Politisk program

Bilde av Laila Ugedal Vang, Terje Bekkevold, Sara Elise Aune Tesaker

Foto: Edit Jakobsen

Fra venstre: 2.kandidat Laila Ugedal Vang, 1.kandidat Terje Bekkevold, 3.kandidat Sara Elise Aune Tesaker

Politisk program for Inderøy KrF 2019 – 2023

Sammen for et varmere samfunn – menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar


Menneskeverd i alle livets faser

Inderøysamfunnet består av mennesker i mange ulike livssituasjoner, bosatt på mange ulike steder. Med menneskeverd og nestekjærlighet i fokus er det viktig for oss å ta vare på alle innbyggerne i kommunen vår, uansett hvor de bor og hvilken livssituasjon de befinner seg i. Som innbygger i Inderøy kommune skal du få oppleve at det er lagt til rette for at du skal ha en trygg og meningsfull hverdag, uansett hvor i livsløpet du befinner deg. Et samfunn med plass til alle.

 • Vi vil vektlegge stemmen til familiene, barnehagebarna og skolebarna i spørsmål om endringer i oppvekststruktur i kommunen.
 • Vi vil gi barna en god barnehage- og skolehverdag. Barna skal oppleve trygge rammer i barnehage og skole, og de skal møte kompetente, omsorgsfulle og motiverte ansatte.
 • Vi ønsker å legge til rette for at alle lærlinger får en lærlingeplass som passer med de fagene og den yrkesretningen de har valgt.
 • I kampen mot utenforskap har KrF fått gjennomslag for fritidskortet og vil arbeide for å ta i bruk dette så fort som mulig i Inderøy kommune. Alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, idrett og friluftsliv uavhengig av foreldrenes økonomi og sosiale forutsetninger.   
 • Vi vil arbeide for at det skal være nok sykehjemsplasser for alle som har behov for det.

Forholdene ved sykehjem og omsorgsboliger skal gjenspeile menneskeverd både i det fysiske miljøet og det sosiale livet. Kompetente og mange nok ansatte er en forutsetning for at beboerne skal få en hverdag preget av trygghet, verdighet og livsglede.

 • Vi er åpne for å ta imot flere flyktninger i kommunen. Da mener vi det er viktig at kommunen er fremoverlent og setter i gang et bevisst arbeid for å skape arbeidsplasser til innvandrere, slik at flere kommer ut i arbeid. Dette fremmer integrering og inkludering.
 • Vi er imot sentralisering av ambulanseberedskapen. Hvor du er bosatt skal ikke ha betydning for hvorvidt du får hjelp i tide!

Bolyst – et levende samfunn

Vi ønsker at Inderøy skal fortsette å være ei bygd med gode lokalsamfunn og levende grender! En kommune hvor innbyggerne kan leve og trives i lag, være stolte av hverandre og sammen bidra til et godt samfunn for seg selv og sine medmennesker. Det gode samfunnet skapes i stor grad av det som skjer mellom menneskene som bor der, men også ved politiske bestemmelser. Inderøy KrF skal bidra til at det tas valg som er med på å gjøre bygda vår til en god bygd å bo og leve i.

 • Oppvekstsenteret i Jætåsen må utformes slik at det blir en fremtidsrettet bygning med et godt fysisk miljø for barnehagebarn, elever og ansatte, med forutsetninger for god pedagogisk drift. Det er viktig at det sluttes ro rundt de vedtak som er gjort.
 • Inderøy kommune er «ferdig sammenslått» – vi ønsker ikke å slå oss sammen med andre kommuner.
 • Eiendomsskatt er nødvendig for en bærekraftig økonomi i en liten kommune som Inderøy. For at vi med hånden på hjertet kan si at vi ønsker å beholde Inderøy som egen kommune, må vi også være villig til å ofre noe for å gjøre det mulig. Vi vil arbeide aktivt for å holde eiendomsskatten på lavest mulig nivå.
 • Vi vil være med å støtte det mangfoldige kulturlivet i hele Inderøy kommune.
 • Inderøy skal være et samfunn med plass til tro og livssyn. For oss er det viktig å støtte opp om menighetsarbeidet og kirka som en naturlig del av livet i bygda vår.
 • Vi mener søndagen må opprettholdes som helligdag, hviledag og annerledesdag. Som del av dette ønsker vi ikke å ha søndagsåpne butikker.

Arbeids- og næringsliv

Vi er stolte over næringslivet i kommunen vår. Her finner vi både godt etablerte bedrifter med lang fartstid, og spennende nysatsinger i mange ulike næringer. Vi mener det er viktig å legge til rette for et rikt næringsliv i alle deler av kommunen, og for at det skal være enkelt for våre innbyggere å arbeide både i og utenfor kommunen.

 • Inderøy er en landbrukskommune, og vi ønsker å bidra til et fortsatt sterkt og aktivt landbruk i kommunen. Vi ønsker fortsatt å styrke jordvernet i kommunen.
 • Vi vil legge til rette for nyetableringer i det lokale næringslivet, og støtte opp om de bedriftene og næringene som allerede er etablert. Næringsområdet på Lensmyra er under utbygging, vi vil arbeide for at flere bedrifter etablerer seg der.
 • Vi vil arbeide for større vannkapasitet og øke kapasiteten ved renseanlegg. Takten på oppgradering av vannledningsnettet i kommunen bør økes.
 • Bredbåndskapasiteten i Inderøy kommune er under utbygging, vi vil arbeide for at utbyggingen fortsetter.
 • Vi vil arbeide for å unngå ufrivillig deltid.