Politisk program 2023-2027

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti. Vi ønsker å bygge bro og samarbeider med alle gode samfunnsbyggende krefter.

Vi bygger vår politikk på de tre grunnverdiene: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Menneskeverd
Mennesket har en ukrenkelig verdi fra unnfangelsen til en naturlig død. Alle mennesker, uavhengig av kjønn, religion, seksuell legning, funksjonsevne eller nasjonalitet skal møtes med respekt.

Nestekjærlighet
KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Vi trenger et godt utbygd velferdssamfunn, med et velfungerende nærings- og arbeidsliv som finansieringsgrunnlag. KrF er opptatt av å legge til rette for familiene, frivillige organisasjoner og andre byggende felleskap.

Forvalteransvar
Som et kristendemokratisk parti er vi opptatt av å ta vare på jorden. Vi vil jobbe bevisst slik at vi skal kunne overlevere jorden til våre barn i bedre stand enn det den er i dag.

Visjoner for Gjøvik-samfunnet
Gjøvik Kristelig Folkeparti ønsker å fremme stolthet og framsnakking av Gjøvik.

Vi vil arbeide for at Gjøvik skal være en kommune som:

• er trygg og god å vokse opp og bo i

• tilbyr høy kvalitet i barnehage, skole og utdanning

• er god å bli gammel i

• er god på lokal integrering av innvandrere

• viser omsorg for de som faller utenfor

• stimulerer til nyskaping og vekst i næringslivet

• tilbyr et bredt, rikt og levende kulturliv

• tar vare på miljøet og forvalter ressursene på en bærekraftig måte, både lokalt og globalt

• reduserer CO2-utslipp

• prioriterer forebyggende helsearbeid

• er universelt utformet og har god framkommelighet for alle

• har et nærings- og reiseliv preget av nyskapning og vekst

Miljø og bærekraft
For KrF er miljø og bærekraft en viktig del av det kristendemokratiske ståstedet.

Samfunnet og verden er merket av forandringer i klima, som igjen påvirker livet på jorda. Vi må forvalte ressursene våre på best mulig måte, slik at generasjonene som kommer etter oss, ikke blir skadelidende. Dette krever handling, og det er vi alle ansvarlige for.

Krf vil legge til rette for samfunnets aktører slik at de sammen kan gjøre jorda til et bedre sted å bo. Kommunen må legge til rette for at både frivillige organisasjoner, private og offentlige virksomheter og privatpersoner kan opptre bærekraftig.

Dette vil Gjøvik KrF gjøre ved at:

kommunen tilbyr gode, rimelige og praktiske ordninger for avfallssortering

•  det tilbys en ordning hvor avfallsselskapet kan hente avfall som ikke går i vanlige søppeldunker. Dette må avgiftsbelegges etter takst

• det legges til rette for at frivillige organisasjoner som driver med loppemarked og bruktbutikker kan levere avfall avgiftsfritt. Det disse organisasjonene driver med er miljøvern i stor skala

•  det legges til rette for gående og syklende i sentrum. Det må sikres god, rask og helhetlig brøyting og strøing av gangarealer, gode bussforbindelser og parkering i utkanten av sentrum. Biltrafikk bør i størst mulig grad gå utenom sentrum

•  kommunen selv tar i bruk, og bidrar til at private tar i bruk miljøvennlig teknologi og energiløsninger der det er mulig

•  området langs Mjøsa videreutvikles som friområde. Blant annet ved at strandpromenaden (som også er en del av Pilegrimsleden) utvides både nordover og sørover. Hunton-stranda utvikles til et friområde til fri benyttelse for byens innbyggere

•  kommunen inspirerer barnehager og skoler til miljørettede tiltak og bevisstgjør kommende generasjoner på miljøtiltak. Barna kan for eksempel sette ut insekts-hotell, så blomsterenger, rydde friområder for søppel m.m.

•  kommunen vektlegger jordvern, naturmangfold og artsmangfold i arealplanlegging og utbyggingsprosjekter

Helse og omsorg
Helse er ikke bare fravær av sykdom. Et godt og meningsfylt liv er i seg selv helsefremmende. KrF vil arbeide for at Gjøvik er et meningsfylt sted å bo for alle. Det kan gjøres ved å skape gode møteplasser for innbyggerne gjennom organiserte og frivillige aktiviteter, og gjennom bygging av boligprosjekter der det blir lagt til rette for sosiale fellesskap.

Det skal være meningsfylt å bli gammel, også når helsa skranter.

