Politisk program

Politisk program for Melhus KrF 2023-2027

Tid til det viktigste

KrFs verdier

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Vår politikk skal beskytte menneskeverdet, bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter og at de får erfare rettferdighet. KrFs politikk skal forvalte naturen, ressursene og kulturen til beste for alle mennesker og fremtidige generasjoner. Våre løsninger skal vise tillit til enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn og vise solidaritet med alle som er avhengige av fellesskapenes støtte

 • Kjernen i det kristne menneskesynet sier at alle mennesker har samme uendelige og ukrenkelige verdi.
 • En grenseløs nestekjærlighet følger naturlig av dette og gjør det viktig at vi fører en politikk som også er god for de svakeste i samfunnet og framtidige generasjoner.
 • Forvalteransvaret krever bærekraft og rettferdig forvaltning av ressurser, og gir oss i oppdrag å gi jorden videre i bedre stand enn da vi mottok den.

Et godt samfunn i Melhus skapes i samspillet mellom enkeltpersoner, privat og frivillig virksomhet og offentlige myndigheter. Politikken skal legge til rette for et samfunn som bygges nedenfra, hvor beslutninger tas på lavest hensiktsmessige nivå.

Melhus sin fremtid er barna. En trygg og god oppvekst, legger grunnlaget for et godt liv. Derfor må vi sikre barna gode oppvekstvilkår og styrke familiene og løfte familierollen.

Utfordringer Melhus kommune står foran de neste årene

 • Globale forhold som krigen i Ukraina og økt priser på varer og tjenester påvirker både kommunen og innbyggernes økonomi. Det må derfor prioriteres hardere for å sikre en god økonomi både for kommunen og innbyggerne. 
 • Melhus kommune vokser i innbyggertall. Det stiller krav til god politisk styring på bolig-, tjeneste-, næring-, skole- og sentrumsutvikling i alle 7 tettsteder. 
 • Kampen om kompetent arbeidskraft øker stadig, samtidig som stadig flere unge og voksne faller utenfor ordinært skole og arbeidsliv. Vi må tørre å tenke alternativt og legge til rette for at alle skal oppleve en god og meningsfull hverdag. 
 • Økende press på dyrkajorda på grunn av E6 utbygging, utvidelse av kapasitet på jernbanen, behov for nye arealer til boligbygging og næringsutvikling.
 • Forvaltning av jordas ressurser blir stadig viktigere, vi må lokalt gjøre det vi  kan for å bremse de negative påvirkningene på klima og naturmangfold.

Melhus KrF vil være med på å ta Melhus kommune inn i fremtiden.

En bærekraftig fremtid

Klimaendringene og tapet av naturmangfold er globale utfordringer, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Lokalt utformet politikk påvirker lokalt og globalt, og livsvilkårene for fremtidige generasjoner. 

Melhus KrF vil:

 • At FNs 17 bærekraftsmål skal være en overordnet ramme for all kommunal planlegging.
 • Ha en nullvisjon for tap av dyrkajord. Boligbygging eller bygging av industribygg på dyrkajord i kommunen skal unngås.
 • Arbeide for å stanse tap av naturmangfold i kommunen.
 • Jobbe for å minske matsvinn i kommunen.
 • Videreføre en streng vannovervåkning og rutiner for å få renere og bedre vannkvalitet i vassdragene våre.
 • Stimulere til en jordbrukspraksis som ivaretar jordfruktbarhet, fremmer CO2-lagring og forhindrer jorderosjon.
 • Fortsette utbyggingen av pendlerparkeringer ved knutepunkter i kommunen.
 • Styrke kollektivtilbudet i hele kommunen.
 • Bygge ut og vedlikeholde gang- og sykkelveier.
 • Bygge ut lademuligheter, og fortsette innfasing av at alle biler i kommunens tjeneste skal være nullutslippsbiler.
 • Jobbe for at nye kommunale bygg bygges i tre for å minske klimautslippene.
 • Ha et sterkt fokus på energiøkonomisering i kommunen, og benytte alternative fornybare energikilder i kommunale bygg der det er hensiktsmessig.
 • At kommunen skal bruke anbuds- og innkjøpsregelverket aktivt for å sikre klima og miljø.

En trygg og god oppvekst for alle barn og unge

KrF ønsker at barnehager og skoler skal være preget av kvalitet og trygghet. En god skole skal formidle kunnskap, gode holdninger og hjelpe barn til mestring, utfoldelse og sosial utvikling.

Melhus KrF vil:

 • Prioritere forebyggende arbeid ved helsestasjonene, skolehelsetjenesten og den psykiske helsetjenesten.
 • Legge til rette for et familieliv med mulighet for fleksible løsninger, blant annet ved å arbeide for fleksibelt opptak i barnehagene.
 • Innføre samlet pristak i barnehage og SFO for familien.
 • Sikre et videre godt interkommunalt barnevernstilbud, hvor både ansatte, foreldre og barna tas vare på.
 • Arbeide aktivt mot mobbing av barn og unge i skolene og sammen med skolehelsetjenesten og mobbeombudet, fange opp barn og unge som sliter.
 • Mer sang i barnehage og skole. Vi har en stor sangskatt som de unge bør få tilgang til.
 • Bygge videre på modellen “Liten og ny” for å sikre gradvis og god tilvenning i barnehagen.
 • Mer læring gjennom lek i 1. klasse.
 • Øke bruken av skolebøker, og redusere skjermbruken i skolen.
 • Jobbe for en skole der elevene i større grad får lære gjennom praktiske aktiviteter.
 • Sikre svømmeundervisningen for barn og unge.
 • Sikre ungdom verdibasert, god samlivsundervisning og prevensjonsveiledning, samt informasjon om alternativ til abort.
 • Jobbe med informasjonsarbeid om alkohol og andre rusmidler rettet mot både barn, ungdom og foreldre.
 • Arbeide for gode skolebygg og trafikksikre skoleveier i alle sju tettsteder i kommunen.
 • Prioritere gode og varierte lærlingeplasser i kommunal regi.

