Politisk program

Program ved kommunevalget i 2023

Indre Fosen KrF

Indre Fosen kommune er i en utfordrende situasjon i forhold til å opprettholde innbyggertallet. Statens overføringer til kommunen avhenger av innbyggertallet. Derfor er dette vesentlig for å opprettholde servicenivået på de kommunale tjenestene. Det er også viktig å skaffe tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft til industri og offentlige stillinger.

Indre Fosen KrF vil arbeide kraftfullt og langsiktig med disse hovedutfordringene:

 1. Øke befolkningstallet
 2. Tiltrekke oss arbeidskraft og legge til rette for næringsutvikling
 3. Styrke samhold og samarbeid, og bygge «vi-følelse» i hele kommunen

Næring og bolyst

Indre Fosen kommune er nabokommune til Trondheim. Vi er medlem i Trondheimsregionen, men er den eneste blant de 8 kommunene som har hatt svak befolkningsutvikling. Vi har høy pendling både til og fra Trondheim, men har ikke klart å ta del i veksten i regionen. Indre Fosen KrF ønsker at vi skal være en kommune som lykkes med nærings- og samfunnsutvikling, og preges av en utviklingskultur. Vi vil arbeide for lokalsamfunn og næringsliv, og være en kommune som bygger på gjensidig tillit..

Indre Fosen KrF vil legge følgende punkter til grunn for arbeidet med næring og bolyst:

 • legge aktivt til rette for attraktive bolig- og næringsareal
 • arbeide for godt tilrettelagt tilbud med drosje, buss og hurtigbåt både internt i kommunen og mot Trondheim
 • bidra til at det skapes et helhetlig og velegnet havneområde i Vanvikan som ivaretar alle brukergrupper, herunder også en driftssikker hurtigbåtkai
 • Indre Fosen kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, og den skal være en attraktiv arbeidsgiver som tar godt vare på sine ansatte
 • styrke og ta aktiv rolle i arbeidet med bru over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden
 • omstillingsprogrammet har bygd tillit, støttet opp om samhandlingen mellom næringsaktørene i kommunen, og har bidratt til flere arbeidsplasser. Vi vil følge opp dette positive arbeidet
 • primærnæringene har stor betydning for bosetting, sysselsetting og for å opprettholde kulturlandskapet. KrF vil arbeide for aktivt landbruk i hele kommunen og sørge for å beholde landbruksjord til matproduksjon
 • hele trafikksikkerhetsarbeidet har som visjon og formål å unngå ulykker. Vi må fortsatt jobbe med både fysiske tiltak, som gang- og sykkelveier, og arbeide for  god adferd i trafikken

Helse og omsorg

Befolkningsutviklingen i Indre Fosen viser at vi får en stadig eldre befolkning. En eldre befolkning skaper større behov for helsetjenester, og endringene i bosettingsmønster skaper utfordringer med å rekruttere kompetent helsepersonell. Samtidig gir moderne medisin og teknologi muligheter for at folk med helseutfordringer kan bo hjemme lenger enn før.

Vi vil:

 • støtte tiltak for å sikre tilgang på god faglig kompetanse
 • gi gode bo- og omsorgstjenester i nærmiljøet
 • sikre at antallet sengeplasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene dekker behovet
 • beholde aktivitørene i institusjonene
 • øke helsesykepleiertilbudet i skole og barnehage
 • at psykisk helsetjeneste må få nødvendige ressurser til å gjøre et godt arbeid
 • sikre at dagens struktur med legekontor i Leksvik og Rissa, samt lokalkontor i Vanvikan og Råkvåg, opprettholdes
 • at den lokale ruspolitikken må utformes slik at den reduserer forbruket av alkohol og illegale rusmidler
 • at de ulike tilbudene til demente og deres pårørende må styrkes i forhold til det økte behovet.

Miljø og Klima – en bærekraftig framtid

Vårt engasjement innen klima- og miljø er begrunnet i overbevisningen om at hele jorden og alle mennesker er elsket av Gud. Vi har derfor et forvalteransvar. Kunnskapen om klimatrusler gjør at vi må ta klimautfordringene på alvor. Selv om mye av arbeidet for å begrense jordens oppvarming må skje internasjonalt og nasjonalt, vil vi bidra ved å arbeide for et nullutslippssamfunn lokalt og for kraftige tiltak for å bevare matproduksjonen og naturmangfoldet. Det må bli enklere for bedrifter og privatpersoner å velge klima- og miljøvennlig i hverdagen

Indre Fosen KrF vil:

