Politisk program

Valgprogram 2023-2027

TOPP 15

 1. Levanger KrF vil gi 1000 kr. ved studiestart til alle studenter som melder flytting til Levanger
 2. Levanger KrF vil ha kai for tungtrafikk til Ytterøy fra Norske Skog på Skogn og øke kapasiteten på ferga Ytterøy-Levanger 
 3. Levanger KrF vil øke fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år fra 1500 til 2000 kroner
 4. Levanger KrF vil ha fortgang i utbyggingen av leiligheter til personer med nedsatt funksjonsevne, og vi stiller oss positive til privat-offentlige finansieringsløsninger
 5. Levanger KrF vil gi gode rammevilkår for bedriftsetablering, blant annet ved å legge til rette for næringstomter
 6. Levanger KrF vil ha full mobildekning og 5G-nett i hele kommune
 7. Levanger KrF vil ha likebehandling av kommunale og ideelle barnehager og skoler, økonomisk og på andre måter, for å sikre breddetilbudet av barnehager og skoler i kommunen. Vi vil ikke at kommunen skal kunne styre kapasitet og opptak i alle barnehager og tids-avgrense tilskudd
 8. Levanger KrF vil at barneverntjenesten gis økonomisk prioritet når budsjettet utarbeides
 9. Levanger KrF vil at kommunen fortsetter å ta imot flyktninger når det trengs og sørger for god integrering
 10. Levanger KrF vil etablere et jordfond, der midler blir satt av til nydyrking i tilfeller der dyrka jord må omdisponeres, og omdisponert areal skal ha minimum samme m2 pris som næringsareal
 11. Levanger KrF vil jobbe for at det bygges ut fjernvarmenett i Levanger, f.eks. ved etablering av nye boligfelt
 12. Levanger KrF vil at i saker som berører Trehusbyen, skal byantikvaren gis en særstilling som høringsinstans og bl.a. i kommunestyremøter informere og gi råd til kommunestyrets medlemmer
 13. Levanger KrF vil at politi og brann samlokaliseres i Levanger
 14. Levanger KrF vil ha kommunal vannforsyning til Ytterøy
INNLEDNING

I utgangspunktet er dette et lokalpolitisk program for Levanger KrF i perioden 2023-2027. Samtidig er det et program som sikter lengre fram. Det forteller om hvem vi er og hva vi tenker, og enten vi ser målene i et lengre eller kortere perspektiv, jobber vi for å oppnå målene våre. Vi vil søke å videreføre det gode samarbeidet med andre partier i kommunen.

Politikk for dem som trenger det mest

Levanger Kristelig Folkepartis politikk er forankret i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Innenfor kommunens økonomiske rammer skal goder fordeles rettferdig, og kortsiktige og langsiktige vedtak skal bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftmål. Bærekraftmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. KrF vil prioritere å føre en politikk som verner og sikrer dem som trenger det mest – og vi vil prioritere det nødvendigste først.

SAMFUNNSUTVIKLING

KrF vil at offentlige tjenester skal være et likestillingsverktøy som sørger for at hvert enkelt menneske får det, det trenger. Tjenestene skal være tilgjengelige nærmest mulig der folk bor og politiske beslutninger tas på lavest mulig nivå. Oppgaver som kommunen er pålagt må samsvare med kommunens økonomi. KrF vil blant annet ha fullfinansiering av helsetjenestene som følger av statlige overføringer – fra dag en. Det er avgjørende for at helsetilbudet til innbyggerne skal være godt nok.

KrF vil:

 • fremme byutvikling og utvikling av områdene rundt – på lik linje
 • satse på bosetting i sentrum som en del av byutviklinga, med respekt for den fredede Trehusbyen
 • at i saker som berører Trehusbyen skal byantikvaren gis en særstilling som høringsinstans og blant annet i kommunestyremøter informere og gi råd til kommunestyrets medlemmer
 • ha et kulturhus med bibliotek og møteplasser, kafé, kanskje en studioscene (Black Box) og samlokalisering med frivillige organisasjoner
 • gi 1000 kr. ved studiestart til alle studenter som melder flytting til Levanger
 • sikre at boligkøen for personer med funksjonsnedsettelse går ned innen 2025
 • ha parkeringsløsninger i sentrum som gjør at Kirkegata og torget kan bli parkeringsfrie soner
 • satse på spredt bosetting i kommunen
 • satse på landbruket, jordvern og gode kompensasjonsordninger når jordbruksareal må omdisponeres
 • gi gode rammevilkår for bedriftsetablering, blant annet ved å legge til rette for næringstomter
 • øke kapasiteten på ferga Ytterøy-Levanger og ha kommunal vannforsyning til øya
 • etablere fergekai på Norske Skog på Skogn for tungtrafikk til Ytterøy
 • ha full mobildekning og 5G-nett i hele kommunen
 • modernisere og effektivisere Trønderbanen med to tog i timen mellom Steinkjer og Melhus – økt hastighet er viktig for både næringsliv og privatpersoner
 • levanger kommune skal fortsette å være en aktiv lærlingebedrift
 • at ved kommunale anbud bør lærlingeplasser være et av kriteriene
 • bidra til gode rammebetingelser for ideelle organisasjoner.

