Meløy KrF Politisk program 2023-2027


Gode lokalsamfunn for KrF er nære fellesskap der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode liv. Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og heier på hverandre. KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivilligheten, trossamfunnene, næringsliv og det offentlig.

Den perioden som Meløy nå går inn i kommer til å bli svært utfordrende, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen står i. En reduksjon i innbyggertallet har ført til nedgang i kommunens inntekter samtidig som utgiftene har økt. Dette har ført til at kommunen nå må gjøre drastiske tiltak for å få kontroll på kommuneøkonomien. Politikk handler om å gjøre prioriteringer og velge det en tror er det beste for fellesskapet og samfunnet.

FAMILIE OG OPPVEKST

KrF mener at gode familier og trygge oppvekstrammer er den viktigste faktoren for et godt samfunn. Derfor kommer KrF til å fortsette kjempe mot kutt og reduksjoner som påvirker barna og deres oppvekstvillkår. KrF ønsker å styrke samarbeidet med frivillige, for å utvide laget rundt barnet.

Derfor vil Meløy KrF:

 • trygge barna med å opprettholde den lokale og trygge barnehagen
 •  jobbe for at barn i hele kommunen skal ha et trygt og godt skoletilbud
 •  jobbe for å oppfylle kravene i pedagogreformen, samt øke voksentettheten slik at planarbeid ikke går på bekostning av oppfølgingen av barna
 •  at naturen tas mer i bruk i læringen på skolen
 •  ha fokus på lekbasert læring i førsteklasse
 •  jobbe for fleksibelt barnehageinntak
 •  tilrettelegge for etablering for unge, med mulighet for gjennomgangsboliger i samarbeid med private aktører

HELSE OG OMSORG

KrFs politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet og trygghet. KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir i ivaretatt.

Derfor vil Meløy KrF:

 • ha fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, med tjenester tilpasset den enkeltes behov
 •  fullverdige helse- og omsorgstilbud, både nord og sør i kommunen
 •  gi omsorg ved livets slutt – nok sykehjemsplasser både på Vallsjøen og Ørnes
 •  rusforebygging, og fokus på psykisk helse
 •  helsestasjon for unge – rundt i kretsene, regelmessig, i tilknytning til skolene
 •  frivilligtilbud – koordinering ved Frivillighetssentralen
 •  tilrettelegge areal for mindre boenheter, med fellesrom for sosiale aktiviteter

NATUR OG MILJØ

FN sin naturavtale ble vedtatt i desember 2022. Denne avtalen vil bevare økosystemer og naturen ved å beskytte 30 prosent av verdens landområder og farvann. Tap av natur regnes som en like stor trussel som klimaendringene.

I Naturmangfoldsloven paragraf 1 står det følgende;
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».

Med utgangspunkt i FN sin naturavtale og naturmangfoldsloven vil Meløy KrF:

 •  sikre at Meløy kommune har en oppdatert klima, miljø og naturplan
 •  ha fokus på naturhensyn ved etablering av eventuell ny industri
 •  si nei til vindkraft på land
 •  legge til rette for rydding av plast og innsamling av søppel
 •  synliggjøre våre to nasjonalparker med bedre skilting langs Fv17, og synliggjøre våre naturreservater med informasjonsskilt

NÆRING OG SAMFERDSEL

I Meløy kommune vil gode kommunikasjoner være avgjørende for hverdagen til både familier og næringsliv. Vi i Meløy KrF vil først og fremst ha fokus på intern kommunikasjon innad i kommunen, og ha en visjon om å få en fergefri vegforbindelse sørover mellom industristedene Glomfjord og Mo i Rana.

Med utgangspunkt i dette vil Meløy KrF arbeide for:

 •  å få prosjektert og gjennomført tverrtunnel Storvik – Bjærangen som et rassikringstiltak, og å arbeide for fergefri forbindelse over Holandsfjorden
 •  at Meløy kommune skal i samarbeid med næringslivet, tilrettelegge for bærekraftig utvikling og vekst
 •  gode kommunikasjonstilbud for barn og ungdom
 •  å opprettholde og utvide dagens rutetilbud for kollektivtrafikken i Meløy
 •  å være aktiv i forkant av anbudsprosessen for ferge og buss, for å stille krav til bedre og mer oppdatert materiell
 •  ved neste anbudsrunde for buss jobbe for å få inn tilbudet «hent meg»

KIRKE OG KULTUR

Gode lokalsamfunn for KrF er nære fellesskap der vi sammen hjelper hverandre med å leve gode liv. Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og heier på hverandre. KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivilligheten, trossamfunnene, næringsliv og det offentlig.

Derfor vil Meløy KrF:

 •  ha fokus på vedlikehold av kirker og samfunnshus i kommunen
 •  realisere flerbrukshall på Engavågen
 •  utvikle kirkestedet med Meløy kirke til å bli et kulturhistorisk møtested, i samarbeid mellom Meløy kommune og private
 •  styrke bruken av Meløy Kulturhus i Glomfjord som senter for større kulturarrangementer i kommunen
 •  støtte opp om frivilligheten