 • at FNs bærekraftmål og Parisavtalens mål om 1,5 grad oppvarming skal være overordnet ramme for all kommunal planlegging, der kommunen kan bestemme selv.
 • Redusere utslipp fra trafikken:
  • styrke kollektivtilbudet i hele kommunen gjennom å påvirke AtB til å øke brukerstyrte tilbud og effektiv bruk av busser
  • bygge ut pendlerparkeringer ved knutepunkter i kommunen
  • fortsette innfasing av elbiler i kommunen med mål om at alle biler i kommunens tjeneste skal være nullutslippsbiler
 • Bidra til kunnskapsbasert energieffektivisering:
  • nye bygg skal bygges energieffektive ut ifra et langsiktig miljøperspektiv
  • bruke ENØK-tiltak i offentlig sektor som sikrer at energiforbruket blir lavest mulig og at tilgjengelig energi utnyttes maksimalt
  • støtte opp om lokal energiproduksjon (luft-, sol-, vann- og jordvarme og nye produksjonsformer)
 • Bevare jord- og vannkvalitet:
  • arbeide for en konsekvent vannovervåkning og rutiner for å få renere og bedre vannkvalitet i vassdragene våre
  • fortsette med tiltak som kan hindre jorderosjon og øke CO2-lagring i jord
 • Redusere forbruket:
  • støtte opp om gjenbruk og delingsøkonomi ved å gi slike tiltak gode betingelser. Enten det er gjennom frivilligsentralene, bedrifter eller private

Organisasjonsliv og livssyn

KrF vil arbeide for et livssynsåpent samfunn hvor mennesker fritt kan vise sin tro eller sitt livssyn også i offentligheten.

 • Kristne kirkerer viktige møtesteder i sorg og glede for de fleste i vår kommune. De må sikres forsvarlig drift og vedlikehold gjennom det kommunale lovpålagte driftstilskuddet.
 • Gravplassene i vår kommune gir rom for ettertanke og verdig avskjed med de døde. De er viktige i lokalsamfunnene og skal være velstelte og imøtekommende.
 • Alle livssynskal ha mulighet til å utfolde sin virksomhet. Vi vil arbeide for gode lokaler for gravferdsseremonier utenfor kirken.
 • Både kristne og andre frivillige organisasjonergjør et viktig arbeid for å bygge tilhørighet og forebygge ensomhet. Vi vil arbeide for å gi alle gode arbeidsforhold. Kristne, og mennesker med andre livssyn, skal fortsatt kunne være viktige bidragsytere.

Oppvekst

KrF vil verne om barnehagen som en arena som stimulerer til nysgjerrighet, utvikling og lærelyst i fellesskap med andre barn og engasjerte, kompetente voksne.

Barnehagen skal ikke være skole.

KrF vil fortsatt ha en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier. Første klassetrinn skal være en arena for mye leik og stimulering av barns naturlige nysgjerrighet og skapertrang.

 •    I vår kommune skal vi fortsatt ha mulighet til fritt skolevalg.
 • Vi vil vektlegge elevens beste, skolens faglige innhold og et mest mulig likt tjenestetilbud. Det kan bety at det er behov for å flytte ungdomsskoleelevene fra Mælan, Stadsbygd og Vanvikan til Åsly eller Testmann Minne skole i løpet av kommende periode.
 • Små- og mellomtrinn ved Stadsbygd skole og Vanvikan skole skal opprettholdes.
 • Lokaler og uteområde på Johan Bojer vgs. på Vinnahaugen i Leksvik gjøres om for å bli ny barne- og ungdomsskole i bygda.
 • Lokaler og uteområder på Johan Bojer vgs. i Rissa  utredes for bruk innen  helse- og omsorgstjenester
 • Man må sikre nok barnehagekapasitet der behovene er.
 • Vanvikan barnehage må samles under ett tak.
 • Alle grunnskolebarn i vår kommune skal ha tilbud om julegudstjeneste.
 • Arbeidet mot mobbing og for god trivsel i barnehage og skole må fortsatt ha høy prioritet.
 • Vi vil støtte alle initiativ for å tilby gratis skolemat.
 • PPT og barnevern må sikres nok ressurser til å kunne gi tidlig innsats og oppfølging av sårbare grupper.
 • Indre Fosen KrF støtter aktivitetstilbud til ungdom og tiltak som kan øke tilbudet.

Kultur

 • Frivilligsentralene er viktige i arbeidet med å koordinere frivillig innsats og skape ny aktivitet til beste for enkeltpersoner, lag/organisasjoner, og inkludering av innvandrere i hele kommunen.
 • Alle tiltak der folk kan møtes i en god atmosfære, hilses velkommen.  Offentlig og frivillig innsats må støttes for å bidra til et aktivt kulturliv og trivselsfremmende fellesskap.
 • Kulturskolen og idrettsbevegelsen er positive samfunnsaktører, og vi vil være med å støtte og videreutvikle dem.
 • Vi går inn for å sikre vår historiske arv gjennom at museer og kulturminner blir gjort attraktive og tilgjengelige.