OPPVEKST

Familien

Familien i sine mange varianter er en av de viktigste byggesteinene i samfunnet. At familiene fungerer godt, er avgjørende for barn og unges oppvekst og utvikling. En god barndom varer livet ut.

KrF vil:

 • vil øke fritidskortet for barn og unge mellom 6 og 18 år fra 1500 til 2000 kroner
 • utvikle gode avlastningsordninger for foreldre med funksjonshemmede barn
 • øke omsorgsstønaden til foreldre med funksjonshemmende barn og sentralpolitisk få utredet muligheten for å innføre lik stønadssats i alle kommuner
 • prioritere å bekjempe økt rusbruk blant barn og unge
 • øke støtten til BUA.

Barnehager

Barnehagene spiller en viktig rolle i Levanger kommune.  Det er kommunen som har hovedansvaret for at det etableres og driftes nok barnehager som oppfyller kravene til lovverket og som sikrer at alle barn får et likeverdig pedagogisk tilbud. KrF vil at de ideelle barnehagene sikres på lik linje med de kommunale – og at de ikke utsettes for en sentralpolitisk politikk som gjør det vanskeligere for dem å drive, sammenliknet med de kommunale barnehagene.

KrF vil:

 • ha likebehandling av kommunale og ideelle barnehager og skoler, økonomisk og på andre måter, for å sikre breddetilbudet av barnehager og skoler i kommunen. Vi vil ikke at kommunen skal kunne styre kapasitet og opptak i alle barnehager og tids-avgrense tilskudd
 • øke grunnbemanningen i barnehagene, slik at bemanningsnormen kan innfris hele dagen
 • tilby at foreldre kan delta fem dager ved barnehagestart for å gjøre tilvenningen til barnehagen så trygg som mulig for barnet
 • gjøre om førsteklassen til en førskoleklasse med mer lek, i tråd med den opprinnelige intensjonen i seksårsreformen
 • satse på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene
 • ha økt fokus på psykisk helse i barnehagen
 • at man allerede fra barnehagen av retter fokuset mot bærekraftig utvikling og lærer barna om resirkulering, kretsløp, sirkulær økonomi osv.
Skole

KrF vil ha en skole basert på kristen- humanistiske verdier. Det skal gis rom for ikke- kommersielle ideelle skoler. De ideelle skolene i Levanger utgjør et positivt alternativ og supplement til den offentlige skolen, og ideelle og offentlige skoler skal selvfølgelig likebehandles.

Ideelle skoler skal ikke kunne hevde særstandpunkt i undervisningen som avviker fra vitenskapelig beviste fakta, men sørge for bred og balansert opplæring i tråd med skolens læreplan og godkjenningsgrunnlag.

KrF vil:

 • sikre en sterk og god offentlig skole
 • beholde skolestrukturen i Levanger slik den er, under forutsetning av at den er pedagogisk forsvarlig
 • sikre foreldre og foresattes rett til å velge skole, offentlig eller ideell
 • sikre forutsigbar økonomi for ikke-kommersielle idelle skoler
 • ha skolestart det året barnet fyller 7 år
 • at begynneropplæringa i 1. klasse skal være lekbasert og preget av samhandling mellom barnehage og skole
 • gradvis innføre gratis skolemat med oppstart på barnetrinnet
 • gi større rom for praktisk-estetiske fag på alle trinn
 • at alle elever på ungdomstrinnet får lengre praksisperioder med yrkesopplæring i ungdomsskolen for å sikre sammenheng mellom teori og praksis
 • styrke den offentlige og private skolen ved å ha alternative læringsarenaer som fungerer etter hensikten: å hjelpe flest mulig barn og unge til å fullføre skolen og til god deltakelse i samfunnet
 • ha nulltoleranse for vold, mobbing og seksuell trakassering og et målrettet, holdningsskapende arbeid på alle trinn
 • forhindre deling av «mobbete» bilder og videoer ved å ha kontinuerlig fokus på nettvett
 • ha miljøarbeidere på skolene
 • fortsette ordningen med mobbeombud i fylket
 • at alle tiltak, læring og informasjon om rusmidler skal være balansert og basert på kunnskap og forskning
 • at rusforebyggende arbeid drives i skolen med vekt på faglig opplæring/oppdatering av lærerne og jevnlig informasjon om rusutfordringene i ungdomsmiljøene i Levanger, samt i de omkringliggende kommunene
 • sikre at lærerne i størst mulig grad kan konsentrere seg om det pedagogiske arbeidet og ikke bli pålagt oppgaver som stjeler tid fra kjernevirksomheten
 • at man allerede fra barnehagen av lærer barna til å tenke miljøbevisst og at eldre elever læres til å se sammenhengen mellom politikk og ressursbruk.

Barnevern

KrF mener at hjelp i heimen er det viktigste tiltaket i barnevernet. Levanger KrF vil at arbeidet med tidlig innsats og forebygging skal styrkes i Levanger kommune.

KrF vil:

 • at barneverntjenesten gis økonomisk prioritet når budsjettet utarbeides
 • at familiene skal få tett oppfølging før eventuell omsorgsoverdragelse
 • at familieråd prioriteres – også økonomisk
 • at det sikres fleksible løsninger rundt barna og de enkelte familiene
 • at tilsyn med barn i fosterfamilier og barnevernsinstitusjoner prioriteres
 • ha rask saksbehandling og slutt på at tidsfrister sprekker
 • se på arbeidsbyrden til de ansatte i barnevernet
 • se på fosterforeldrerollen; blir fosterforeldre godt nok ivaretatt i arbeidet sitt?
 • ta i bruk personer med flerkulturell erfaring, kunnskap og kompetanse som mentorer i barnevernet
 • at barnevernsbarn med rett til ettervern skal ha det til de fyller 25 år.
HELSE

Det må legges til rette for at alle skal få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Brukerperspektivet må bli vektlagt i alle plan- og beslutningsprosesser.

KrF vil ha kvalifiserte ansatte med rett kompetanse på rett plass i hele det offentlige tjenesteapparatet og sikre gode arbeidsforhold for alle ansatte.

KrF vil at statlige midler skal følge med overføringer av oppgaver til kommunene – fra dag en.

KrF vil:

 • at syke og pleietrengende skal ha rask og enkel tilgang til det de trenger
 • legge vekt på forebyggende helsearbeid
 • sørge for at kommunen har en god Brukerstyrt Personlig Assistent-ordning (BPA), slik at de med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik linje med andre
 • ha fortgang i utbyggingen av leiligheter til personer med nedsatt funksjonsevne, vi stiller oss positive til privat-offentlige finansieringsløsninger
 • prioritere tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, og i påvente av flere plasser vil vi at mennesker som må bli boende hjemme skal få tilstrekkelig økonomisk støtte til å tilpasse boligen etter behov
 • at mat som distribueres og serveres skal være av høy kvalitet og med god smak
 • sørge for gode og varierte dagtilbud
 • støtte frivillige organisasjoner som jobber ideelt innenfor helse
 • sikre tilgang på hensiktsmessig behandling for rusavhengige og få ned ventetiden på behandlingen
 • ha private behandlingstilbud innenfor rusomsorg – i tillegg til de offentlige tilbudene
 • satse sterkere på ettervern og rehabilitering av rusmisbrukere
 • at vi som samfunn fortsetter å hegne om at byrom, parker og idrettsarenaer skal være alkoholfrie soner, og at Levanger kommune er restriktiv med å innvilge eventuelle søknader om skjenkebevillinger til f.eks. frisørsalonger, klesbutikker og bibliotek – aktører som på landsbasis, flere og flere, søker om bevilling
 • ha private behandlingstilbud innenfor psykiatri – i tillegg til de offentlige tilbudene
 • få flere fastlegehjemler i Levanger
 • at tannhelsetjenesten skal være gratis, bortsett fra en egenandel på linje med den som betales hos legen
 • ha et kommunalt ombud som opplyser folk om brukerrettigheter når de trenger kommunale tjenester og at personer og familier som trenger det spesielt skal få en egen veiledningskoordinator.
KULTUR