Gjøvik KrF vil arbeide for:

• økt fokus på folkehelse med særlig vekt på forebyggende tiltak

• økt fysisk aktivitet både i skolen og i den voksne befolkningen

• å videreutvikle Mjøspromenaden og andre områder som innbyr til aktivitet

• at kommunen legger til rette slik at alle som har behov for BPA (brukerstyrt personlig assistent) får tilbud om dette uavhengig av alder

• at familiemedlemmer kan få godtgjøring for å ta seg av sine pleietrengende om de har mulighet og ønske om det

• at omsorgstilbudet tilpasses den enkeltes behov, både når innbyggerne bor hjemme og når helsen svikter og det blir behov for opphold i institusjon

• at antallet sykehjemsplasser tilpasses befolkningens behov

• at lindrende enhet på Haugtun må bestå

• at brukerne har færrest mulig ansatte å forholde seg til ved å legge til rette for personsentrert omsorg med gode og stabile relasjoner mellom yrkesutøvere og brukere over tid

• at det etableres primærhelseteam rundt brukere med sammensatte behov. Teamene kan bestå av lege, sykepleier, vernepleier, fagarbeidere, ergoterapeut, fysioterapeut, miljøterapeut, musikkterapeut

• at kommunen ansetter musikkterapeuter

• å støtte kulturarrangementer på omsorgssentrene, blant annet gjennom den kulturelle spaserstokken

• god rehabilitering ved skader og svekket funksjon

• selvmordsforebyggende tiltak og bedre oppfølging av unge og voksne som sliter psykisk

• å innføre ønsketurnus for de ansatte, økt grunnbemanning, flere heltidsstillinger og at flere yrkesgrupper kan jobbe og bidra innen helse

• å styrke legedekningen ved å etablere flere fastlegehjemler

• å utdanne leger ved NTNU Gjøvik

• økt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som arbeider med folks helse, slik som Fontenehuset, Inn på tunet, Kampen kafe, Kirkens SOS, Mental helse, Marita Stiftelsen, Diakonihuset, Kirkens Bymisjon

Oppvekst og skole
Gode oppvekstvilkår for barn og unge er en hjertesak for KrF. Vi vil legge til rette for å gi barn en oppvekst i trygghet og kjærlighet. Fellesskapet må ta ansvar for at alle barn blir sett og får likeverdige muligheter, uavhengig av økonomi, bakgrunn og funksjonsevne. Familier er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. For KrF er det viktig at kommunen tilbyr gode rammer for å støtte opp under familiene i hverdagen. Barnehagene er barnets første møte med storsamfunnet. Her legges grunnlaget for livslang læring. I skolen får barna mulighet til å realisere sine evner og lære å bli «gagns mennesker». Vi er opptatt av skolens faglige kvalitet og voksentetthet. KrF ønsker barnehager og skoler med høy kvalitet, hvor lek, læring og trivsel går hånd i hånd.

Gjøvik KrF vil arbeide for:

• at kommunens tilbud skal tilpasses familienes behov

• løpende barnehageopptak og god tilgang på barnehageplasser

• å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunen, for eksempel gjennom tilbud om fritidsaktiviteter i SFO-tiden

• at førsteklassingene kan tilbys plass på SFO fra 1. august

• at det tverrfaglige familieteamet og arbeidet med foreldreveiledning styrkes

• at alle barn og unge i kommunen skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet

• å sikre gode helsestasjonstilbud for barn og ungdom

• at russen tilbys gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

• gode avlastningsordninger til familier som har behov for det

• å sikre at familier med særskilte behov møtes på en god måte av kommunen, og får god og tilstrekkelig hjelp

• at det lages en overordnet plan for gode uteområder og lekeplasser i kommunen, inkludert på skoler og barnehager, og at disse er miljøvennlige og universelt utformet

• at kommunen utvikler rammer for hvordan og hvor mye læringsbrett/PC skal brukes i skoler og barnehager

• at skoletiden skal være mobilfri

• at ansatte i skoler og barnehager sikres god tid til å se det enkelte barn

• nulltoleranse mot mobbing, og at kommunen har god kvalitet i læringsmiljøarbeidet

• fortsatt valgfrihet mellom private og offentlige barnehager og skoler

• at det kristne menneskesynet og kristne verdier skal være et viktig grunnlag for verdiformidlingen i barnehage og skole

• at kulturarven ivaretas ved at kristne høytider markeres i barnehage og skole

• at man formidler toleranse og respekt for alle trossamfunn i barnehager og skoler

Inkluderende lokalsamfunn
Gjøvik kommune skal være en kommune der alle opplever at de er en del av fellesskapet, og kan delta på en likeverdig måte uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. For å legge til rette for dette er universell utforming, inkluderende arbeidsliv, god informasjon og kvalitet på velferdsordninger viktig. KrF mener at samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og private er viktig for å få til god inkludering.

Flyktninger og asylsøkere er en spesielt sårbar gruppe. De har forlatt det som er kjent og trygt, og trenger hjelp til å komme raskt inn i det norske samfunnet. God integrering legger til rette for at mennesker får brukt sine ressurser til nytte for samfunnet og bidrar til verdighet for den enkelte.

