Politisk program

Valgprogram 2019-2023

Topp 15

 1. Levanger KrF vil ha et Multi-kulturhus med møteplasser, bl.a. storscene, bibliotek, kino og kafé
 2. Levanger KrF vil ha et blålyshus, der politi, brann og ambulanse samlokaliseres
 3. Levanger KrF vil ha på plass Familiens Hus
 4. Levanger KrF vil se til at Familieråd gjennomføres i barnevernets arbeid, slik at familie og nettverk selv kan skape gode og langsiktige løsninger 
 5. Levanger KrF vil følge opp at alle barn i Levanger får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter gjennom Fritidskortet
 6. Levanger KrF vil at sang og musikk skal ha en naturlig plass i skole og barnehage
 7. Levanger KrF vil at tannhelsetjenesten skal være gratis, bortsett fra en egenandel på linje med den som betales hos legen
 8. Levanger KrF vil gjøre det enkelt å velge miljøvennlig
 9. Levanger KrF vil ha tilstrekkelig med sykehjemsplasser – og at publikum selv skal kunne velge mellom omsorgsbolig og sykehjem. Mat skal lages på stedet og være av høy kvalitet og med god kulinarisk smak  
 10. Levanger KrF vil at kommunen fortsetter å ta imot flyktninger når det trengs og sørger for god integrering
 11. Levanger KrF vilgi gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å legge til rette for tomteutvikling
 12. Levanger KrF vil etablere et jordfond, der midler blir satt av til nydyrking i tilfeller der dyrkajord må omdisponeres, og omdisponert areal skal har minimum samme m2 pris som næringsareal
 13. Levanger KrF vil ha natt- og tidlig-avganger Ytterøy-Levanger og kommunal vannforsyning til øya
 14. Levanger KrF ønsker en reell oppgradering av E6
 15. Levanger KrF vil ha full mobildekning og 5G nett i hele kommunen
INNLEDNING

I utgangspunktet er dette et lokalpolitisk program for Levanger KrF i perioden 2019-2023. Samtidig er det et program som sikter lenger fram. Det forteller om hvem vi er og hva vi tenker, og enten vi ser målene i et lengre eller kortere perspektiv, jobber vi for å oppnå målene våre. Vi vil søke å videreføre det gode samarbeidet med andre partier i kommunen.

Politikk for dem som trenger det mest

Levanger Kristelig Folkeparti har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Med dette som utgangspunkt vil vi fremme en politikk med respekt for den enkelte innbygger. Innenfor kommunens økonomiske rammer skal goder fordeles rettferdig, og kortsiktige og langsiktige vedtak skal bidra til en bærekraftig utvikling. Ikke minst vil vi ha i sikte at politikk skal verne og sikre dem som trenger det mest, de som ikke selv har en sterk stemme.

SAMFUNNSUTVIKLING

KrF vil at offentlige tjenester skal være et likestillingsverktøy som sørger for at hvert enkelt menneske får det det trenger. Tjenestene skal være tilgjengelige nærmest mulig der folk bor og politiske beslutninger tas på lavest mulig nivå. Oppgaver som kommunen er pålagt må samsvare med kommunens økonomi. KrF vil blant annet ha fullfinansiering av helsetjenestene som følger av statlige overføringer – og dette er viktig for at helsetilbudet til innbyggerne skal være godt nok.

KrF ønsker byutvikling og utvikling av områdene rundt – på lik linje.

KrF vil:

 • gjenreise trehusbyen til et pulserende sentrum med liv i gatene
 • satse på bosetting i sentrum som en del av byutviklinga
 • sørge for at lyset fra fjorden fortsatt få slippe inn i bykjernen og at utsikten til Sundet bevares
 • ha et Multi-kulturhus med møteplasser, bl.a. storscene, bibliotek, kino og kafé
 • ha parkeringsløsninger i sentrum som gjør at Kirkegata og torget kan bli parkeringsfrie soner
 • satse på spredt bosetting i kommunen
 • støtte grendehusene
 • satse på landbruket, jordvern og gode kompensasjonsordninger når jordbruksareal må omdisponeres
 • fortsette å bedre kårene for små og mellomstore bedrifter i hele kommunen
 • gå inn for at eiendomsskatten holdes på dagens nivå og at dokumenteringskrav i kommunal forvaltning begrenses
 • ha natt- og tidlig-avganger Ytterøy-Levanger og kommunal vannforsyning til øya
 • ha full mobildekning og 5G nett i hele kommunen
 • etablere forpliktende antall lærlingeplasser i kommunal regi og sikre at hver lærling har en fast veileder
 • at ved kommunale anbud bør lærlingeplasser være et av kriteriene
 • bidra til gode rammebetingelser for ideelle organisasjoner
OPPVEKST

Familie

Familien i sine mange varianter er en av de viktigste byggesteinene i samfunnet. At familiene fungerer godt, er avgjørende for barn og unges oppvekst og utvikling. En god barndom varer livet ut.