Helse og omsorg

KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig tenkning der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. KrF ønsker å ta i bruk kommunens mestringstrapp og at kommunens tjenester skal bygges opp i tråd med den.

Kompetanse

God og riktig kompetanse er avgjørende for å kunne gi gode og trygge helsetjenester.

Melhus KrF vil:

 • Bevilge kompetansemidler til helse, som et ledd i å sikre kompetent arbeidskraft. 
 • Gi ansatte en mulighet til å påvirke egen turnus og stillingsstørrelse som et ledd i å bevare nødvendig kompetanse.
 • Legge til rette for å bygge tverrfaglige fagmiljø, i samarbeid med nabokommuner for å være en attraktiv arbeidsgiver.
  Bevilge kompetansemidler til helse, som et ledd i å sikre kompetent arbeidskraft. 
 • Gi ansatte en mulighet til å påvirke egen turnus og stillingsstørrelse som et ledd i å bevare nødvendig kompetanse.
 • Legge til rette for å bygge tverrfaglige fagmiljø, i samarbeid med nabokommuner for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Tjenester tilpasset den enkelte

Kommunens tjenester skal tilpasses den enkeltes behov. Derfor er det viktig for KrF at fokuset settes på hva den enkelte mestrer selv og tildeler tjenester for å støtte opp under det.

Melhus KrF vil:

 • Opprette tverrfaglige vurderingsteam for tildeling av kommunale tjenester, for å sikre at innbyggerne får best mulig og riktig tjeneste tildelt.
 • Ta i bruk “Mestringstrappa”, for å sikre at innbyggerne/pårørende får medbestemmelse og at innbyggerne får riktige tjenester.
 • Gi informasjon om tilbud og tjenester enklere gjennom “En dør inn”.
 • Tilgang på bolig tilrettelagt etter behov, utvikle ulike boformer, bofellesskap for eldre med mulighet for heldøgns omsorg og boliger spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom.
 • Eldreomsorgen må se hele mennesket, og ivareta hver enkelts behov på alle nivå, også åndelig. 
 • Tilby ulike former for velferdsteknologi for å sikre hver enkelt størst mulig mestring og medbestemmelse i eget liv.
 • Realisere helseplattformen, med mål om økt kvalitet på tjenestene, pasientsikkerhet og effektiv utnyttelse av ressursene.
 • Sørge for gode botilbud til personer over 18 år med psykisk utviklingshemming.

Samarbeid med frivilligheten

Melhus KrF vil:

 • Legge til rette for matombringing, besøksvenn eller spisevenn i samarbeid med frivillige. 
 • Legge til rette for generasjonsmøteplasser og tilrettelegge for at ulike lag og foreninger kan møtes på helsesenter og sykehjem.

Palliasjon – omsorg ved uhelbredelig sykdom og ved livets slutt

Melhus KrF vil:

 • Tilrettelegge for god palliasjon, enten i hjemmet eller på institusjon.
 • Heve kompetansen på palliasjon hos ansatte i helsetjenesten gjennom tilbud om videreutdanning.
 • Sikre tilgjengelige pårørenderom på kommunens helsesentra.

Psykiatri og rus

Melhus KrF vil:

 • Opprette et lavterskeltilbud innen psykiatri og rus hvor det gis veiledning, informasjon om tjenestetilbud og ulike botilbud.
 • Opprette eget tilbud for unge rusmisbrukere.

Et myldrende kultur-, idretts- og kirkeliv

KrF ønsker å gi flere barn og unge gode fritidstilbud. KrF ønsker en livssynsåpen og inkluderende kommune som vil stimulere det frivillige engasjementet og legge til rette for bredde og mangfold innenfor kulturliv, kirkeliv og idrett.

Melhus KrF vil:

 • Innføre fritidskortet i kommunen som sikrer barn og unge mellom 6 og 18 lik mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
 • Styrke kulturskoletilbudet i hele kommunen.
 • Stimulere frivillighets- og dugnadsarbeid og legge til rette for sosiale møteplasser.
 • Støtte idrettslagenes oppkjøring av skiløyper og annen tilrettelegging for friluftsliv.
 • Støtte fritidstiltak som favner bredt og som bidrar til bedre folkehelse. Også for de som ikke driver aktiv idrett eller deltar på andre organiserte aktiviteter.
 • Støtte rusfrie tiltak for ungdom.
 • Opprette et internasjonalt råd som vil bidra til at innvandrere og flyktninger får en tydeligere stemme inn mot kommunens virksomhet.
 • Se på løsninger for rådhus og kulturbygg innenfor fornuftige økonomiske rammer.
 • Sikre godt vedlikehold av kirkebyggene i kommunen.

Næringsliv og nyskaping

KrF vil føre en næringspolitikk som bidrar til flere arbeidsplasser og innovasjon og nyskaping. Spesielt vil KrF legge til rette for små og mellomstore bedrifter med rammevilkår slik at de kan vokse og utvikle seg.

Melhus KrF vil:

 • Legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser i alle kommunens tettsteder.
 • Prioritere næringsliv som er lite arealkrevende for å skåne dyrkamark og naturmangfold.
 • Stimulere til en bærekraftig og klimatilpasset landbruksnæring.
 • Legge til rette for økt satsing på lokal videreforedling og salg av egne råvarer.