Politisk program

Politisk program for Melhus KrF 2019-2023

Verdibevisst i Melhus

KrFs verdier

KrF er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte mennesket. Partiets politikk bygger på kristne grunnverdier, nærmere bestemt det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.  

 • Det kristne menneskesynet sier at alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi.
 • Nestekjærligheten følger naturlig av dette og gjør det viktig at vi fører en politikk som også er god for de svakeste i samfunnet.
 • Forvalteransvaret handler om en bærekraftig og rettferdig forvaltning av naturressurser.

Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Familien er KrFs hjertebarn. Familiestrukturen har i de siste årene vært i stor forandring. Det er viktig at familien er en trygg forankring for familiemedlemmene, der barna kjenner trygghet og får den oppfølging de trenger.

Utfordringer Melhus kommune står foran de neste årene

Melhus kommune forventes å vokse i innbyggertall. Dette vil spesielt stille krav til bolig-, skole- og bygdesentrumsutvikling. Det forventes også en økning i antall eldre personer som trenger hjelp eller omsorg. Kommunens plassering nær Trondheim, der sentrale samferdselsårer som E6, E39, Dovre- og Rørosbanen samt elva Gaula passerer, stiller krav til fornuftig arealutvikling.

Kommunen har tradisjonelt vært en jordbrukskommune, med mye verdifull dyrkamark, som nå vil settes under ytterligere press. Tilpasninger til klimaendringene og håndtering av klimakrisen er noe av det viktigste kommunen må fokusere på for framtida.

Alt i alt er det mange endringer Melhus kommune skal gjennomgå de nærmeste årene. Melhus KrF vil være med på å ta Melhus kommune inn i framtida.

En trygg og god oppvekst for alle barn og unge

KrF ønsker at barnehager og skoler skal være preget av kvalitet og trygghet. En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og kultur og hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling.

Melhus Krf ønsker å:

 • Fokusere på helse i skolen ved å prioritere forebyggende arbeid ved helsestasjonene, skolehelsetjenesten og den psykiske helsetjenesten.
 • Arbeide aktivt mot mobbing av barn og unge i skolene og sammen med skolehelsetjenesten og mobbeombudet, fange opp barn og unge som sliter.
 • Kvalitetssikre barnehagene med tanke på barnas behov for omsorg, trygghet, lek og mestring.
 • Legge til rette for et familieliv med mulighet for fleksible løsninger, blant annet ved å arbeide for barnehageplass til alle som ønsker det, og samtidig tilby ekstra kommunal kontantstøtte i Melhus kommune.
 • Arbeide for gode skolebygg, sett i sammenheng med boligutbyggingen i kommunen.
 • Sikre et godt barnevernstilbud i kommunen.
 • Sikre ungdom god samlivsundervisning og prevensjonsveiledning, samt informasjon om alternativ til abort.
 • Styrke svømmeundervisningen for barn og unge i kommunen.
 • Jobbe med informasjonsarbeid om alkohol og andre rusmidler i kommunen rettet både mot både barn, ungdom og foreldre.
 • Øke antall lærlingeplasser i kommunal regi.
 • Sikre oppfølging av lærernormen.

Helse og omsorgstjenester preget av trygghet og verdighet

KrF ønsker å sikre en trygg og verdig aldring og at alle får den helsehjelpa de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenking der både fysisk, psykisk og åndelig behov blir ivaretatt.

Melhus KrF ønsker å:

 • Arbeide for at de ansatte i helsevesenet som ønsker det, gis størst mulig stillingsandeler med tanke på økt trygghet og kvalitet i tjenesten og bedre rekruttering.
 • Sette fokus og bruke ressurser på hverdagsrehabilitering hos eldre slik at de kan bo lengre i egen bolig.
 • Legge til rette for at alle kommunens innbyggere skal oppleve mestring i eget liv.
 • Videreutvikle tilbud om omsorgsboliger med heldøgns omsorg og pleie.
 • Støtte etableringen av dagsentertilbud for personer med demens.
 • Støtte dagsentertilbud i kommunen for ulike brukergrupper med behov.
 • Videreføre arbeidet med integrerte tjenester i rus og psykiatri i tråd med den nasjonale satsingen, samt tilgang på boliger for ettervern.
 • Sørge for gode botilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming.
 • Stimulere til frivillig innsats i omsorgsarbeidet.
 • Videreføre satsingen på velferdsteknologi for å fremme trygghet, mestring og aktivitet i eget liv.
 • Støtte opp under realiseringen av helseplattformen, med mål om økt kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet.

