Kommuneprogram 2023-2027

1. Grunnsyn

Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti. Partiet bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

2. Kirke og kristenliv

I landet vårt har kirke og samfunn vært knyttet sammen gjennom århundrer. Kristen tro har preget vårt folks tenkning, liv og kultur. Dette må føres videre ved at Den norske kirke, andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner gis gode arbeidsvilkår.

Lund KrF går inn for:

● at kristne barne- og ungdomsorganisasjoner gis tilskudd på linje med idretts- og andre organisasjoner.

3. Oppvekst og kultur

Vi mener at stabile hjem- og familieforhold er av stor betydning for barn og ungdom. Vi vil at skolen og barnehagen fortsatt skal bygge på og preges av de kristne grunnverdiene der likeverd, rettferd, solidaritet, fellesskap og respekt for medmennesker er grunnleggende og gir god ballast i livet. Lund har et rikt kulturliv som avspeiler den kristne kultur og tradisjon som lokalsamfunnet har bygd på gjennom generasjoner. Denne kulturarven må videreføres gjennom en politikk som verdsetter de frivillige lag og foreninger, også de som ønsker å ivareta og videreføre de kristne grunnverdiene.

Lund KrF vil jobbe for:

● at grunnskolen får nødvendige ressurser.

● at barn med behov for ekstra oppfølging får tidlig og god hjelp.

● at dagens skolestruktur opprettholdes.

● å videreføre arbeidet med Lund felles elevråd.

● å støtte skyssordninger for elever som har trafikkfarlig skolevei.

● å arbeide for et bedre kollektivtilbud for elever i videregående skole, og at Ungdomskortet kan brukes også i Agder

● at alle barn og unge i Lund skal oppleve trivsel, læring og inkludering.

● at det videreutvikles gode rusfrie tilbud for ungdom.

● å gi økonomisk støtte til drift og vedlikehold av idrettsanlegg og forsamlingshus i kommunen.

● at lag og foreninger gis økt økonomisk støtte.

● å legge til rette for god integrering av innvandrere/innflyttere.

● legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving blant voksne innbyggere i kommunen.

● å bidra til at Lund bygdemuseum og kulturbank og arbeid for bevaring av viktige kulturminner får gode vilkår.

● at alle kvalifiserte søkere får tilbud om læreplass.

● at antall lyttevenner økes og at tilbudet gjøres kjent

● et attraktivt kommunesentrum for barn og unge

4. Familiepolitikk

Familien er en viktig grunncelle i vårt samfunn, og har stor betydning for en trygg oppvekst for barn og unge. KrF vil arbeide for å styrke familien gjennom ulike tiltak. Sammen med foreldrene skal kommunens tilbud i barnehage, skole og i øvrig offentlig sektor, lære barn og unge til å bli trygge, selvstendige og ansvarsbevisste medmennesker. Det er også fellesskapet (kommunen) sitt ansvar å hjelpe familier som har kommet i en vanskelig livssituasjon. KrF mener vi må satse enda mer på forebyggende tiltak for barn og unge for å unngå negativ utvikling og gi økt livskvalitet.

Lund KrF vil jobbe for:

● at det legges til rette for gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge.

● at barnehagetilbudet i alle sentra i kommunen opprettholdes.

● at det arrangeres lokale foreldrekurs og samlivskurs til hjelp i dagliglivet.

● oppfølging fra helsetjenesten ved samlivsbrudd og andre livskriser.

● at det føres en restriktiv politikk med hensyn til omsetning og bruk av lovlige rusmidler.

5. Helse- og sosialpolitikk

Det er viktig å ha et godt helse- og sosialtilbud i kommunen slik at innbyggerne opplever trygghet og omsorg i alle livets faser. Alle skal ha rett til oppfølging og likeverdige tjenester. Vårt mål er å skape et samfunn som er enda bedre enn i dag, der alle blir inkludert, sett og tatt vare på. Den beste investeringen for en god framtid er å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og en eldreomsorg der tjenesten har god kvalitet. Det forebyggende arbeidet må styrkes, for det gir bedre livskvalitet og vil redusere behovet for hjelpetiltak.

Lund KrF vil jobbe for:

● å styrke tjenestetilbudet slik at flere eldre kan bo lenger i egen bolig.

● å styrke hjemmetjenesten og om mulig å ta i bruk ny velferdsteknologi.

● at Storstua ved Lund omsorgssenter utvides slik at flere eldre kan delta på et godt og variert aktivitetstilbud

● fortsatt å satse på psykiatrien slik at barn, unge og voksne med psykiske lidelser får tilbud om kvalifisert hjelp tidlig.

● en restriktiv alkoholpolitikk og alkoholfrie soner, med særlig vern av barn og unge.

● å legge til rette for gode bo-, arbeids- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede.

● at foreldre til barn med omsorgsbehov får den avlastningen de har behov for

● at tilbudet ved Sørlandet sykehus, avd. Flekkefjord, opprettholdes og styrkes.

● å styrke kunnskapen om demens og hvordan man kan stimulere og interagere med de som har denne tilstanden

● å støtte tiltak som motarbeider digital utenforskap hos eldre

6. Miljøpolitikk

Lund kommune har et vakkert og særpreget kulturlandskap som vi må forvalte på en god og framtidsrettet måte med sikte på kommende generasjoner. Lund har også et dynamisk næringsliv som fortsatt må få utvikle seg innen kommunen. Målet er å finne en god balanse mellom forvaltning av naturen og utvikling av næringslivet slik at miljø og opplevelseskvalitet ikke svekkes for kommende generasjoner.