KrF vil:

 • etablere Familiens hus, en familiesentermodell med lavterskeltilbud som helsestasjon-tjenester, åpen barnehage og PP-tjeneste. Huset vil kunne være en møteplass for barnefamilier, med blant annet foreldreveiledning
 • øke fokuset på psykisk helse i barnehagen og skolen
 • utvide tilbudet om foreldrekurs/foreldreveiledning med tilstrekkelig forankring i samordnet ledelse i kommunen
 • gi foreldre informasjon om DUÅ-kurs (De Utrolige Årene) og andre lavterskeltilbud for barnefamilier
 • øke fokuset på det å være tenåringsforelder
 • satse på at helsesykepleiere skal være 2-3 timer på ungdomsskolene hver dag og at alle elever fra 1.-10. trinn får innkalling til helsesykepleier en gang i året
 • markere at helsesykepleier-tilbudet bør styrkes også i videregående skole
 • ha økt psykologressurs til unge
 • øke godtgjøringen til privat avlastning for familier med funksjonshemmede barn
 • følge opp omsorgslønnen til dem som har omsorg for funksjonshemmede barn
 • eventuelt øke den statlige satsingen på Fritidskortet med kommunalt tilskudd
 • at sang og musikk skal ha en naturlig plass i skole og barnehage

Barnehager

Barnehagene spiller en viktig rolle i Levanger kommune.  Det er kommunen som har hovedansvaret for at det etableres og driftes nok barnehager som oppfyller kravene til lovverket og som sikrer at alle barn får et likeverdig pedagogisk tilbud.

KrF vil:

 • jobbe for en fortsatt likebehandling av kommunale og private barnehager, økonomisk og på andre måter, slik at breddetilbudet av barnehager opprettholdes i kommunen
 • styrke samarbeidet mellom alle instanser for barn og unge: helsestasjonen, barnevernet, BUP, PPT, asylmottaket, barnehagen og skolen
 • satse på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene
 • at begynneropplæringen skal være lekbasert i henhold til retningslinjer og at det skal være større grad av samhandling mellom barnehage og skole, særlig i overgangen til 1. klasse
 • ha økt fokus på psykisk helse i barnehagen
 • at man allerede fra barnehagen av retter fokuset mot bærekraftig utvikling og lærer barna om resirkulering, kretsløp, sirkulær økonomi osv.

Barnevern

KrF mener at hjelp i heimen er det viktigste tiltaket i barnevernet. Tidlig hjelp er avgjørende og kan virke forebyggende.

KrF vil:

 • at barnevernet først gir mest mulig hjelp i heimen/nettverk
 • at Familieråd implementeres i barnevernets arbeid, slik at familie og nettverk selv kan skape gode og langsiktige løsninger
 • at det gis rom for fleksible løsninger tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie
 • at fosterhjemsordningen skal styrkes, herunder tilsynet av den – og også tilsynet med barnevernsinstitusjoner
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet
 • at barnevernsbarn med rett til ettervern skal ha det til de fyller 25 år
 • at Familiens Hus skal gi veiledning til familier og spesielt mødre i forbindelse med graviditet og fødsel
  • at barnevernet skal ha tiltak som inkluderer minoritetsbarn og deres familie
  • at ressursene til barnevernet skal økes for å sikre forsvarlig og rask saksbehandling innenfor tidsfristene
  • at ressursene skal økes til barnevernet for å unngå for stor arbeidsbyrde på den enkelte ansatte
SKOLE

KrF vil:

 • sikre en sterk og god offentlig skole med en forutsigbar økonomi
 • sikre forutsigbar økonomi for ikke-kommersielle private skoler
 • sikre foreldre og foresattes rett til å velge skole, offentlig eller privat
 • se til at ordningen med flere lærere i klasserommet i grunnskolen blir fulgt opp (lærernormen)
 • styrke skole/hjem-samarbeidet ved bl.a. tilbud om kurs til FAU-ledere
 • styrke skolenes arbeid med å forebygge og ta tak i mobbing, blant annet ved bruk av skolemegling
 • fortsette ordningen med mobbeombud i fylket
 • styrke det forebyggende arbeidet i forhold til alkohol og andre rusmidler
 • bistå foreldre i forhold til rus- og mobbeproblematikk gjennom temamøter og foreldrenettverk
 • sikre ressurser til å videreutvikle skolens rolle som læreinstans faglig, sosialt og på andre måter
 • tidfeste maks reisetid til skolen for barn i ulike aldersgrupper
 • sikre at lærerne i størst mulig grad kan konsentrere seg om det pedagogiske arbeidet og ikke blir pålagt oppgaver som stjeler tid fra kjernevirksomheten
 • styrke samarbeidet med Nord universitet om forskning, tverrkulturell kompetanse og skoleutvikling gjennom universitetsskoleprosjektet
 • at man allerede fra barnehagen av lærer barna til å tenke miljøbevisst og at eldre elever læres til å se sammenhengen mellom politikk og ressursbruk
HELSE

Det må legges til rette for at alle skal få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Brukerperspektivet må bli vektlagt i alle plan- og beslutningsprosesser.