En bærekraftig framtid

Klimaendringene og tapet av naturmangfold er globale utfordringer, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Derfor har det stor betydning hva slags politikk som føres i hver enkelt kommune.

Melhus Krf ønsker:

 • En nullvisjon for tap av dyrkajord. Boligbygging eller bygging av industribygg på dyrkajord i kommunen skal unngås.
 • At FNs bærekraftmål skal være overordnet ramme for all kommunal planlegging.
 • Matkompostering som en del av avfallshåndteringa i kommunen.
 • Å jobbe for å minke matsvinn i kommunen.
 • Videreføring av en streng vannovervåkning og rutiner for å få renere og bedre vannkvalitet i vassdragene våre.
 • Å gi tilskudd til jordforbedringstiltak gjennom grøfting og lignende.
 • Å stimulere til tiltak som kan hindre jorderosjon og øke CO2-lagring i jord.
 • Å bygge ut pendlerparkeringer ved knutepunkter i kommunen.
 • Å styrke kollektivtilbudet i hele kommunen.
 • Å legge til rette for bildeling av kommunale biler.
 • Å jobbe for at nye kommunale bygg bygges i tre for å minske klimautslippene.
 • Fortsatt innfasing av elbiler i kommunen med mål om at alle biler i kommunens tjeneste er nullutslippsbiler.
 • Et sterkt fokus på energiøkonomisering i kommunen.

Et myldrende kultur-, idretts- og kirkeliv

KrF ønsker å gi flere barn og unge gode kultur- og idrettstilbud. KrF vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold i kultur- /kirkeliv og idrett.

Melhus KrF ønsker å:

 • Styrke og bevare kulturskoletilbudet i hele kommunen.
 • Stimulere frivillighets- og dugnadsånden.
 • Støtte utbygging av nåværende kulturhus på Rådhuset, evt et nytt kulturbygg innenfor. fornuftige økonomiske rammer, med en sentral plassering i bygda.
 • Støtte idrettslagenes oppkjøring av skiløyper.
 • Sikre godt vedlikehold for kirkebyggene i kommunen.
 • Støtte rusfrie tiltak for ungdom.
 • Støtte trim- og friluftstiltak som favner bredt og som bidrar til bedre folkehelse.

Et nyskapende samfunnsliv med høy trivsel

Melhus KrF ønsker å:

 • Være en raus kommune med hensyn til å ta imot og integrere flyktninger.
 • Legge til rette for tettstedsutvikling i alle kommunens sju tettsteder.
 • Fremme bedriftsutvikling i kommunen ved å legge til rette for bedriftsetablering og lokale næringsdrivende. Nye næringsareal må ikke tas fra dyrkajord.
 • Beholde eiendomsskattesatsen på dagens nivå for fortsatt å opprettholde et godt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
 • Bidra til en helhetlig og trivelig utvikling av Melhus sentrum, grønne lunger, sosiale møteplasser og et boligmiljø for alle generasjoner.
 • Bedre den generelle vegstandarden i kommunen.
 • Arbeide for gang- og sykkelveger i kommunen, særlig til barneskolene.
 • Sikre en prosess som medfører arealeffektive pendlerparkeringer ved knutepunktene i kommunen.
 • Si nei til økt omfang av søndagsåpne butikker.
 • Aktivt motarbeide diskriminering i arbeidslivet.
 • Aktivt benytte kommunens rådgivende organer, som ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i utvikling av kommunen.
 • Prioritere plan for universell utforming.