Lund KrF vil jobbe for:

● økt energiøkonomisering i kommunale bygg.

● at det brukes nødvendige ressurser på å vedlikeholde kommunale bygg og eiendommer

● å få en stadig bedre håndtering av avfall med økt resirkulering.

● å få turområdene enda bedre merket, skiltet, vedlikeholdt, gjort kjent, og legge til rette for bedre parkeringsmuligheter.

● at det tilrettelegges turløyper for funksjonshemmede

● kultivering av våre vann og vassdrag.

● at kommunens grøntarealer holdes i god stand.

● at kommunen stiller miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester

● at det ikke etableres nye vindmølleparker i Lund.

● å stimulere til omsetning av kortreist mat

● at linjenettet i Lund kommune blir oppgradert og utbedret, slik at det blir mulig å produsere mer strøm lokalt

● at eventuell ny gruvedrift må foregå i lukkede gruver

7. Kommuneøkonomi

Kommunens inntekter gjennom statlige bevilgninger, skatter og avgifter gir begrensede muligheter til å utvikle nye tjenestetilbud. De store investeringene som er foretatt begrenser også kommunens handlefrihet de kommende år både i drift og investeringer. Lund kommune må fortsatt ha en stram økonomistyring for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud. Eiendomsskatten har vært nødvendig for å opprettholde kommunens tjenestetilbud. Målet er å redusere eller fjerne eiendomsskatten dersom kommunens økonomi tillater det.

8. Kommunale tjenester

Kommunen er til for innbyggerne og skal sørge for å gi innbyggerne gode tjenester i pakt med politiske vedtak. Kommunen er også et serviceorgan. Lund kommune ønsker primært å være en egen kommune. Alle kommunalt ansatte er viktige for å kunne realisere gode kommunale tilbud. Derfor må kommunen satse på å ha en aktiv og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk.

Lund KrF går inn for:

● å opprettholde det gode tjenestetilbudet vi har og om mulig utvikle dette videre ved intern omstilling eller nye stillinger dersom de økonomiske rammene tillater det.

● at det inngås samarbeid med eller kjøp av tjenester hos nabokommuner der dette er aktuelt for et godt tjenestetilbud og/eller effektivisering.

● at det skal være enkelt for innbyggerne å nå fram med sine saker og spørsmål hos ansatte.

● at kommunens administrasjon videreutvikles i sin gode serviceinnstilling til innbyggerne.

● å oppdatere gamle reguleringsplaner og få regulert inn mer liberale byggegrenser mot vei og jernbane

9. Boligbygging

Gode boligforhold betyr mye for innbyggernes trivsel og velferd. KrF vil derfor legge til rette for økt boligbygging i kommunen. Vi vil oppfordre til reising av boliger med livsløpsstandard.

Lund KrF vil jobbe for:

● at det legges til rette for spredt boligbygging.

● at vi må ha byggeklare tomter i de ulike sentra i kommunen.

● at kommunen stiller gjennomgangsboliger til disposisjon for innflyttere.

● at det sikres boliger for flyktninger.

● at kommunen gir råd og hjelp til førstegangs-etablerere

10. Næringsliv

Kommunen har en viktig oppgave når det gjelder å legge til rette for et aktivt og variert næringsliv i vårt lokalsamfunn. Målet må være å få flere bedrifter til å etablere seg i Lund, samtidig som kommunen støtter eksisterende virksomheter slik at disse kan få videreutvikle seg. Landbruket må gis gode rammevilkår. Det er også et mål å få flere og varierte arbeidsplasser.

Lund KrF går inn for:

● fortsatt å bevilge midler til næringsvirksomhet, særlig i etableringsfasen.

● å avsette arealer til næringstomter, og se dette i sammenheng med ny E39 og bruk av overskuddsmasse.

● å legge forholdene til rette for jordbruk og skogbruk som framtidsrettede og aktive næringsveier i kommunen.

● å bevare mest mulig dyrket jord og øke støtten til nydyrking og grøfting.

● å styrke kommunens tjenester rettet mot jordbruk og skogbruk.

● å stimulere til å utnytte beiteområder og hindre igjengroing av kulturlandskap.

● å stimulere til utbygging og oppgradering av småkraftverk.

● å støtte satsing på turisme med blant annet videreutvikling av kommunens 4 fyrtårn:

● å støtte videreutviklingen av Lund Tomteselskap AS

● å jobbe for en stadig bedre bredbånd- og mobildekning.

● å verne om helgedagsfreden og gå mot søndagsåpne butikker.

● å finne en sentral plass for bobiler, i samarbeid med grunneiere.

11. Samferdsel

Gode og trygge veier er viktige i distriktskommuner, da veinettet har stor betydning for trivsel, bosetting og for næringslivet. Et godt kollektivtilbud er også viktig. KrF i Lund mener det må satses enda mer på veibygging og vedlikehold i kommende valgperiode, og går inn for

● at det kommunale veinettet asfalteres etter en fastsatt plan.

● at det foretas en rullering av plan for gang- og sykkelstier.

● at det arbeides aktivt for økt trafikksikkerhet, blant annet ved å sette opp flere gatelys

● at det arbeides for trafikksikkerhet for myke trafikanter i Hågåslia.

● at krysset på E39 ved Råse bru får avkjøringsfelt

● at kollektivtilbudet i kommunen utvides og forbedres

● at kommunen jobber for at jernbanen gjennom Drangsdalen sikres ved tunnel og ses i sammenheng med ny E39

● at kommunen jobber for å forlenge Jærbanen til Moi

● at det etableres en god taxi-ordning i kommunen