KrF vil ha kvalifiserte ansatte med rett kompetanse på rett plass i hele det offentlige tjenesteapparatet og sikre gode arbeidsforhold for alle ansatte.

KrF vil at statlige midler skal følge med overføringer av oppgaver til kommunen.

KrF vil:

 • at syke og pleietrengende skal ha rask og enkel tilgang til det de trenger
 • sørge for at kommunen har en god Brukerstyrt Personlig Assistent-ordning (BPA), slik at de med funksjonsnedsettelser kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre 
 • at kommunen sørger for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og at publikum selv får velge mellom omsorgsbolig eller sykehjemsplass
 • at mat lages på stedet der mat serveres og at maten skal være av høy kvalitet og med god, kulinarisk smak
 • støtte frivillige organisasjoner som jobber ideelt innenfor helse, inkludert Bymisjonens etablering i Levanger
 • gjennomgå rusbehandlingstilbudene i kommunen for å finne ut om tilbudene er godt nok tilpasset brukerne
 • få ned ventetiden på rusbehandling
 • satse sterkere på ettervern og rehabilitering av rusmisbrukere – og rehabilitering til alle som trenger det
 • at tannhelsetjenesten skal være gratis, bortsett fra en egenandel på linje med den som betales hos legen
 • ha et kommunalt ombud som opplyser folk om brukerrettigheter når de trenger kommunale tjenester og at personer og familier som trenger det spesielt skal få egen veiledningskoordinator
KULTUR

KrF vil:

 • gjenopplive trehusbyen i samarbeid med byantikvaren til et sted med bosetting, næringsvirksomhet, butikker, spisesteder og kaféer
 • ivareta åpenheten mot Sundet og utvikle områdene langs sjøen til et strøk med treffsteder og uteliv
 • ha et Multi-kulturhus med møteplasser, bl.a. storscene, bibliotek, kino og kafé
 • sørge for godt vedlikehold av turstier, gang- og friluftsområder, samt brøyting av fortau og veier med tanke på mosjon, friluftsliv og muligheten for folk til å kunne ferdes ikke-motorisert til og fra jobb etc.
 • legge til rette for både breddeidrett og toppidrett
 • undersøke blant barn og unge hvilke interesser de har, slik at kommunen kan ha et bredt nok fritids- og kulturtilbud
 • at Ungdomshuset skal være åpent flere kvelder
INTEGRERING

Integrering handler om å forhindre utenforskap.

KrF vil:

 • ha likestilling av alle
 • bidra til en ordbruk i det offentlige rom som ikke skaper unødvendig stigmatisering eller skiller mellom mennesker
 • framheve betydningen av tros-ytringsfriheten i det offentlige rom  
 • at kommunen fortsetter å ta imot flyktninger når det trengs og sørger for god integrering
 • jobbe for at flyktningmottaket på Leira består og at Levanger får en langsiktig avtale med UDI
 • påse at voksenopplæringa på Staup for fremmedspråklige får fortsette
 • være på vakt mot menneskehandel og moderne slaveri
NÆRINGS- OG ARBEISLIV

Bærekraftig verdiskaping med lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter er en viktig forutsetning for utviklinga av kommunen. KrF vil legge forholdene til rette gjennom egnede næringsarealer, veiledning og oppfølging.

KrF vil:

 • vil styrke gründer- og næringsvirksomhet
 • forenkle prosedyrene for oppstart av bedrifter
 • gi gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å legge til rette for tomteutvikling
 • at flere statlige arbeidsplasser legges til Levanger 
 • øke rammene til kvalifiseringsprogrammet for å gi større muligheter til å komme i arbeid
 • jobbe for at ansatte i kommunen skal få ønsket stillingsprosent
 • søke gode løsninger for Rinnleiret som næringsområde
 • gjennomføre opparbeidinga av kommunens industriområde på Hotran v/Fiborgtangen og legge til rette for ny virksomhet der
 • gi rammevilkår for næringsmiddelindustrien slik at virksomheter som potetpakkeriet, gulrotpakkeriet og liknende bedrifter forblir i kommunen

Landbruk

Levanger er og skal være en av landets største landbrukskommuner. For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder med økt matproduksjon, trygg mat, aktivt skogbruk, god kulturlandskapspleie og lokal foredling av råvarer. I en verden hvor behov for mat er en stor utfordring vil KrF sikre at vi i Levanger kan produsere og øke matproduksjonen. Matjorda representerer en av våre aller viktigste ressurser og må ivaretas deretter.