Gjøvik KrF vil:

• arbeide for at innvandrere skal få en god innføring i norsk samfunnsliv og norskopplæring av høy kvalitet

• bekjempe diskriminerende holdninger

• jobbe for universell utforming med god tilgjengelighet

• sikre velferdsordninger som hindrer økonomisk utenforskap

• legge til rette for praksisplasser og inkluderende arbeidsplasser

• legge til rette for at frivillige og ideelle organisasjoner med erfaring i integreringsarbeid

• jobbe for at kommunen i større grad benytter seg av kompetansen internasjonalt råd besitter

• opprettholde aktiviteten på Globus kafe

• at Gjøvik kommune skal drive aktiv erfaringsutveksling, og lytte og lære av kommuner som lykkes godt med integreringsarbeidet

Kirke og kultur
Kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Mennesker har både materielle og åndelige behov. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud til alle. Å bygge nytt kulturhus er et fremtidig mål.

Trossamfunn er naturlige samlingssteder, som favner alt fra de små sangstunder til de store konserter og kirkelige handlinger.

Den norske kirke forvalter også kommunens gravsteder på vegne av kommunen. Kommunen må sikre drift og et godt vedlikehold av kirkebygninger og gravlunder.

Gjøvik KrF vil arbeide for:

• å støtte alle de gode og positive kulturtilbudene i kommunen; bl.a. kor, korps og teatergrupper

• å øke antall plasser ved Gjøvik kunst- og kulturskole; med akseptable priser for alle

• å styrke Frivilligsentralen som knutepunkt for frivillig arbeid i Gjøvik

• å balansere bruk og vern av Gjøvik gård, slik at den kan være til glede for Gjøviks befolkning både nå og i fremtiden

• å videreutvikle og utnytte potensialet i Mjøsmuseet (Eiktunet m.m.)

• å motivere til allsidig bruk av dagens kulturhus

• at kulturarbeid i kirker og menigheter skal være en sentral del av Gjøviks kulturliv

• å gi idrettstilbudene til barn og ungdom bedre rammevilkår

• å støtte breddeidrett framfor eliteidrett

• å ta vare på den kristne kulturarven

• å gi gode rammebetingelser for kirker, tros- og livssynsorganisasjoner

• å sikre godt vedlikehold av kirkebygninger og gravlunder

• å videreutvikle Pilegrimsleden gjennom Gjøvik kommune

• å videreutvikle Gjøvik til å bli Innlandets musikkhovedstad

• å fylle Tingbygningen på Hunn med nye aktiviteter, som f.eks. lokaler for frivillige, Frivillighetens hus eller Pilegrimssenter.

• å vedlikeholde og markedsføre Pilegrimsleden bedre enn i dag

Næringsliv og samferdsel
Gjøvik er kjent for høy verdiskaping i handel og service, industri og landbruk. Kompetansen i disse næringene må benyttes for fortsatt vekst og utvikling.

Sysselsetting og arbeidsplasser er viktig for å sikre kommunens økonomi. Gjøvik KrF vil derfor arbeide for en næringsutvikling som bidrar til at nye store og små bedrifter kan etablere seg i kommunen.

Gjøvik kommune er mer enn byen. Vardal, Snertingdal og Biri må også vektlegges i nærings-og samferdselspolitikken. Og det må legges best mulig til rette for landbruk og matproduksjon, slik at selvforsyningsgraden kan øke og innbyggerne kan tilbys kortreist mat. Veinettet i utkantstrøkene må vedlikeholdes og rustes opp, slik at det legges til rette for levende bygder

Gjøvik KrF vil arbeide for:

•  at Gjøvik kommune utnytter aktivitetsfordelene som ligger i å være universitetsby og legge til rette for økt samarbeid mellom næringslivet og NTNU

•  at kommunen er en pådriver for å få til forlengelse av Gjøvik-banen til Moelv

•  at kommunen er en pådriver for at fylkesveiene vedlikeholdes og opprustes

•  at kommunen legger til rette for landbruk og matproduksjon og legger til rette for nyskapning og tilleggsnæring

•  at kommunen satser på økt digital kompetanse og sikkerhet

•  at det legges til rette for verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen, og styrking av merkevarebyggingen av Gjøvik/Toten som reisemål

•  at det etableres en trivelig og god plass for bobiler

•  at det skal være campingplass i nærheten av byen

•  flere avganger og redusert reisetid med tog mellom Gjøvik og Oslo

•  et godt busstilbud innad i kommunen og til nabokommunene

•  å redusere takstene på kollektivtransport

•  at R4 blir lagt om og utbedret nordover for å forebygge trafikkulykker, og at veien legges vest for sentrum.

•  å beholde søndagen som en ”annerledesdag” med fri fra arbeid for flest mulig

•  at små bruk som har leid bort jorda, bør stimuleres til å bruke sine ressurser – bygninger, skog, utmark, hager og annet kulturlandskap til å skape næring og aktivitet på bygda

•  at grønn omsorg/Inn på tunet bør støttes, og her bør kommunen selv være aktiv.