Program for Kvinnherad KrF

Verdigrunnlaget

Krf sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle som bur i Kvinnherad.   

Kristne verdiar som menneskeverd, forvaltaransvar og nestekjærleik er grunnlaget for Krf sin politikk. Vi trur det gode samfunn vert bygd nedanfrå og i samspel mellom enkeltmennesket, familien, privat og frivillig verksemd og offentlege styresmakter.  

Vi er opptatt av dei svakaste i samfunnet. Eit rikt samfunn gir rom for mangfald der alle vert inkludert og får høve til å leve frie og sjølvstendige liv. Innbyggjarane sine ulike eigenskaper, kjønn, kulturell bakgrunn, religiøst og politisk ståstad, seksuell orientering, språk eller økonomi skal ikkje legga grenser for mennesket sin plass i fellesskap i skule, fritid og arbeidsliv. 

Kommuneøkonomi

 • Krf vil arbeide for at Kvinnherad kommune har ein sunn økonomi, og vil derfor vurdera dei tiltak som trengst for ansvarleg økonomisk      utvikling
 • Det er et mål å ikkje auke lånegjelda i perioden. Nye investeringar skal ikkje auka den samla lånegjelda.

Klima og miljø

 • I kommunale planar skal det takast omsyn til biologisk mangfald og verdien av urørt natur.
 • Vi ynsker ikkje å opne for vindmølleutbygging i Kvinnherad- fjella. Vi vil derimot flytta innsatsen over på utvikling av maritim vindkraft.
 • Gi barn kunnskap og naturforståing slik at dei blir gode forvaltarar t.d ved besøk på Folgefonnsenteret.
 • Vere restriktive med nye inngrep i Kvinnherad-naturen i form av vidare vasskraftutbygging, men støttar effektivisering og modernisering av eksisterande anlegg.
 • Satsa videre på fleire ladepunkt for elektriske framkomstmiddel
 • Støtte prosjekt med hydrogendrevne snøggbåtar
 • Støtte tiltak mot marin forsøpling.
 • Støtte tiltak for å redusere matsvinn.
 • Vi ynskjer å innføre henteordning av glass og metall frå SIM

Samferdsel

 • arbeide for kortare reisetid mot E39
 • støtte elektrifisering av ferjer og arbeide for god frekvens og raskare ferjesamband
 • målretta arbeid mot fylket for rassikringstiltak og vegvelikehold
 • Støtte gjennomføring av prosjekt i Kvinnheradpakken
 • Prioritere videre utbygging av gang og sykkelvegar
 • Gjere busstilbodet meir attraktivt. Vurdere prøveprosjekt med «hent-meg-buss»
 • Betra korrespondanse mellom dei ulike kollektivtilboda

Helse og omsorg

 • Innføre kommunal ordning med førebyggjande heimebesøk for eldre
 • Legge til rette for at eldre får bu i eigen heim så lenge som mogleg. Satse på omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering
 • Innføre prøveprosjekt med auka grunnbemanning på institusjonar med høgt sjukefråvær.
 • Kommunal satsing på folkehelsearbeid
 • Sjå på tiltak som lønnsauke og meir attraktive turnusar, for å skaffe nok kompetent helsepersonell
 • Auke talet på antall lærlingar i helsefag
 • Ha tilgong på god brukarstyrt personleg assistent- ordning (BPA) for menneske med nedsette funksjonsevner
 • Sikre at familiar med funskjonshemma barn får hjelp av koordinator i hjelpeapparatet så tidleg som råd.
 • Vurdere etablering av fastlønna legestillingar for å rekruttere og halde på legar. 

Skule, barnehage og SFO

 • Satse videre på tiltak for tidleg innsats i skulen
 • Legge til rette for praktiske fag i ungdomsskulen
 • Krf ønskjer eit desentralisert skuletilbod. Dersom elevtalet framleis går ned, kan Krf vere med å sjå på endring i skulestrukturen
 • Elevar bør få tilbod om skulegudsteneste til jul og/eller påske
 • Prioritere helsesjukepleiar på skulane og satse på forebyggande helsearbeid for å styrke barn og unge si psykise helse 

Barn og familie

 • Barna sitt perspektiv skal leggast vekt på i politiske saker
 • Barnetrygda skal haldast utanfor sosial stønad
 • Styrke barnevernet og gi støtte til foreldrerettleiingskurs
 • Legge tilrette for innføring av fritidskort 

Kultur, frivillig arbeid og ruspolitikk

 • Arbeide for rusfrie fritidstilbod for ungdom
 • Arrangement som er ope for barn skal vere rusfrie, samt arrangement rundt idrett
 • Me vil jobbe for ein restriktiv alkoholpolitikk der dei sosiale og helsemessige sidene ved alkohol vert vurdert.
 • Legge til rette for frivillig arbeid i dei kommunale helsetilboda og møte mellom generasjonar i barnehage og skule.
 • Gje kyrkja stabile rammevilkår.
 • Arbeide for gode støtteordningar til frivillige lag for barn og unge
 • Pådrivar overfor staten til støtte for kulturminne som Fjelberg prestegard, Baroniet og Halsnøy kloster 

Landbruk, distrikt og strandsone

 • Produsere mat der folk bur
 • Satse på fornying av skog
 • Verna dyrka mark til matproduksjon og satse på å auke dyrka areal
 • Ta hensyn til dyrkbar mark i vidare reguleringsarbeid
 • Ta vare på strandsona til glede og nytte for alle
 • Støtte tiltak mot attgroing av kulturlandskap og langs vegane. I kommunal utbygging bør det prioriterast innsektvenleg planting
 • Vurdere innskjerping av buplikt for å stimulere til at fleire etablerer seg i bygdene våre. 

Samfunns- og næringsutvikling

 • Legge til rette for satsing på auka, berekraftig turisme som næring
 • Vi vil ligge i forkant når det gjeld nyetablering av arbeidsplasser og særleg ha fokus på framtidsretta teknologi og miljøvenlege løysingar
 • Vi vil gå gjennom retningslinjene for næringsfondet og spissa desse inn mot det grøne skiftet
 • Vi vil at kommune skal ha eit aktivt eigarskap og jamnleg vurdere kva selskap vi skal vere medeigar i.
 • Vi ynskjer å stimulere næringsutviklinga m.a ved å styrke samarbeidet mellom kommunen og Kvinnherad næringsservice 

Flyktningar

 • Vi ser på flyktningar som ein ressurs i bygdene våre
 • Vi ynskjer å ta imot det antal flyktningar som staten legg opp til og kan utvide talet dersom integreringa og busetnad lykkast.