KrF vil:

 • bevare areal for matproduksjon gjennom et balansert arealregnskap
 • sette av midler i fond når matjord må omdisponeres; midlene fra gebyrordningen avsettes til oppdyrking/nydyrking av minimum det dobbelte av arealet som ble omdisponert
 • at landbruksareal som omdisponeres skal har minimum samme m2 pris som næringsareal
 • gi gode rammevilkår for avløser-laget slik at ungdom i kommunen kan læres opp til å bli avløsere
 • sammen med bondeorganisasjonene være en aktiv part for å rekruttere ungdom til landbruksyrket og særlig rette tiltaket mot 8. klasse elever
 • videreutvikle Bondens marked og gi muligheter for småskala- og nisjeproduksjon gjennom å tilrettelegge for omsetning i nærmiljøet
 • styrke gården som pedagogisk ressurs for ungdom med behov for alternativ opplæring og for demente
 • fortsette den gode forvaltningen av kortnebbgåsjakt på Skogn, og få økt lokalt selvstyre i slike saker
MILJØ

Norge skal omstilles til lavutslippssamfunnet. Det krever kutt i utslipp av klimagasser og at vi ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. KrF ønsker å få gode løsninger ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Klimaendringene er globale, men det trengs lokal innsats for å stoppe dem. Dyre- og plantemangfoldet i verden er redusert og truet. Å klippe gresset litt mindre kort og la de ville blomstene vokse i hagen – slik kan vi hjelpe biene til fortsatt eksistens.

KrF vil:

 • støtte satsing på insektshotell og ha som mål at hver eiendom bygger sitt eget insektshus innen 2023, under mottoet «Gi biene ett hjem»
 • legge FNs 17 bærekraftmål til grunn for kommunens politikk
 • eliminere klimautslippene i kommunen både i privat og offentlig sektor
 • bruke anbuds- og innkjøpsregelverket for å sikre klima og miljø og primært prioritere klima- og miljøhensyn
 • gjennomføre sirkulær økonomi med gjenbruk og gjenvinning av ressurser
 • arbeide for at Levanger kommune ikke skal bruke engangsplast, og i den grad plast skal brukes, at det brukes resirkulert plast
 • gå inn for økt bruk av fornybar energi til kommunale bygg og stimulere til økt bruk av fornybar energi til private bygg
 • at alle kommunens bygg drives og bygges med energiøkonomisering og at det settes konkrete mål for redusert energibruk i kommunale bygg; alle nye bygg bygges til lavenergistandard
 • at alle kommunale enheter skal miljøsertifiseres
 • stille miljøkrav til innkjøp i kommunen (Svanemerkede produkter, reparasjon, gjenbruk)
 • stimulere til at private husholdninger og næringsvirksomhet velger løsninger og produkter som bidrar til nullutslipp
 • ha et sterkt jordvern
 • øke interessen rundt matdyrking til eget bruk og støtte etablering av kolonihage på Staup
 • ha miljøvennlig trafikkavvikling og trygge skoleveier, og en fortsatt utbygging av sykkelstinettet
 • motivere folk til å bruke sykkel/elsykkel (ikke-motorisert transport) og å gå til jobb, og legge til rette for bruk av bysykler
 • ha en videre utbygging av hurtigladenettet i takt med at bilparken elektrifiseres
 • ha lavere billettpriser på buss
 • ha kort vei til busstopp fra boligfelt og hyppige avganger til sentrum
 • utvide kollektivtilbudet mellom Levanger og Verdal
SAMFUNNSSIKKERHET

Senere års ulike krisesituasjoner regionalt, nasjonalt og på europeisk nivå har gjort det tydelig at samfunnssikkerhet må vektlegges i all planlegging. Kommunens beredskap er fundamentet i den nasjonale beredskapen.

KrF vil:

 • at det skal være krav til utrykningstid for ambulanse- og politimannskap
 • at utrykningstiden må være bestemmende for lokaliseringen av tjenestene
 • ha et nært, tilgjengelig og synlig politi med lokal tilhørighet. Dette er forebyggende i seg selv. Det er i Levanger og Verdal samlingen av mennesker i norddelen av Trøndelag er størst, og vi vil derfor at det skal bygges et «blålyshus» slik at redningsetatene samlokaliseres.