KrF vil:

 • ha et kulturhus i Levanger sentrum med blant annet bibliotek, møteplasser, kafé, kanskje en studioscene (Black Box) og samlokalisering med frivillige organisasjoner
 • ta vare på og videreutvikle Trehusbyen i samarbeid med byantikvaren
 • at i saker som berører Trehusbyen skal byantikvaren gis en særstilling som høringsinstans og blant annet i kommunestyremøter informere og gi råd til kommunestyrets medlemmer
 • ha et sentrum med gode, bærekraftige bomiljø, næringsvirksomhet, butikker, spisesteder og kaféer
 • utvikle områdene langs sjøen til et strøk med treffsteder og uteliv
 • unngå privatisering av boligstrøkene i og nært sentrum ved å sette krav til type næringsvirksomhet som kan etableres på gateplan
 • sørge for godt vedlikehold av turstier, gang- og friluftsområder, samt brøyting av fortau og veier med tanke på mosjon, friluftsliv og muligheten for folk til å kunne ferdes ikke-motorisert til og fra jobb etc.
 • at kommunen tar ansvar for brøyting av fortauene i sentrum
 • legge til rette for både breddeidrett og toppidrett
 • oppfordre ungdomsrådet til å komme med forslag til gode fritids- og kulturtilbud
 • sørge for god kommunal støtte til ungdomsklubbene og ungdomshusene i kommunen.
INTEGRERING

Integrering handler om å forhindre utenforskap.

KrF vil:

 • bidra til en ordbruk i det offentlige rom som ikke skaper unødvendig stigmatisering eller skiller mellom mennesker
 • framheve betydningen av tros-ytringsfriheten i det offentlige rom 
 • at kommunen fortsetter å ta imot flyktninger når det trengs og sørger for god integrering.
 • påse at voksenopplæringa på Staup for fremmedspråklige får fortsette
 • være på vakt mot menneskehandel og moderne slaveri.
NÆRINGS- OG ARBEIDSLIV

Bærekraftig verdiskaping med lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter er en viktig forutsetning for utviklingen av kommunen. KrF vil legge forholdene til rette gjennom egnede næringsarealer, veiledning og oppfølging.

KrF vil:

 • styrke gründer- og næringsvirksomhet
 • forenkle prosedyrene for oppstart av bedrifter
 • gi gode rammevilkår for bedriftsetablering, blant annet ved å legge til rette for næringstomter
 • at flere statlige arbeidsplasser legges til Levanger
 • øke rammene til kvalifiseringsprogrammet for å gi større muligheter til å komme i arbeid
 • arbeide for at ansatte i kommunen skal få ønsket stillingsprosent
 • søke gode løsninger for Rinnleiret som næringsområde
 • fortsette opparbeidinga av kommunens industriområde på Fiborgtangen og legge til rette for ny virksomhet der
 • få regulert Nordfjellet på Ronglan til industriområde så fort som mulig
 • gi rammevilkår for næringsmiddelindustrien, slik at virksomheter som potetpakkeriet, gulrotpakkeriet og liknende bedrifter forblir i kommunen.

Landbruk

Levanger er og skal være en av landets største landbrukskommuner. For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder med økt matproduksjon, trygg mat, aktivt skogbruk, god kulturlandskapspleie og lokal foredling av råvarer. I en verden hvor behov for mat er en stor utfordring vil KrF sikre at vi i Levanger kan produsere mat og øke matproduksjonen. Matjorda representerer en av våre aller viktigste ressurser og må ivaretas deretter.

KrF vil:

 • styrke primærnæringenes og særlig bondens økonomi og arbeidsvilkår
 • bevare og gjerne øke areal for matproduksjon gjennom et balansert arealregnskap
 • sette av midler i fond når matjord må omdisponeres; midlene fra gebyrordningen avsettes til oppdyrking/nydyrking av minimum det dobbelte av arealet som blir omdisponert
 • at landbruksareal som omdisponeres skal har minimum samme m2 pris som næringsareal
 • gi gode rammevilkår for avløser-laget, slik at ungdom i kommunen kan læres opp til å bli avløsere
 • sammen med bondeorganisasjonene være en aktiv part for å rekruttere ungdom til landbruksyrket
 • Bondens marked og REKO-ringen gis muligheter for småskala- og nisjeproduksjon gjennom tilrettelegging for omsetning i nærmiljøet
 • styrke gården som pedagogisk ressurs for ungdom med behov for alternativ opplæring, og for demente
 • at små og mellomstore bruk kan foreta framtidsretta investeringer.
MILJØ

