Politisk program 2023-2027
Gildeskål KrF

Politisk program 2023-2027 Gildeskål KrF

Gildeskål KrF vil arbeide mot utenforskap.
Utenforskap blant barn, blant ungdommer, blant eldre.

Familienes valgfrihet

Heimen og familien er viktig. Vi ønsker ikke rigide system og overstyring. Familiene vet selv best hva som fungerer for dem. Det er viktig å lytte til foreldrene, vise dem tillit og å gi dem valgfrihet.

KrF vil gi barnefamiliene et langt større rom til å forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med skreddersydde løsninger som er tilpasset hver enkelt familie. Vi vil styrke familiene og ikke styre dem. Familiene må få bestemme selv hva som passer best for seg.

Mor og far vet hva som er til beste for ungene, for dem selv, og hva som må til for å få deres heim til å fungere. Man skal ha tid til det viktigste, tid til omsorg, tid til å senke skuldrene.

Oppvekst

I dag forteller mange barn og unge om stress og press. Psykiske helseplager fortsetter å øke, og mange gruer seg ofte til å gå på skolen. Mange opplever at barne- og ungdomstiden blir kommersialisert og seksualisert. Barn og unge lever en stadig større del av livet på nettet – og det gjør dem mer utsatt for mobbing, hatefulle ytringer og skadelig innhold.

KrF mener det er viktig med en tilgengelig og styrket skolehelsetjeneste. Vi vil forsterke skolehelsetjenesten, særlig innen psykisk helse. Vi vil jobbe for et godt samarbeidet mellom hjem og skole.

Skole

Det trengs flere utdannede lærere i Gildeskål. Lærerne er skolens viktigste ressurs, og kompetente og oppdaterte lærere er avgjørende for elevenes læring og mestring.

Alle elever skal bli sett og få god oppfølging i skolen. Derfor har KrF i lang tid vært opptatt av å få på plass mange nok dyktige lærere, særlig for de yngste barna.

Slik får hver lærer mer tid til den enkelte eleven, og hver elev får mer tid med læreren. Det gjør at flere elever kan få den hjelpen de trenger hvis det er ting de ikke får til eller forstår.

Det er også viktig at lærerne har god kompetanse, både faglig og pedagogisk, og at nye lærere føler seg rustet til å gå ut i læreryrket. KrF arbeider for en mentorordning for nye lærere. Da vil en ny lærer det første året kunne få innspill og veiledning fra en mer erfaren lærer. Det vil gjøre hverdagen litt bedre for mange nye lærere, og flere vil fortsette som lærere også etter det første året.

KrF vil styrke assistent- og miljøarbeiderstillinger og arbeider for at ansatte skal ha kompetanse/fagbrev.

Fritid og folkehelse

Folkehelsearbeidet er svært viktig for KrF. Det innebærer at vi må legge til rette for et aktivt liv i hverdagen, gode muligheter for idrett og friluftsliv.

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med!

Vi vil arbeide for å innføre et kommunalt fritidskort for barn som er 6-18 år. Kortet på 2500,-kr pr barn skal dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. 2500,-kr pr bruker.

Frivilligheten

Kommunen skal ikke gjøre alt, eller løse alle oppgaver i samfunnet vårt. Vi vil spille på lag med og styrke frivilligheten, kirka og menighetene, organisasjonene.

Lærlinger

Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og ta inn lærlinger. I skolen, barnehagen, sykehjemmet, hjemmetjenesten, i kommunehuset.

Å ta inn lærlinger er en del av kommunens rekrutteringsarbeid.

Det er viktig å tenke på også å ta inn unge som sliter, har mye fravær, har funksjonsnedsettelser, ikke bare ta inn de som har de fineste vitnemålene. Noen trenger lengre tid, blir lærekandidater.

Som samfunn må vi sørge for at alle kommer igjennom. At alle får en inkluderende jobb. Kommunen må motarbeide utenforskap.

Arbeidsliv

Noen faller utenfor arbeidslivet. Over 100.000 personer med funksjonsnedsettelser står utenfor arbeidslivet i Norge mot sin vilje.

Gildeskål trenger en arbeidspolitikk for å inkludere flere. KrF arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeid er det viktigste virkemidlet mot fattigdom og utenforskap.

Eldreomsorg er en hjertesak

Det er mye bra i eldreomsorgen i Gildeskål. Vi vet jo at eldre lever lenger og er friske lenger. KrF arbeider for gode, tilgjengelige aktiviteter og felleskap for eldre som bor hjemme og i institusjon.

Vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov og nye boformer for eldre. Og god frivillighetspolitikk er god eldrepolitikk.
Gildeskål KrF vil arbeide for at det er mulig å bo hjemme lengre, også på øyene.

Hele kommunen

Vi vil jobbe for hele kommunen, ikke bare deler av kommunen.
Gildeskål KrF kjenner fylkespolitikerne og stortingspolitikerne våre. Veien er kort for å samarbeide om saker på ulike nivå.

Næringsliv og samferdsel

Næringsliv og samferdsel er nært knyttet sammen. KrF i Gildeskål har i årevis arbeidet for er god samferdsel, og å legge til rette for næringslivet i de ulike delene av kommunen.

Vi vil fortsette å arbeide for lakseferge mellom Sør-Arnøy og Bodø.
På riksvei 17 og på flere andre veistrekninger i kommunen er det trafikkfarlige punkt eller strekninger. Vi har også strekninger som kan skade biler, trailere eller last. Vi vil fortsette å arbeide for trafikksikkerhet.

Boliger, tomter og arealbruk

Det er behov for flere boliger å leie eller kjøpe i kommunen, og vi trenger flere tilgjengelige tomter. Dette henger sammen med rekruttering.

Kommunen bør være en pådriver for å legge ut tomter i flere deler av kommunen.

En del eldre ser etter tilrettelagte leiligheter. Det kan løses ved tradisjonelle leiligheter eller å se på alternative boformer. KrF i Gildeskål vil arbeide for dette.

KrF vil fortsette å passe på at det ikke bygges i strandlinja eller på landbruksareal, og at man skjermer myrområder mot utbygging.

Gildeskål skal være en bærekraftig kommune og framtidsrettet kommune. Ut fra den ustabile internasjonale situasjonen med krig og klimaendringer, må kommunen også satse på egen matproduksjon som et supplement.