villige til å betale litt mer for kortreiste matvarer?

Nærøysund kommune er sett i forhold til innbyggertall, «en gigantisk» matprodusent som forsyner Norge og verden med høykvalitets sjømat og landbruksprodukter. Derfor er det spesielt viktig for oss å gå foran og vise at vi tar klimautfordringen på alvor og gjør noe med det lokalt.

KrF vil derfor:

 • Arbeide for at kommunen gjennomfører holdningsskapende miljøaktiviteter, eksempelvis oppfordre folk til å kjøpe kortreiste matvarer og ikke kaste spiselig mat.
 • Arbeide for å fremme tiltak som kan stoppe forurensning av havet.
 • Arbeide for at oljevernberedskapen styrkes i regionen.
 • Arbeide for en lovendring som gjør regelverket mer restriktivt ved høsting av stortare (taretråling) fram til de biologiske konsekvensene er skikkelig utredet, herunder konsekvensene for kystfisket.
 • Arbeide for at mer gods, inkludert laks og annen sjømat, transporteres med miljøvennlig sjøtransport.
 • Stimulere landbruket til opprydding av utrangert utsyr og skrap på eiendommene.
 • I samarbeid med havbruksnæringen, intensivere arbeidet med opprydding i strandsonen.