På sikt må vi avvikle all bruk av prosesser som medfører netto utslipp av CO2 som inneholder fossilt karbon, og ellers få kontroll på vesentlige utslipp av gasser som har drivhusegenskaper til luft.  Dette er et stort løft og er kun gjennomførbart med en vedvarende innsats over tid. Innsatsen må på den ene siden gå så «langsomt» fremover at samfunnet faktisk har råd til de nødvendige investeringene, samtidig den gi rom for justeringer underveis fordi det vil dukke opp situasjoner vi ikke har tenkt på. Jobben må gjøres i rett tempo – og vi må få den gjort!

I tillegg til at atmosfæren er under forandring, er dyre- og plante mangfoldet i verden redusert og truet. Å klippe gresset litt mindre kort og la de ville blomstene vokse i hagen vil bedre livsgrunnlaget for en rekke planter og insektarter. Samtidig er det mange tiltak som bare kan gjøres ved hjelp av omfattende, til dels kostbare utbygginger i industriell skala.

KrF vil:

 • støtte satsing på insekthotell og ha som mål at hagene i Levanger har hvert sitt insekthus
 • følge opp kommunestyrets vedtak om at FNs 17 bærekraftmål skal legges til grunn i kommunens virksomhet
 • eliminere klimautslippene i kommunen både i privat og offentlig sektor
 • bruke anbuds- og innkjøpsregelverket for å sikre klima og miljø, og primært prioritere klima- og miljøhensyn
 • gjennomføre sirkulær økonomi med gjenbruk og gjenvinning av ressurser
 • arbeide for at Levanger kommune ikke skal bruke engangs plast, og i den grad plast skal brukes, at det brukes biologisk nedbrytbar eller resirkulert plast
 • gå inn for en økonomisering og reduksjon av energibehovet i kommunale bygg, samt stimulere til mer økonomisk bruk av energi til private bygg
 • arbeide for at det bygges ut fjernvarmenett i Levanger, f.eks. ved etablering av nye boligfelt
 • at alle kommunale enheter skal miljøsertifiseres
 • stille miljøkrav i form av å velge f.eks. Svanemerkede produkter ved innkjøp og ellers legge til rette for lange levetider på produkter med tanke på reparerbarhet og gjenbruk
●    stimulere til at private husholdninger og næringsvirksomhet velger løsninger og produkter som bidrar til nullutslipp
 • ha et sterkt jordvern
 • øke interessen rundt matdyrking til eget bruk, samt gi rom for å drive informasjonsarbeid rundt arealintensiv produksjon av nyttevekster i stor og liten målestokk, inklusive etablering av kolonihage i Levanger
 • ha miljøvennlig trafikkavvikling og trygge skoleveier, og en fortsatt utbygging av sykkelstinettet
 • motivere folk til å bruke sykkel/elsykkel (ikke-motorisert transport) og å gå til jobb og skole
 • ha en videre utbygging av hurtigladenettet i Levanger sentrum, Skogn, Ekne og Åsen i takt med at bilparken elektrifiseres
 • ha kort vei til busstopp fra boligfelt og hyppige avganger til og fra sentrum – og på noe lengre sikt en satsning på førerløse kjøretøy
 • ha rimelige kollektivpriser, målet et at bruk av kollektivtransport skal kunne konkurrere med privatbilismen
 • utvide kollektivtilbudet mellom Levanger og Verdal.
SAMFUNNSSIKKERHET

Senere års ulike krisesituasjoner, regionalt, nasjonalt og på europeisk nivå har gjort det tydelig at samfunnssikkerhet må vektlegges i all planlegging. Kommunenes beredskap er fundamentet i den nasjonale beredskapen.

KrF vil:

 • styrke den totale forsvarsevnen i Norge
 • opprettholde lokal matvareberedskap gjennom produksjon og lagring av basisprodukter ut fra et sikkerhetsperspektiv
 • at det skal være krav til utrykningstid for ambulanse og politi
 • undersøke muligheten for heldøgns kasernering før det eventuelt blir lovpålagt. Heldøgns kasernering er viktig for å redusere reaksjons-/utrykningstid og for å trygge den vernede Trehusbyen best mulig
 • ha et nært, tilgjengelig og synlig politi med lokal tilhørighet, det er viktig med tanke på forebygging
 • at politiet lokaliseres i Levanger og at det samlokaliseres med brannvesenet.